Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України

Анотації 

Ноздріна М.О. Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню комплексу теоретичних і практичних проблем дії диспозитивності в кримінальному судочинстві України як елементу принципу змагальності. Результатом дослідження є розкриття сутності та змісту змагальності як принципу кримінального процесу і диспозитивності у їх сукупності. В роботі визначено, що диспозитивність – елемент принципу змагальності кримінального судочинства, у процесі реалізації якого суб'єкти, які відстоюють у справі свій особистий інтерес, користуються рівними процесуальними правами, здійснення яких значно впливає на провадження по кримінальній справі. Також визначено механізм його реалізації. Обґрунтовано і сформульовано пропозиції щодо внесення змін до окремих положень чинного законодавства і проекту нового Кримінально-процесуального кодексу України, які спрямовані на зміцнення гарантій прав і законних інтересів суб’єктів реалізації диспозитивності.
   Ключові слова: кримінальний процес, змагальність, диспозитивність, принцип, інтерес, матеріальна диспозитивність, формальна диспозитивність, суб’єкти, скарга.

Ноздрина М.А. Диспозитивность как элемент принципа состязательности в уголовном процессе Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию комплекса теоретических и практических проблем реализации диспозитивности в уголовном судопроизводстве Украины как элемента принципа состязательности. Результатом исследования является раскрытие сущности и содержания состязательности как принципа уголовного процесса и диспозитивности в их совокупности. В работе обосновано, что диспозитивность – элемент принципа состязательности уголовного судопроизводства, в процессе реализации которого субъекты, отстаивающие в деле свой личный интерес, пользуются равными процессуальными правами, осуществление которых значительно влияет на производство по уголовному делу. Обоснованы и сформулированы предложения относительно внесения изменений в отдельные положения действующего законодательства и проекта нового Уголовно-процессуального кодекса Украины, направленные на укрепление гарантий прав и законных интересов субъектов реализации диспозитивности.
   Дано авторское определение диспозитивности как элемента принципа состязательности уголовного процесса, в силу которого его участники (стороны), отстаивающие в деле свой личный интерес, имеют право распоряжаться: предметом уголовного процесса (обвинением); материальным правом при производстве по гражданскому иску в уголовном деле; процессуальными правами, реализация которых значительно влияет на производство по уголовному делу. Определены характерные особенности диспозитивности: активность действия зависит от волеизъявления участников (сторон) криминального производства и связана с предоставлением доказательств и распоряжением предметом гражданского иска в уголовном производстве; инициативность действия связана с распоряжением предметом уголовного процесса. Обоснованно определение диспозитивности как общеправового явления, регламентированного конституционными, гражданско-процессуальными, уголовно-процессуальными нормами, которая выполняет праворегулирующую функцию. Качественная сущность диспозитивности определена с помощью таких ее структурных элементов, как: “интерес”, “материальная диспозитивность”, “процессуальная диспозитивность”, “субъекты реализаций диспозитивности”.
   Определен круг субъектов диспозитивности в уголовном процессе, которыми могут быть участники (стороны) уголовного процесса (физические или юридические лица), отстаивающие в деле свой личный (частный) интерес: со стороны обвинения – пострадавший, потерпевший, гражданский истец и их представители; со стороны защиты – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, а также, гражданский ответчик и его представитель. Исключением является прокурор, который отстаивает в деле государственный интерес и имеет право отказаться от поддержания государственного обвинения в суде, что вызывает, при отказе потерпевшего от продолжения обвинения лично, прекращение уголовного преследования. Доказано, что при производстве по делам частного обвинения возникает необходимость процессуального определения правового статуса лица, подающего жалобу. Поэтому в проекте нового УПК Украины следует внести норму, регулирующую основания и порядок определения лица пострадавшим, то есть: лицо (физическое или юридическое), которое обратилось в суд с жалобой о совершенном преступлении, признается пострадавшим с момента регистрации в суде такой жалобы. Права и обязанности такого лица должны быть ему разъяснены, о чем делается отметка в соответствующем регистрационном документе.
   Для разъяснения ряда конституционных норм и уточнения нормативной терминологии обоснована необходимость обращения в Конституционный Суд Украины. На основании результатов исследования, теоретических и практических выводов сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования и практической реализации: принципов уголовного процесса; диспозитивности в качестве элемента принципа состязательности; института частного и частно-публичного обвинения; процессуального статуса пострадавшего и иных субъектов реализации диспозитивности.
   Ключевые слова: уголовный процесс, состязательность, диспозитивность, принципы, интерес, материальная диспозитивность, формальная диспозитивность, субъекты, жалоба.

Nozdrina M. Dispositivity as an element of adversarial principle in criminal process of Ukraine. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 12.00.09 - criminal process and criminalistics; court expertise.- National University of Internal Affairs.- Charkiv, 2004.

   Thesis is devoted to the research of complex of theoretical and practical problems of realization of adversarial principle and dispositivity as an element of adversarial principle in criminal process of Ukraine. The result of this research is disclosing of essence and content of adversarial and dispositivity and their elements. The propositions for adding and bringing in changes to separate regulations of legislation in force and draft of Criminal process code of Ukraine, directed on consolidation of guarantees of rights and legal interests of a person in criminal process Ukraine.
   Key words: criminal process, adversarial, dispositivity, principles, interest, material dispositivity, formal dispositivity, subjects, claim.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net