Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 рр.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 рр.

Анотації 

Никифорак М.В. Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень

   В дисертації на основі вивчення обширної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, аналізу нормативно-правових актів, архівних документів, матеріалів преси здійснено системний аналіз державного ладу і права на Буковині в період її перебування у складі Австрії; визначені основні етапи і форми розвитку австрійської адміністрації на Буковині, їх загальні ознаки та особливості; обґрунтована періодизація історії австрійського парламентаризму, розкриті особливості та значення представництва Буковини в австрійському парламенті для розвитку краю; проаналізовано правовий статус української мови в Австрії; з’ясовані зміст, структура та особливості системи самоврядування на Буковині; висвітлені правові засади та особливості судоустрою на Буковині, зміст і форми юридичної допомоги; проаналізована діяльність правоохоронних органів (прокуратури, поліції, жандармерії); обґрунтовані особливості включення Буковини до правового простору Австрії, уточнено зміст та обсяг правової аккультурації Австрії щодо Буковини; розкриті зміст та значення правничої освіти на Буковині.
   Ключові слова: державний лад, джерела права, австрійська адміністрація на Буковині, суд на Буковині, правоохоронні органи на Буковині, австрійський парламент, самоврядування на Буковині.

Никифорак М.В. Государственный строй и право на Буковине в 1774-1918 гг. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права, история политических и правовых учений

   В диссертации на основе изучения обширной отечественной и зарубежной научной литературы, анализа нормативно-правовых актов, архивных документов, материалов прессы осуществлен системный анализ государственного строя и права на Буковине в период пребывания ее в составе Австрии; определено историческое понятие Буковины; проанализированы международно-правовые акты о присоединении Буковины к Австрии; определены основные этапы развития австрийской администрации на Буковине, представлявшей прежде всего монархическую власть Габсбургов, их общие признаки и особенности; уточнена периодизация истории австрийского парламентаризма; раскрыты особенности и значение представительства Буковины в австрийском парламенте для социально-экономического, политического и культурного развития края; проанализирован правовой статус украинского и других краевых языков на Буковине; выяснены содержание, структура, тенденции и особенности развития системы самоуправления на Буковине (краевого, городского и сельского); проанализированы компетенция, порядок формирования и функционирования буковинского сейма, Черновицкого магистрата сельских общинных управ и советов; освещены правовые основы и особенности развития суда на Буковине, содержание и формы юридической помощи (адвокатура, нотариат); проанализирована деятельность правоохранительных органов (судебной и финансовой прокуратур, полиции, жандармерии); обоснована периодизация включения Буковины в правовое пространство Австрии, раскрыты тенденции и особенности этого процесса, проанализированы важнейшие источники государственного, гражданского, криминального и криминально-процессуального права Австрии, действовавшие на Буковине в рассматриваемый период, уточнено содержание и объем правовой аккультурации Австрии относительно Буковины; раскрыто содержание высшего юридического образования и юридической науки на Буковине, их значение для политико-правового развития края.
   Ключевые слова: государственный строй, источники права, австрийская администрация на Буковине, суд на Буковине, правоохранительные органы на Буковине, австрийский парламент, самоуправление на Буковине.

Nykyforak M.V. Political system and law on Bukovina per 1774-1918 years. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of doctor of juridical science on a speciality 12.00.01 - theory both history of the state and right, history of the political and legal doctrines

   In the dissertation on the basis of study of the extensive domestic and foreign scientific literature, analysis of the legal acts, archival documents, materials of press the complex analysis of political system and law on Bukovina during stay it in a composition of Austria is carried out. Besides the basic stages of development of the Austrian administration on Bukovina, their general signs and features are defined; are specified the periods of a history of the Austrian parliamentarism, the features and importance of Bukovina's representation in the Austrian parliament for development of country are disclosed; the status of the Ukrainian language in Austria is analyzed; are made out the contents, structure and features of system of local government on Bukovina; the bases and features of the judicial system on Bukovina, contents and forms of legal assistance are covered; the activity of the law-enforcement agencies (prosecutor's office, police, gendarmerie) is analyzed; the features of including Bukovina in legal space of Austria are proved; the basic directions and volume of influence of the Austrian right on Bukovina is specified; the contents and importance of legal education on Bukovina is disclosed.
   The key words: political system, sources of law, Austrian administration on Bukovina, judicial system on Bukovina, law-enforcement agencies on Bukovina, Austrian parliament, local government on Bukovina.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державний лад і право на Буковині в 1774-1918 рр.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net