Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади

Анотації 

Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних та організаційно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення прав і свобод людини. Визначаються сутність та система прав і свобод людини, аналізуються міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини та шляхи їх реалізації в правовій системі України, визначається місце діяльності органів внутрішніх справ в механізмі забезпечення прав і свобод людини, з’ясовуються завдання, функції та особливості діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини, аналізується система адміністративно-правових засобів забезпечення органами внутрішніх справ прав і свобод людини, визначаються шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у цій сфері.
   Ключові слова: забезпечення прав і свобод людини, органи внутрішніх справ, організаційно-правові засади, міжнародні стандарти, адміністративна діяльність, завдання і функції, механізм організаційно-правового забезпечення, форми й методи, удосконалення.

Негодченко А.В. Обеспечение прав и свобод человека органами внутренних дел: организационно-правовые основы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена анализу теоретико-методологических и организационно-правовых основ деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения прав и свобод человека. В результате проведенного исследования создана принципиально новая концепция обеспечения прав и свобод человека органами внутренних дел и определены пути совершенствования их деятельности в этой сфере.
   Определение сущности прав и свобод человека как объекта правоохранительной деятельности позволило обобщить системные характеристики категории прав и свобод человека, разработаны также классификационные признаки системы прав и свобод человека в зависимости от степени их обеспечения органами внутренних дел.
   Охарактеризованы международные стандарты обеспечения прав и свобод человека, подчеркнуто, что принятые международным сообществом принципы и стандарты в области прав и свобод человека устанавливают верховенство общечеловеческих ценностей над всеми другими. Впервые определено место правоохранительной деятельности органов внутренних дел в организационно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека.
   Анализ организационно-правовых основ деятельности полиции США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и других стран в сфере обеспечения прав и свобод человека позволил сопоставить с ними проблемы административной деятельности украинской милиции. Впервые определены направления использования в Украине опыта деятельности полиции зарубежных стран в сфере обеспечения прав и свобод человека с позиций организационной целостности.
   Комплексному анализу подвергнуты задачи и функции органов внутренних дел в контексте обеспечения прав и свобод человека. Установлено, что обеспечение прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел Украины составляет приоритетное направление и стратегическую цель этой правоохранительной структуры. Особенности деятельности органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека определяются, исходя из специфики их полномочий, а также средств деятельности.
   Категория “организационно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека” впервые раскрыта с точки зрения динамических взаимосвязей между основными условиями, предпосылками и средствами обеспечения органами внутренних дел прав и свобод человека. Определены формы и методы деятельности органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека. Отмечается особая актуальность проблемы реализации прав и свобод человека в административно-правовых отношениях, когда сторонами являются гражданин и работник органа внутренних дел или орган в целом.
   Впервые разработана целостная система управления органами внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека, подкрепленный концептуально-методологическими положениями, принципами, подходами, моделями, направленными на совершенствование организационно-правовых основ и практики обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел.
   В рамках определения путей улучшения работы с персоналом органов внутренних дел как средства совершенствования их деятельности по обеспечению прав и свобод человека сформулирована основная цель новой кадровой политики, которая состоит в создании организационно-правовых, социальных, воспитательных, психологических, материально-технических, финансовых, экономических и других предпосылок для формирования высокопрофессионального персонала органов внутренних дел, способного эффективно, на высоком уровне решать задачи правоохранительного направления, впервые выработан и обоснован ряд предложений по улучшению подготовки персонала органов внутренних дел.
   Ключевые слова: обеспечение прав и свобод человека, органы внутренних дел, организационно-правовые основы, международные стандарты, административная деятельность, задачи и функции, механизм организационно-правового обеспечения, формы и методы, совершенствование.

Negodchenko O.V. Insuring of human rights and freedoms by the internal affairs bodies: organizational and legal basis. – Manuscript.

The thesis for doctoral degree of law by specialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2004.

   The thesis is devoted to analysis of theoretical, methodological, organizational and legal basis of the activities of internal affairs bodies concerning the insuring of human rights and freedoms. There are the definition of nature and system of human rights and freedoms, the analysis of international standards of the insuring of human rights and freedoms, and the ways of their realization in the law system of Ukraine, the determination of the place of the activities of the internal affairs bodies in the mechanism of the insuring of human rights and freedoms, the clarification of tasks, functions and particularities of the activities of internal affairs bodies concerning the insuring of human rights and freedoms, the analysis of the system of administrative legal means of the insuring of human rights and freedoms by the internal affairs bodies, the determination of ways of improvement of the activities of the internal affairs bodies in this field.
   Key-words: insuring of human rights and freedoms, internal affairs bodies, organizational and legal basis, international standards, administrative activity, tasks and functions, mechanism of organizational and legal insuring, forms and methods, improvement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net