Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського

Анотації 

Нагорнюк О.В. Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2004.

   Дисертація присвячена питанням Загальної частини кримінального права в працях видатного українського криміналіста XIX ст. О.Ф. Кістяківського. Розглядаються питання методологічного значення ідей вченого для сучасних кримінально-правових досліджень, а саме досліджується його вплив на становлення і розвиток історичного, порівняльного та соціологічного методів у кримінально-правовій науці, аналізуються питання впливу О.Ф. Кістяківського на розвиток вчення про кримінальне право, кримінальний закон та злочин, з’ясовується внесок О.Ф. Кістяківського в розвиток ідей гуманізації покарання. Сформульовані пропозиції щодо активізації наукових розробок вченого в сучасних умовах.
   Ключові слова: О.Ф. Кістяківський, методи науки кримінального права, наступність, кримінальне право, кримінальний закон, злочин, покарання.

Нагорнюк Е.В. Вопросы Общей части уголовного права в работах А.Ф. Кистяковского. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена вопросам Общей части уголовного права в работах выдающегося украинского криминалиста XIX в. А.Ф. Кистяковского. В разделе 1 рассматриваются вопросы методологического значения идей А.Ф. Кистяковского для современных уголовно-правовых исследований, а именно исследуется его влияние на становление и развитие исторического, сравнительного и социологического методов в уголовно-правовой науке. Как последствие внедрения ученым этих методов в науку уголовного права изучается генезис высказанных им идей преемственности и “общего уголовного права” в современных уголовно-правовых исследованиях, а также исследуется влияние А.Ф. Кистяковского на формирование социологической школы уголовного права.
   В разделе 2 рассматриваются вопросы влияния А.Ф. Кистяковского на развитие учения об уголовном праве, уголовном законе и преступлении, а именно анализируется предложенная им концепция происхождения и функционирования уголовного права и закона, их соотношение с судебной практикой и уголовно-правовой наукой, исследуются данные ученым понятие преступления и характеристики основных институтов учения о преступлении.
   Содержанием раздела 3 выступает вклад А.Ф. Кистяковского в развитие идей гуманизации наказания. Гуманистические тенденции во взглядах ученого на институт наказания исследуются путем рассмотрения данного им понятия наказания, его цели и социальной роли, системы и видов наказания, а также особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
   Разработаны предложения по активизации научных разработок ученого в современных условиях.
   Ключевые слова: А.Ф. Кистяковский, методы науки уголовного права, преемственность, уголовное право, уголовный закон, преступление, наказание.

Olena V. Nagornyuk. Question of the Common part of criminal law in A.F. Kistjakovsky's works. - Manuscript.

Thesis for PhD in law degree in the field 12.00.08 - Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. - Kharkiv, 2004.

   The dissertation is devoted to questions of the Common part of criminal law in works of the oustanding Ukrainian criminalist of XIX century A.F. Kistjakovsky. Questions of methodological value of ideas of the scientist for modern criminal - legal researches are considered, namely his influence on becoming and development of historical, comparative and sociological methods in a criminal - legal science is investigated, questions of influence of A.F. Kistjakovsky on development of the doctrine about criminal law and a crime are analyzed, A.F. Kistjakovsky contribution to development of ideas humanity punishments is opened. Propositions on activization of scientific development of the scientist in modern conditions are formulated.
   Key words: A.F. Kistjakovsky, the methods of a science of criminal law, adoption, criminal law, a crime, punishment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Питання Загальної частини кримінального права в працях О.Ф. Кістяківського

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net