Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України

Анотації 

Оспіщев Є.Я. Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних питань удосконалення організаційно-правового забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Розкривається поняття процесу забезпечення службової дисципліни, який здійснюється у вищих навчальних закладах, його теоретичні засади та практичні аспекти функціонування. Висвітлено особливості процесу адаптації курсантів до умов навчального закладу закритого типу, фактори, які впливають на цей процес, а також призводять до порушень службової дисципліни. Проаналізовано особливості правового регулювання дисциплінарного процесу. Звернено особливу увагу на застосування позитивних і негативних аспектів дисциплінарної відповідальності, а також латентної складової порушень службової дисципліни. Визначено місце і роль керівництва навчальних закладів, безпосередніх керівників курсантських підрозділів у процесі дисциплінування та виховання курсантів. Зроблено висновки та внесено конкретні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення управлінської діяльності у сфері дисциплінарних процесів, оновлення правової бази та удосконалення структури системи управління дисциплінарними процесами.
   Ключові слова: службова дисципліна, вищі навчальні заклади, нормативно-правове забезпечення, правове регулювання, адаптація, курсантські підрозділи.

Оспищев Е.Я. Организационно-правовое обеспечение служебной дисциплины курсантов высших учебных заведений МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию актуальных теоретических и практических вопросов совершенствования организационно-правового обеспечения служебной дисциплины курсантов высших учебных заведений Украины. Раскрывается понятие процесса обеспечения служебной дисциплины, который осуществляется в высших учебных заведениях, его теоретические основы и практические аспекты функционирования. Освещены особенности процесса адаптации курсантов к условиям учебного заведения закрытого типа, факторы, которые влияют на этот процесс, а также приводят к нарушениям служебной дисциплины. Анализируются особенности правового регулирования дисциплинарного процесса. Особое внимание обращено на позитивные и негативные аспекты дисциплинарной ответственности, а также латентной составляющей нарушений служебной дисциплины. Определено место и роль руководства учебных заведений, непосредственных руководителей курсантских подразделений в процессе обеспечения служебной дисциплины и воспитания курсантов. Сделаны выводы и внесены конкретные предложения относительно усовершенствования нормативно-правового обеспечения управленческой деятельности в сфере прохождения дисциплинарных процессов, обновления правовой базы и усовершенствования структуры системы управления дисциплинарными процессами.
   Ключевые слова: служебная дисциплина, высшие учебные заведения, нормативно-правовое обеспечение, правовое регулирование, адаптация, курсантские подразделения.

Ospischev Y.Y. Normative and legal guaranteeing of higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine cadets’ discipline – Manuscript

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2004.

   Thesis is devoted to the complex research of actual theoretical and practical matters of higher educational establishments of Ukraine cadets’ discipline organizational and legal guaranteeing improvement. The problems of the development of scientific views on legal grounds of process and cadets’ deviation behavior management have been researched. Interrelation between the notions adaptation and deviation behavior with the violations of official discipline has been proved in the thesis. The concept of the process, which is carried out in higher educational establishments, its theoretical grounds and practical aspects of functioning has been revealed in this work. Peculiarities of cadets’ adaptation process to the conditions of the higher educational establishment of a closed type, the factors, which have influence on this process and lead to the violations of official discipline have been elucidated. The author has researched organizational and legal process management, estimation made by the leaders of cadets’ groups, violations of official discipline and their correspondence to normative and legal requirements. The author has proved the temporal change of the factors, which have influence on the process of cadets’ adaptation from the first year of study till the final year and interrelation between adaptation processes and existing violations of official discipline. Peculiarities of legal regulation of discipline process have been analyzed in this work. The author has paid special attention to the positive and negative aspects of disciplinary responsibility and to the latent factor of the violations of official discipline. The author has determined the place and the role of educational establishments’ leaders and leaders of cadet’s groups in guaranteeing official discipline and cadets’ upbringing. The author has made some conclusions and definite proposals concerning the improvement of normative and legal guaranteeing of management activity in the sphere of disciplinary processes, normative data-base refreshment and the system of management of disciplinary processes’ structure improvement.
   It has been grounded that the existing normative and legal disciplinary responsibility both positive and negative for all existing structural divisions of the bodies of internal affairs of Ukraine requires a special division, aiming for discipline system of higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine functioning.
   Key words: official discipline, higher educational establishments, normative guaranteeing, legal regulation, adaptation, cadets’ divisions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net