Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація

Анотації 

Овчаренко І.М. Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню закону як форми права, його місця і ролі серед інших формальних джерел права, вимог до його якості; визначенню класифікаційних ознак законів України (конституція, конституційні, звичайні: загальні, спеціальні, спеціалізовані), характеристиці їх видів відповідно до певних критеріїв класифікації, а також природи та значення модельного закону для гармонізації національного законодавства. Обґрунтовано, що закон є пріоритетною формою права в системі інших форм (джерел) права та відмічено тенденцію зростання ролі судового прецеденту і нормативно-правового договору в Україні як субсидіарних форм права, які набувають особливого значення у процесі нейтралізації або заблокування дії неправових законів.
   Формулюються пропозиції закріпити в Законі України "Про нормативно-правові акти" ієрархічну субординацію усіх законодавчих актів та внести відповідні зміни до Конституції України.
   Ключові слова: закон, законодавство, форма права, джерело права, конституція, конституційні закони, звичайні закони, модельний закон, правовий звичай, судовий прецедент, нормативно-правовий договір.

Овчаренко И.Н. Законы в системе источников (форм) права и их классификация. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел. Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию закона как формы права, его места и роли среди других формальных источников права, требований к его качеству; определению классификационных признаков законов Украины (конституция, конституционные, обыкновенные), характеристике их видов в соответствии с определенными критериями, а также природы и значения модельного закона для гармонизации национального законодательства.
   В диссертации анализируется процесс развития идей о законе и практика их реализации в правовых системах континентальной Европы вообще, и Украины в частности. Сопоставление закона и нормативно-правового договора, закона и судебного прецедента, закона и правового обычая дает возможность утверждать, что закон является приоритетной формой права среди других форм (источников) права. Отмечается тенденция возрастания роли судебного прецедента и нормативно-правового договора в Украине как субсидиарных форм права: они приобретают особое значение в процессе нейтрализации или блокирования действия неправовых законов. Обеспечению приоритетной роли закона способствует его совершенство. Главным требованием к качеству закона является его соответствие праву, неотчуждаемым правам человека.
   Уточнена следующая классификация обыкновенных законов по юридической силе – кодифицированные и некодифицированные (текущие); по действию во времени – постоянные, временные, чрезвычайные. Законы, которые материализуют содержание воли законодателя, предложено классифицировать на виды: а) общие — законы, которые регламентируют определенную сферу общественных отношений и распространяются на все население (кодифицированные и некодифицированные, текущие); специальные — законы, которые регламентируют ограниченную (специальную) сферу общественного отношения и распространяются на часть населения, отдельную сферу жизни или вид деятельности (статусные; тематические; проблемно-ситуационные; учредительные; программные; реформирующие). А законы, которые материализуют форму закона и международного публичного договора, предложено называть специализированными (обеспечительными), поскольку их регулятивная природа ограничена введением в действие других законов и нормативно-правовых договоров и они выступают актами об актах, актами обеспечительного и оперативного свойства, актами-инструментами.
   Формулируются предложения официально закрепить в Законе Украины "О нормативно-правовых актах" иерархическую субординацию всех законодательных актов и внести соответствующие изменения в Конституцию Украины.
   Ключевые слова: закон, законодательство, форма права, источник права, конституция, конституционные законы, обычные законы, модельный закон, правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой договор.

Ovcharenko I. Laws in the system of the sources (forms) law and theirs qualification. – The Manuscript.

The thesis for candidate¢ s degree in the field 12.00.01 – Theory and history of the state and law; history of the political and legal studies. – National University of Internal Affairs, 2004.

   The dissertation is devoted to the search of law (lex) as a form of law, its place and role among other formal sources of law, demands to its quality; definition of qualificational traits of Ukrainian laws (constitution, constitutional, usual: common, special, specialized), charachteristics of theirs types in accordination to certain criterions of classification and nature and meaning of model laws for harmonization of national legislation. It is devoted that law (lex) is a priority form of the law in the system of other forms (sources) of law and the tendentious of the strengthening of the role of judicial precedent and normative treaty in Ukraine as subsidiary forms of law that obtain especial meaning in the process of neutralization and blocking the acting of unlawful laws are marked.
   The propositions to fix in Ukrainian law ”About normative acts” a status of all current laws in theirs hierarchical subordination and to amend Constitution of Ukraine are formulated.
   Key words: law (lex), legislation, form of law, source of law, constitution, constitutional laws, customary laws, model law (lex), legal custom, judicial precedent, normative treaty.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net