Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні

Анотації 

Охотнікова О.М. Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   У дисертації визначаються нові спеціальні терміни щодо адміністративної відповідальності керівника державного підприємства, установи, організації в Україні. Вводиться комплексне поняття відповідальності керівника та визначаються її елементи.
   Розроблена модель правового статусу керівника державного підприємства, установи, організації відповідно до основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні.
   Пропонуються шляхи удосконалення законодавчої бази стосовно керівників державних підприємств, установ, організацій; теоретично обґрунтовується необхідність запровадження та визначаються основні засади інституту керівника державного підприємства, установи, організації. Досліджуються питання підвищення ефективності боротьби із вчиненням корупційних правопорушень керівника. Розглядається проблема підбору керівних управлінських кадрів з огляду на систему оцінки професійних і ділових якостей керівника у відповідних “центрах оцінки”. Виявлена циклічність розвитку проблеми відповідальності керівника відповідно до економічних та виробничих циклів: під час економічного підйому настає невизначеність розвитку проблеми відповідальності керівника, і, навпаки, знижки темпу економічного стану зумовлюють її посилення (персоніфікація).
   На підставі теоретичних висновків та аналізу чинного законодавства і міжнародного досвіду розроблені та внесені пропозиції до поточного законодавства, які, на думку дисертанта, повинні вдосконалити інститут адміністративної відповідальності керівника державного підприємства, установи, організації.
   Ключові слова: державне підприємство, установа, організація, службова особа, посадова особа, керівник, правовий статус керівника, адміністративний проступок, адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації.

Охотникова Е.Н. Административная ответственность руководителя государственного предприятия, учреждения, организации в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

   В диссертации проведены исследования, целью которых есть разработка и закрепление на законодательном уровне специального терминологического аппарата, относящегося к проблеме административной ответственности руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций, учитывая при этом мировой опыт, общеизвестные положения международного права, принципы построения правового государства, в котором руководители должны быть в социальном и в правовом аспектах более ответственны перед обществом, своей организацией, которой они управляют, гражданами Украины, а именно: разработаны определения понятий ”руководитель государственного предприятия, учреждения, организации”, “должностное лицо”, “служебное лицо” с учетом разницы, которая существует между полномочиями указанных лиц при определении их персональной ответственности. При этом предложено, что любое должностное лицо публичной власти, государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которые исполняют функции от имени государства или находятся на службе у государства, следует именовать публичными должностными лицами в соответствии с международным правом. Введены также определения понятий “социальная ответственность руководителя”, “юридическая ответственность руководителя”, “административная ответственность руководителя”, в основе которых лежит принятие (непринятие) и реализация управленческих решений.
   В соответствии с основными положениями Концепции административной реформы в Украине, “ Программой работы с руководителями предприятий, учреждений и организаций”, утвержденной Указом Президента Украины от 10.11.1995 р., разработана модель правового статуса, включающего также и предложенный “Этический кодекс руководителя государственного предприятия, учреждения, организации”.
   Положение позволит увязать статус руководителя государственного предприятия, учреждения, организации с уровнем его персональной ответственности за принятие (непринятие) и реализацию управленческих решений: социальной, правовой, в частности, административной. А эффективная реализация ответственности руководителя возможна при учитывании таких основных факторов, как: ценностные ориентации руководителя, материальная заинтересованность, способность к защите прав и свобод человека и гражданина, культура управленческой деятельности, справедливость, утилитаризм. Указанные факторы составляют разработанную семифакторную ответственно-акцентированную модель современного руководителя и способствуют повышению его ответственности, которая повышается во время снижения темпов роста экономики и, наоборот, приобретает менее выраженный характер при ее подъеме.
   В диссертации также исследуются пути усовершенствования административной ответственности руководителя, которая до сих пор не определена на законодательном уровне, а иногда подменяется административной ответственностью юридических лиц, не имеющую под собой четкую теоретическую основу, и является дискуссионной в плане обоснования состава административного правонарушения (проступка); а также вносится ряд предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство по усовершенствованию административной ответственности руководителя государственного предприятия, учреждения, организации.
   На основе проведенного исследования проблемы, которое включает в себя анализ действующего законодательства, мировой опыт, теоретические выводы, разработаны и внесены предложения о комплексном подходе в решении данной проблемы, где ответственность руководителя объединяется с его личными и моральными качествами, профессиональной компетентностью, ценностными ориентациями, культурой управленческой деятельности, стилем управления, интеллектом, придерживанием основных демократических принципов управления, умения руководителя реагировать на кризисные ситуации, которые присущи Украине, и нести при этом повышенную, как для руководящего лица, правовую, в частности, административную ответственность, где эффективной реализацией последней будут конкретные предложения о комплексном усовершенствовании законодательства в части института административной ответственности руководителя государственного предприятия, учреждения, организации в Украине.
   Ключевые слова: государственное предприятие, учреждение, организация, служебное лицо, должностное лицо, публичное должностное лицо, руководитель, правовой статус руководителя государственного предприятия, учреждения, организации, административная ответственность руководителя.

Okhotnikova О.M. Administrative Responsibility of the Manager of the State Factory, Establishment, Organization in Ukraine. - The Manuscript.

Thesis is submitted for a Candidate’s degree in jurisprudence on a speciality 12.00.07- the theory of management; the administrative law and process; the financial law; the information law. – The National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2004.

   The new special terms concerning the administrative responsibility of the manager of the state factory, establishment, organization in Ukraine are defined in this thesis.
   According to the concept of the Administrative reform in Ukraine the model of law status of the manager of the state factory, establishment, organization is developed.
   Legislative foundations ways of improvement and introduction of the institute of managers of state factories, establishments, organizations are theoretically proved, determined and developed. The increasing efficiency problems of combating corruption offences of the officers are investigated. The problem of appointment of professional managing staff in accordance to the system of estimation of their skills in the “Offices of Testifying ” is also considered. The cyclic development of the problems of responsibility of the manager in accordance with economical cycles is revealed, and it proceed in connection with economical and producing cycles. During the economical increasing development of this problem decreases unlike the situations of economical crisis. On the basis of theoretical conclusions and the analysis of the current legislation and international experience author offers a complex improvement of the institute of administrative responsibility of the manager of the state factory, establishment, organization.
   Key words: state factory establishment, organization, the official, the manager, legal status of the manager, administrative offenses of the manager of the state factory, establishment, organization, administrative responsibility of the manager of the state factory, establishment, organization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net