Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус органів самоорганізації населення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус органів самоорганізації населення

Анотації 

Орловський О.С. Правовий статус органів самоорганізації населення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004.

   Дисертація є науковим дослідження теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з нормативно-правовою регламентацією статусу органів самоорганізації населення в Україні.
   На основі системного аналізу законодавства України, виявлення протиріч та нормативних прогалин розвивається новий підхід як до розуміння місця органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування, так і до перспектив законодавчого регулювання їхнього статусу. Новизну та системність дослідження підсилюють історико-правовий, компаративний аспекти та результати соціологичних опитувань.
   У дослідженні пропонується надати масимально більших прав органам місцевого самоврядування щодо регламентації питань створення, діяльності та ліквідації органів самоорганізації населення, обмежуючи при цьому законодавче регулювання цих питань, що повинно сприяти врахуванню особливостей села, селища, міста. Внаслідок такого підходу робляться висновки щодо необхідності скасування Закону України “Про органи самоорганізації населення” із внесенням відповідних змін та доповнень до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
   Результати дослідження дають змогу інституціоналізувати органи самоорганізації населення в Україні у відповідності до міжнародно-правових стандартів у галузі місцевого самоврядування.
   Ключові слова: органи самоорганізації населення, локальна демократія, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, громадські організації, загальні збори, статут територіальної громади.

Орловский А.С. Правовой статус органов самоорганизации населения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004.

   Диссертация является научным исследованием теоретических и практических проблем, связанных с нормативно-правовой регламентацией статуса органов самоорганизации населения в Украине.
   Становление Украины как демократического и правового государства требует переосмысления значения органов самоорганизации населения как формы представительной демократии. В диссертации осуществляется исторический анализ развития теоретической мысли, нормативных положений и практики их реализации относительно данного элемента системы местного самоуправления Украины. Осуществленный анализ научных подходов и законодательных норм с приведением их текста позволил розработать новую концепцию нормативно-правовой регламентации вопросов создания, деятельности и ликвидации органов самоорганизации населения.
   Особое место в диссертационном исследовании занимает вопрос о современном понимании законодателем статуса органов самоорганизации населения. Отмечая демократичность и в то же время определенную противоречивость положений Конституции Украины и Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, особое внимание уделяется положениям Закона Украины “Об органах самоорганизации населения”. Отмечается, что данный Закон вошел в существенное противоречие с базовыми нормативными актами Украины в системе местного самоуправления, в результате чего в значительной степени нивелируются демократические традиции развития данной формы локальной демократии. Подобная политика может привести к фактическому подчинению органов самоорганизации населения местным советам и их исполнительным органам, к уменьшению уровня активности членов территориальных громад посредством деятельности этих представительных органов.
   На основе системного анализа законодательства Украины, выявления противоречий и нормативных пробелов, развивается новый подход как к пониманию места органов самоорганизации населения в системе местного самоуправления, так и к перспективам законодательного регулирования их статуса. Новизну и системность исследования усиливают историко-правовой, компаративный аспекты, а также результаты социологических опросов руководителей органов самоорганизации населения, депутатов городских советов, а также сотрудников исполнительных органов местного самоуправления городов Одессы и Николаева.
   В исследовании предлагается предоставить максимально широкие права органам местного самоуправления по регламентации вопросов создания, деятельности и ликвидации органов самоорганизации населения, ограничивая при этом законодательное регулирование этих вопросов, что должно способствовать учету особенностей села, поселка, города. Кроме этого отмечается, что политика органов местного самоуправления по отношению к органам самоорганизации населения должна строиться на основе минимизации вмешательства в деятельность этих представительных органов. Исключения в этом плане должны составлять лишь полномочия, делегированные на основе договора органу самоорганизации населения соответствующим местным советом вместе с финансами и имуществом. В результате такого подхода делаются выводы о необходимости отмены Закона Украины “Об органах самоорганизации населения” с внесением соответствующих изменений и дополнений в Конституцию Украины и Закон Украины “О местном самоуправлении в Украине”.
   Результаты исследования дают возможность устранить противоречия в действующем законодательстве Украины в отношении органов самоорганизации населения, а также привести нормативно-правовую базу Украины в соответствие с требованиями международно-правовых стандартов в сфере местного самоуправления.
   Ключевые слова: органы самоорганизации населения, локальная демократия, местное самоуправление, органы местного самоуправления, общественные организации, общие собрания, устав территориальной громады.

Orlovsky О.S. Legal status of citizens’ self-organization bodies. – Manuscript.

The dissertation on getting a candidate of science degree in law speciality 12.00.02 – constitutional law. – The Odessa National Academy of Law, Odessa, 2004.

   Dissertation is a scientific research of theoretical and practical problems, related to normative and legal regulation of citizens’ self-organization bodies status in Ukraine.
   Based on system analyses of legislation in Ukraine, on revealing of contradictions and normative gaps, a new approach to both understanding of citizens’ self-organization bodies place in the system of local self-government, and perspectives of legislative adjustment of their status are developed. The novelty and systems research intensify historic, legal and comparative aspects, as well as results of sociological surveys.
   In research it is offered to give as wide rights as possible to bodies of local self-government on regulating issues of formation, performance and liquidation of citizens’ self-organization bodies, limiting herewith legislative regulation of these issues. That would promote the accountability of village, settlement, and city peculiarities. As the result of such approach the conclusion about the necessity of abrogation of the Law of Ukraine “On citizens’ self-organization bodies” with proper amendments and supplements into the Constitution of Ukraine and Law of Ukraine “On local self-government in Ukraine" is made.
   The results of research give opportunity to institute the citizens’ self-organization bodies in Ukraine in accordance with internationally-legal standards in the sphere of local self-government.
   Key words: citizens’ self-organization bodies, local democracy, local self-government, bodies of local self-government, non-governmental organizations, general meetings, the Charter of territorial community.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус органів самоорганізації населення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net