Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності

Анотації 

Осадчий В.І. Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004.

   У дисертації проведено комплексне наукове дослідження проблем кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності. З’ясовано зміст такого захисту. Розкрито сутність правоохоронної діяльності як об’єкта злочинів. Проведено системний аналіз складів злочинів проти правоохоронної діяльності. Обґрунтовано необхідність, можливість і доцільність створення самостійного інституту Особливої частини кримінального права “Злочини проти правоохоронної діяльності”, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства.
   Як складову кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності досліджено співвідношення положень обставин, що виключають злочинність діянь та права працівників правоохоронних органів на застосування ними вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу. Обґрунтовані витоки кожної із підстав застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу обставинами, які виключають злочинність діянь. Сформульовані критерії правомірності застосування вогнепальної зброї. Обґрунтовано потребу правового регламентування застосування вогнепальної зброї в одному законі та аргументовано потребу відповідних змін в умовах і межах такого застосування. Запропоновано варіант нової редакції ст. 43 КК.
   Ключові слова: кримінально-правовий захист, правоохоронна діяльність, обставини, що виключають злочинність діяння, застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу.

Осадчий В.И. Проблемы уголовно-правовой защиты правоохранительной деятельности”. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации проведено комплексное научное исследование проблем уголовно-правовой защиты правоохранительной деятельности. Уголовно-правовая защита правоохранительной деятельности определена как система норм УК Украины об ответственности за посягательства на исполнение работниками правоохранительных органов служебных обязанностей (ст. ст. 342, 343, 345, 347, 348, 349 УК Украины), а также система норм, регулирующих применение этими работниками огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического воздействия, вытекающих с положений обстоятельств, исключающих преступность деяния.
   Исследуемые проблемы – уголовно-правовые. Именно закон об уголовной ответственности определяет, какие общественно опасные деяния есть преступными, предоставляет право на защиту охраняемых прав и интересов лица, общественных и государственных интересов от общественно опасного посягательства.
   Правоохранительная деятельность как объект уголовно-правовой защиты рассматривается как реализация работниками правоохранительных государственных органов в ходе исполнения ими служебных обязанностей хотя бы одной из нижеизложенных функций: досудебное расследования по уголовным делам или административное производство; исполнение приговоров, решений, определений и постановлений судов, постановлений органов расследования и прокуроров работниками: учреждений исполнения наказаний, уголовно-исполнительной инспекции, Государственной исполнительной службы, воинской части, гауптвахты и дисциплинарного батальона или работниками органов внутренних дел; оперативно-розыскной; административной, профилактической, охранной функции милиции; пресечение правонарушений при перемещении людей, транспортных средств, товаров, иных предметов или веществ через государственную и таможенную границу; пресечение правонарушений при незаконном использовании леса, незаконной охоте, незаконном занятии рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом; надзор и контроль за исполнением законов.
   Сделан вывод, что правоохранительная деятельность представляет самостоятельный объект уголовно-правовой защиты, поскольку существенно отличается от авторитета органов государственной власти (раздел ХV Особенной части УК Украины). На основании этого впервые обосновано целесообразность и возможность образования самостоятельного института Особенной части уголовного права – “Преступления против правоохранительной деятельности” путем выделения из раздела ХV “Преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан” ст. ст. 342, 343, 345, 347, 348, 349 УК Украины, и объединения их в самостоятельный раздел УК – “Преступления против правоохранительной деятельности”.
   Учитывая особенности родового объекта, определено место раздела “Преступления против правоохранительной деятельности” в системе норм Особенной части УК – поскольку правоохранительная деятельность относится к сфере государственного управления, его следует разместить после раздела ХV “Преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан”.
   С учетом исторического развития уголовного законодательства и практики его применения произведен системный анализ исследуемых составов. Наполнено новым содержанием ряд уголовно-правовых понятий. Обосновано предложения по усовершенствованию этих норм.
   В рамках уголовно-правовой защиты правоохранительной деятельности впервые в условиях действия нового УК Украины исследовано проблему соотношения положений обстоятельств, исключающих преступность деяний, и положений норм, регулирующих условия и границы применения работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения. Сделан вывод, что эти обстоятельства являются правовой базой, на которой выстраивается регламентация применения работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения. Приведены дополнительные аргументы о том, что деятельность работников правоохранительных органов по применению огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения будет законной при условии соблюдения ими требований нормативно-правовых актов, регламентирующих такое применение, а не в рамках обстоятельств, исключающих преступность деяний.
   Исследованы истоки каждого из оснований применения работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения, предусмотренных Законом Украины “О милиции”. Констатировано, что правовой базой регламентирования применения огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения являются положения необходимой обороны (ст. 36 УК), задержания лица, совершившего преступление (ст. 38 УК), крайней необходимости (ст. 39 УК), деяния, связанного с риском (ст. 42 УК). Применение огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения при иных обстоятельствах, исключающих преступность деяния, выстраивается из требований ст. ст. 36, 38, 39, 42 УК, но с учетом условий физического или психического принуждения (ст. 40 УК), исполнение приказа или распоряжения (ст. 41 УК), исполнения специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации (ст. 43 УК). Сформулированы критерии правомерности применения огнестрельного оружия.
   Проведен комплексный анализ нормативно-правовых актов, которыми регламентируется применение работниками правоохранительных органов иными лицами огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения. Констатировано несовершенство терминологического и правового характера этих актов, показаны пути их устранения. Обосновано необходимость регламентирования условий и границ применения огнестрельного оружия осуществлять в одном законе и предложен проект соответствующего раздела.
   В ходе анализа ст. 43 УК предложено порядок назначения наказания лицам, которые, исполняя специальное задание по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, совершили преступление. В целях обеспечения безопасности деятельности работников правоохранительных органов предложен вариант новой редакции ст. 43 УК.
   Ключевые слова: уголовно-правовая защита, правоохранительная деятельность, обстоятельства, исключающие преступность деяния, применение огнестрельного оружия, специальных средств, мер физического принуждения.

V. Osadchiy. Problems of Criminal-Legal Protection of Law Enforcement Activity. – Manuskript.

Thesis of getting degree of Doctor of Law by speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology, Criminal-Corrective Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   In this thesis the author has carried out a complex scientific research of problems of criminal-legal protection of law enforcement activity. The author has defined content of the stated protection. Essence of law enforcement activity as object of crimes has been revealed. The thesis contains systematic analysis of body of crimes against law enforcement activity. The author has substantiated necessity, possibility and advisability of creation separate institution of Criminal Law Special Part “Crimes Against Law Enforcement Activity”, he has formulated propositions in order to improve effective legislation as well.
   As part of criminal-legal protection of law enforcement activity the author has researched correlation between circumstances excluding criminality of acts and rights of law enforcement officers to use fire-arms, special means, ways of physical influence. Sources of each base of fire-arms usage, special means, ways of physical influence are substantiated in the thesis. The author has formulated criteria of lawful fire-arms usage. Need for legal regulation of fire-arms usage in one law has been formulated and necessity for appropriate changes in conditions and bounds of such usage have been reasoned. The thesis contents propositions as to the variant of new edition of art. 43 of Criminal Code of Ukraine.
   Key words: criminal-legal protection, enforcement activity, circumstances excluding criminality of acts, usage of fire-arms, special means, ways of physical influence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net