Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Анотації 

Останін В.О. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2004.

   У дисертації здійснено кримінально-правовий аналіз складу злочину ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, встановлено його елементи та ознаки. Визначено місце ухилення від оподаткування в системі злочинів Особливої частини кримінального закону разом з іншими злочинами, які також завдають шкоду відносинам у сфері оподаткування. Запропоновано засередити ці злочини у самостійному розділі – “Податкові злочини”, як такі, що мають самостійний родовий об’єкт кримінально-правового захисту. На підставі аналізу конституційних положень, кримінального та податкового законодаства зроблено висновок про фактичну вітсутність перепон для кваліфікації за ст. 212 КК дій осіб, які не сплачують податкових внесків з об’єктів оподаткування, що утворилися від протизаконної діяльності.
   Вперше на рівні монографічного дослідження, після прийняття нового Кримінального кодексу України, комплексно розглянуто питання кваліфікації ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та його співвідношення з іншими злочинами.
   Сформульовано рекомендації щодо правильного застосування відповідних кримінально-правових норм у судово-слідчий практиці. Висловлено пропозиції щодо подальшого вдосконалення кримінального законодавства, яким передбачена відповідальність за ухилення від оподаткування.
   Ключові слова: “кваліфікація”, “кримінальна відповідальність”, “податки”, “ухилення”, “оподаткування”.

Останин В.А. Квалификация уклонения от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно исправи- тельное право. Национальная академия внутренних дел Украины. Киев, 2004.

   Диссертация посвящена вопросам уголовно-правовой квалификации укло-нения от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей во всём многообразии их проявлений. В ней осуществлен уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей (ст. 212 УК Украины) с исследованием и раскрытием содержания всех элементов и признаков данного состава преступления.
   На основании исследования возникновения и развития отношений сферы налогообложения и анализа законодательной базы их правового регулирования сформулирован вывод о самостоятельном значении и месте этих отношений в системе объектов уголовно-правовой защиты, а также о месте уклонения от уплаты налогов в системе Особенной части уголовного закона. В этой связи, внесено предложение поместить составы преступлений, которые причиняют вред отношениям сферы налогообложения, в самостоятельном разделе Особенной части – “Налоговые преступления”.
   Исследование конституционных положений, уголовного и налогового законодательства, а также эмпирической базы позволило сформулировать вывод о целесообразности квалификации как уклонения от уплаты налогов умышленной неуплаты налоговых платежей с объектов налогообложения, образовавшихся от противозаконной (нелегальной) деятельности. При этом обосновывается вывод об относительно более высокой степени общественной опасности уклонений от уплаты налогов в сфере нелегальной деятельности в сравнении с такими же деяниями в сфере легальной деятельности.
   Осуществлен сравнительный анализ уголовно-правовых норм, предус-мотренных ст. 148-2 КК Украины (1960) и ст. 212 КК Украины (2001) , выявлены их общие и отличительные черты.
   В отличие от предыдущих исследователей данного состава преступления, в диссертации несколько по иному трактуются положения объекта, предмета преступления, объективной стороны, субъективной стороны, а также субъекта преступления.
   Отдельный раздел диссертации посвящен вопросам квалификации уклонения от налогообложения по совокупности с другими преступлениями, а также вопросам его отграничения от смежных составов.
   В связи с тем, что некоторые традиционные подходи к вопросам квалифи- кации, после принятия Нового УК, требуют переосмысления и пересмотра, вносятся конкретные предложения относительно квалификации уклонения от налогообложения в совокупности с различными составами преступлений.
   При этом обосновывается необходимость, при квалификации уклонения от уплати налогов в совокупности с другими преступлениями, в первую очередь учитывать степень общественной опасности, входящих в совокупность преступлений, исходя из видов и размеров, предусмотренных за них наказаний.
   На основании вывода о том, что хозяйственные преступления, связанные с запрещенными видами предпринимательской деятельности, совершаются с целью получения сверхприбыли (объект налогообложения), обосновывается предложение квалифицировать их по совокупности с уклонением от уплаты налогов. Поскольку анализ санкций этих уголовно-правовых норм не позволяет сделать вывод о том, что причиняемый отношениям налогообложения вред, якобы учтён и заложен в общественно-опасную сущность этих норм.
   В диссертации высказаны предложения по совершенствованию действу-ющего уголовного законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за деяния, причиняющие вред отношениям в сфере налогообложения. В частности предложено внести изменения в поощрительную норму, поскольку в существующем виде она не стимулирует, привлекаемых к уголовной ответственности лиц, воспользоваться ею. Предусмотренные частями 1 и 2 ст. 212 УК наказания, в частности в виде штрафов, делают экономически более привлекательным наказание по приговору, чем освобождение от уголовной ответственности по поощрительной норме. Обосновывается также необходимость разделения уголовной ответственности за неуплату налогов должностных и физических лиц в отдельных уголовно-правовых нормах.
   Ключевые слова: “квалификация”, “уголовная ответственность”, “налоги”, “уклонение”, “налогообложение”.

V. Ostanin. Qualification of evading tax, dues and other obligatory payments. – Manuskript

The dissertation for the Candidate of Law’s degree by speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology, Criminal-Corrective Law. – National Academy of Internal Affairs Of Ukraine Kyiv, 2004.

   The dissertation represents criminal-legal analysis of corpus delicti in evading tax, dues and other obligatory payments with establishing its elements and features. It’s the place of evading payments in the crime system of the Criminal Law Special Part that is fixed in the work together with other crimes which also prejudice the relations in tax field. There is a proposition to join them into a separate unit – “Tax Crimes” as having their own object of criminal-legal defence. The analysis of constitutional regulations, criminal and tax law resulted in the conclusion that there are no any factual obstacles to qualify under the 212 Criminal Code Article the actions of a person who does not to pay tax from taxable objects founded in the result of illegal activity.
   For the first time presented on the monographic research level after the adoption of the new Ukrainian Criminal Code, the work contains complex consideration of such questions as qualification of evading tax, dues and other obligatory payments and its relations to another crimes.
   Combined analysis of legal regulations and practice of law implementation as to the criminal responsibility for tax evading gave opportunity to formulate the recommendations about right usage of criminal-legal norms in judicial-investigation practice. There are propositions about the following improvement of criminal law where responsibility for tax evading is provided.
   Key words: qualification, criminal responsibility, tax, evading, taxation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net