Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар’єри
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар’єри

Анотації 

Отрешко В.С. Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар’єри. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2004.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемі професійного становлення працівника правоохоронних органів з соціально-педагогічних позицій через розробку відповідних умов підвищення ефективності цього процесу.
   У дисертації на основі теоретичного аналізу наукових досліджень, присвячених професійному становленню молодих працівників правоохоронних органів, практиці соціально-педагогічної і соціально-психологічної роботи у правоохоронних органах розкрито сутність і зміст професійного становлення працівників правоохоронних органів у контексті їх службової кар’єри як процесу активного освоєння особистістю професійного середовища шляхом прийняття його норм і цінностей, форм, що склалися в соціальній взаємодії.
   У виконаному дослідженні вперше стосовно до професійного становлення працівників правоохоронних органів були використані особистісно-орієнтований підхід і педагогічна підтримка як соціально-педагогічні умови ефективності цього процесу; розкрито особливості й розроблена технологія реалізації запропонованих соціально-педагогічних умов.
   Ключові слова: соціально-педагогічні умови, особистісно-орієнтований підхід, професійне становлення, педагогічна підтримка, службова кар’єра, правоохоронні органи.

Отрешко В.С. Социально-педагогические условия профессионального становления работника правоохранительных органов на начальном этапе служебной карьеры. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме профессионального становления работника правоохранительных органов с социально-педагогических позиций через разработку соответствующих условий повышения эффективности этого процесса.
   В диссертации на основе теоретического анализа научных исследований, посвященных профессиональному становлению молодых работников правоохранительных органов, практике социально-педагогической и социально-психологической работы в правоохранительных органах, раскрыты сущность и содержание профессионального становления работников правоохранительных органов в контексте их служебной карьеры как процесса активного освоения личностью профессиональной среды путем принятия ее норм и ценностей, сложившихся форм социального взаимодействия.
   В процессе исследования было установлено, что сущность процесса профессионального становления применительно к сотрудникам правоохранительных органов состоит в формировании у них определенной совокупности компонентов: а) интегративно-личностный компонент, определяющий формирование системы профессионально важных качеств, которые развиваются, корректируются и актуализируются в процессе правоохранительных органов; б) регулириюще-технологический компонент, включающий освоение предметной деятельности и интериоризацию профессиональных знаний на уровне присвоения личностью деятельностной сущности своей профессии; в) предметно-деятельностный компонент, отражающий нормативно-предметный и предметно-творческий характер служебной деятельности и предполагающий накопление опыта правоохранительной деятельности; г) самоактуализационный компонент, обеспечивающий постоянное стремление к преодолению новых личностных и деятельностных рубежей.
   Установлено, что особое место в процессе профессионального становления работников правоохранительных органов занимает личностно ориентированный подход, который реализуется как социально-педагогическое условие и, с одной стороны, выступает как этико-демократический принцип, определяющий стиль взаимоотношений между сотрудниками, с другой, определяет психологическую обстановку, при которой каждый руководитель подразделения, наставник, психолог, кроме высоких профессиональных качеств реализует специфические социально-педагогические функции в коллективе, с третьей, обеспечивает индивидуализацию процесса профессионального становления с учетом личных, психологических особенностей сотрудников, их образовательного и культурного уровней.
   Психолого-педагогическая поддержка как общепедагогический феномен и как социально-педагогическое условие профессионального становления молодых правоохранителей, представляет собой новую парадигму культуры педагогических отношений начала ХХI века. Ее сущностной особенностью в правоохранительных органах является направленность на формирование у молодого сотрудника жизненных планов, помощь в разрешении проблем, оказание профессиональной психолого-педагогической помощи в ситуациях, связанных с неадекватным психоэмоциональным состоянием, деловой и межличностной коммуникацией, жизненным и профессиональным самоопределением.
   В исследовании обоснованы особенности реализации личностно ориентированного подхода и педагогической поддержки процесса профессионального становления работников правоохранительных органов, апробирован большой арсенал методов и приемов, обеспечивающих технологию реализации этих социально-педагогических условий.
   Проведенная опытно-педагогическая работа по внедрению разработанных социально-педагогических условий, анализ полученных данных по трем критериям: социально-личностной адаптированности, социально-профессиональной направленности, социально-профессиональному опыту, свидетельствует о высокой динамике роста всех основных показателей профессионального становления работников правоохранительных органов, что является достаточным основанием считать выполненными задачи исследования и достигнутою цель исследования.
   Ключевые слова: социально-педагогические условия, личностно ориентированный подход, профессиональное становление, педагогическая поддержка, служебная карьера, правоохранительные органы.

Otreshko V.S. Social pedagogical conditions of professional formation of law machinery employee at the initial stage of official career. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the Candidate’s degree of Pedagogical Sciences in speciality 13.00.05 – Social Pedagogy, Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University, 2004.

   The dissertation is devoted to the problem of professional formation of law machinery employee from the position of Social Pedagogy through the elaboration of appropriate conditions of the effectiveness’ increase of this process.
   In the dissertation, the real meaning and contents of professional formation of law machinery employees is being studied in the context of their official career as the process of active personal familiarization with the professional surroundings by adoption of its standards, values and forms, which have developed in the social interaction. The given work is based on theoretical analysis of scientific research, which is devoted to the professional formation of law machinery employees at the initial stage, practice of social pedagogical and social psychological work in the law machinery.
   For the first time in the accomplished research the personality-oriented approach and pedagogical support to the professional forming of law machinery employees were used as social pedagogical conditions of effectiveness of this process; the technology of realisation of proposed social pedagogical conditions was elaborated and its characteristics were discovered.
   Key words: social pedagogical conditions, personality-oriented approach, professional forming, pedagogical support, official career, law machinery.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар’єри

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net