Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України

Анотації 

Подоляка А.М. Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 2004.

   Досліджується проблема адміністративно-правового статусу ДАІ. Здійснюється історико-правовий аналіз становлення та розвитку органів ДАІ. Визначаються елементи адміністративно-правового статусу ДАІ. Здійснюється аналіз правового регулювання організації діяльності ДАІ. Формулюються принципи організації ДАІ, на засадах яких побудована її діяльність як органу управління. Досліджуються обов’язки і права, особливості правозастосовчої діяльності, юридична відповідальність працівників ДАІ, взаємодія з іншими державними органами та громадськістю по питаннях забезпечення безпеки дорожнього руху. В процесі аналізу юридичної відповідальності працівників ДАІ, здійснюється характеристика відповідальності за Законом України “Про боротьбу з корупцією”, а також особливості дисциплінарної відповідальності. На засадах результатів проведеного аналізу формулюються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
   Ключові слова: статус, інспекція, організація, компетенція, правозастосування, відповідальність, примус, взаємодія, державний орган.

Подоляка А.Н. Административно-правовой статус Государственной автомобильной инспекции МВД Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальный университет внутренних дел МВД Украины. -Харьков, 2004.

   Исследуется проблема административно-правового статуса ГАИ. Проводится историко-правовой анализ становления и развития органов ГАИ. Определяются элементы административно-правового статуса ГАИ. Осуществляется анализ правового регулирования организации деятельности ГАИ как органа управления. Исследуются обязанности и права, особенности правоприменительной деятельности, юридическая ответственность работников ГАИ, взаимодействие с иными государственными органами и общественностью по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
   В процессе проведения историко-правового анализа, а также анализа особенностей правового регулирования организации деятельности ГАИ был получен вывод о необходимости приобретения ГАИ статуса органа управления. Сформулированы принципы организации ГАИ. Элементами административно-правового статуса ГАИ названы: компетенция, правоприменение, юридическая ответственность. Сформулировано понятие правового регулирования и приведена характеристика правового режима организации деятельности ГАИ. Осуществлена классификация прав и обязанностей ГАИ. Обоснована необходимость выделения двух групп прав и обязанностей: общие и специальные. Сформулированы направления деятельности ГАИ и проанализировано взаимодействие ГАИ с иными государственными органами и общественностью по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Обоснована необходимость классификации оснований дисциплинарной ответственности работников милиции: общие и специальные. На основании проведенного анализа сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства.
   Ключевые слова: статус, инспекция, организация, компетенция, правоприменение, ответственность, принуждение, государственный орган.

Podoliaka A.N. Administrative and Legal Status of the State Motor Licensing and Inspection Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of the Candidate of Law. Speciality 12.00.07 – Management Theory; Administrative Law and Procedure; Finance Law; Information Law. – National University of Internal Affairs at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Kharkov, 2004.

   The issue of administrative and legal status of the State Motor Licensing and Inspection Department has been studied. Historical and legal aspects of the formation and development of agencies of the State Motor Licensing and Inspection Department have been analyzed. Elements of the administrative and legal status of the State Motor Licensing and Inspection Department have been determined. Legal regulation of administrative activities of the State Motor Licensing and Inspection Department has been studied. Duties and rights, particularities of law enforcement, legal liability of employees of the Department and cooperation with other state agencies and public regarding road safety have been investigated.
   On the basis of historico-legal analysis and investigation of the particularities of legal regulation of the activities of the Department it has been concluded that the agency should acquire a status of controller. Principles of organization of the Department have been formulated. Jurisdiction, law enforcement and legal liability have been defined as elements of the administrative and legal status of the Department. The concept of legal regulation has been formulated and legal regime of the Department’s activities has been described. Rights and duties of the Department have been classified. The author has proved that it is necessary to divide the rights and duties into two groups – general and special ones. Spheres of activities of the Department have been formulated and cooperation with other state agencies and public regarding road safety has been analyzed. The author has proved the necessity to classify grounds of militiamen’s disciplinary liability as general and special ones. On the basis of the analysis proposals regarding perfection of the current legislation have been worked out.
   Key words: status, inspection, organization, jurisdiction, law enforcement, liability, compulsion, state agency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net