Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Представницька функція Верховної Ради – парламенту України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Представницька функція Верховної Ради – парламенту України

Анотації 

Приходько Х.В. Представницька функція Верховної Ради – парламенту України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правової природи представницької функції Верховної Ради України, визначенню її місця в системі функцій парламенту України.
   Запропоновано наукове обґрунтування представницької функції Верховної Ради України як напряму і виду діяльності парламенту України, проаналізована її правова сутність та зміст. Виокремлено ознаки представницької функції, охарактеризовано механізм її реалізації Верховною Радою України. У ході дослідження визначено поняття “функції Верховної Ради України”, “представницька функція Верховної Ради України”, “форми реалізації представницької функції Верховної Ради України”, “механізм реалізації представницької функції Верховної Ради України”.
   У дослідженні проаналізовано еволюцію концепції народного представництва. Виділено повноваження Верховної Ради України у здійсненні представницької функції та проаналізовано основні складові змісту представницької функції парламенту України. Охарактеризовано види форм реалізації представницької функції Верховної Ради України. Окреслено і розглянуто елементи механізму реалізації представницької функції Верховної Ради України. Визначено роль народних депутатів і фракцій у реалізації представницької функції Верховної Ради України.
   Результатом дослідження є висновки та пропозиції щодо внесення змін і доповнень у конституційне законодавство щодо вдосконалення конституційного статусу Верховної Ради України.
   Ключові слова: “представницька функція Верховної Ради України”, “функції Верховної Ради України”, “народне представництво”, “форми реалізації представницької функції Верховної Ради України”, “механізм реалізації представницької функції Верховної Ради України”.

Приходько К.В. Представительская функция Верховной Рады – парламента Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Институт законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию конституционно-правовой природы представительской функции Верховной Рады Украины, определению ее места в системе функций парламента Украины.
   Представлено научное обоснование представительской функции Верховной Рады Украины как направления и вида деятельности парламента Украины, проанализированы ее правовая сущность и содержание, выделены признаки представительской функции, охарактеризован механизм ее реализации Верховной Радой Украины. Диссертантом выделены признаки, которые характеризуют Верховную Раду как единый орган народного представительства. Особое внимание уделено проблемам определения понятий “функции Верховной Рады Украины”, “представительская функция Верховной Рады Украины”, “формы реализации представительской функции Верховной Рады Украины”, “механизм реализации представительской функции Верховной Рады Украины”.
   В исследовании проанализирована эволюция концепции народного представительства. Автором выделены полномочия Верховной Рады Украины по осуществлению представительской функции Верховной Рады Украины и проанализированы основные направления представительской функции парламента Украины. Охарактеризованы виды форм реализации представительской функции Верховной Рады Украины. Выделены признаки механизма реализации представительской функции парламента Украины, рассмотрены элементы данного механизма. Проведена классификация форм реализации представительской функции парламента народными депутатами Украины. Обоснована роль фракций в реализации представительской функции Верховной Рады Украины.
   Результатом исследования стали выводы и конкретные предложения о внесении изменений и дополнений в конституционное законодательство по усовершенствованию конституционного статуса Верховной Рады Украины.
   Ключевые слова: представительская функция Верховной Рады Украины, функции Верховной Рады Украины, народное представительство, формы реализации представительской функции Верховной Рады Украины, механизм реализации представительской функции Верховной Рады Украины.

Prihodko K.V. Representative function of Verkhovna Rada – Ukrainian parliament. – The manuscript.

Thesis for a scientific master of law degree on a specialty 12.00.02 – constitutional law. – Institute of legislation of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, 2004.

   Thesis is dedicated to the research of the constitutional nature of Verkhovna Rada’s representative function and to the defining of the place of the representative function in the system of the parliamentary functions in Ukraine.
   The thesis contains a scientific substantiation of Verkhovna Rada’s of Ukraine representative function as a kind of activity of Ukrainian parliament, analysis of its legal nature and content, indications of representative function, characteristics of its realization mechanism by Verkhovna Rada. The big stress was made on the definition of the terms “functions of Verkhovna Rada of Ukraine”, “representative function of Verkhovna Rada of Ukraine”, realization forms of the representative function of Verkhovna Rada of Ukraine”, “realization mechanism of the representative function of Verkhovna Rada of Ukraine”.
   Thesis contains the analysis of the evolution of concept of national representation. The representative authorities of Verkhovna Rada of Ukraine were pointed out and the analysis of the main orientations of the representative function of the Ukrainian parliament were made during the research. Kinds of realization forms of the representative function of Verkhovna Rada of Ukraine were characterized. Indications of the realization mechanism of the representative functions were pointed out and the detailed examination of the elements of this mechanism was made. The classification of realization forms of the representative functions of the parliament by the Ukrainian deputies was carried out. The role of fractions in the realization of the representative function of Verkhovna Rada, was defined.
   The research resulted in conclusions and suggestions to make changing in the constitutional legislation to improve the constitutional status of Verkhovna Rada of Ukraine.
   Key words: representative function of Verkhovna Rada of Ukraine, functions of Verkhovna Rada of Ukraine, national representation, realization forms of the representative function of Verkhovna Rada of Ukraine, realization mechanism of the representative function of Verkhovna Rada of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Представницька функція Верховної Ради – парламенту України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net