Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України

Анотації 

Петрів І.М. Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2004.

   У дисертації досліджуються актуальні теоретичні і практичні проблеми з питань національної безпеки, організації та діяльності органів національної безпеки як України, так і зарубіжних країн, а також Ради національної безпеки і оборони України.
   Робота містить визначення таких понять: „національна безпека”, складові національної безпеки, „Рада національної безпеки і оборони України” та її конституційно-правовий статус.
   У ній запропоновано авторську концепцію принципів формування та функціонування Ради національної безпеки і оборони України; здійснено кваліфікацію основних функцій Ради національної безпеки і оборони України; проведено аналіз організації та діяльності органів національної безпеки з використанням військово-політичної моделі держави, який дав змогу запропонувати концепцію реформування структури органів національної безпеки та Ради національної безпеки і оборони України.
   З урахуванням предмета дисертаційного дослідження проаналізовані комплексні проблеми діяльності органів національної безпеки, чинне законодавство України про національну безпеку та внесені конкретні пропозиції щодо його вдосконалення.
   Ключові слова: національна безпека, органи національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України, принципи та функції діяльності Ради національної безпеки і оборони України, модель формування Ради національної безпеки і оборони України.

Петрив И.Н. Конституционно-правовые основания организации и деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. - конституционное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Киев, 2004.

   В диссертации исследуются актуальные теоретические и практические проблемы вопросов национальной безопасности, организации и деятельности органов национальной безопасности как Украины, так и зарубежных стран, а также Совета национальной безопасности и обороны Украины.
   Диссертационное исследование посвящено проблемам определения понятий: “национальная безопасность”, составные национальной безопасности, “Совет национальной безопасности и обороны Украины” и его конституционно-правовой статус.
   В дисссертации сформулировано концепцию общих принципов формирования системи органов национальной безопасности, а также концепцию принципов организации и функционирования Совета национальной безопасности и обороны Украины. В работе эти принципы деляться на общие и специальные.
   Диссертант сформулировал определение основных функций государства в области национальной безопасности, на основании которых были предложены основные функции Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также осуществлена их классификация по следующим критериям: объектам, субъектам, способам и средствам их деятельности.
   Диссертантом определены основные организационные формы деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины и способы реализации его функций. Доказывается, что основной формой деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины есть его заседание. Кроме заседания существуют такие формы деятельности как заявления, обращения, сообщения, рекомендации научно-технических конференций и круглых столов, а также решения межведомственных комиссий по вопросам национальной безопасности.
   В диссертационном исследовании проведен анализ организации и деятельности органов национальной безопасности, на основании которого была предложена модель формирования системы органов национальной безопасности. Учитывая модель формирования системы органов национальной безопасности, а также используя военно-политическую модель государства, была предложена концепция реформирования структуры органов национальной безопасности и Совета национальной безопасности и обороны Украины.
   С учетом предмета диссертацинного исследования проанализированы коплексные проблемы деятельности органов национальной безопасности, действующее законодательство Украины о национальной безопасности и внесены конкретные предложения по его усовершенствованию.
   Ключевые слова: национальная безопасность, органы национальной безопасности, Совет национальной безопасности и обороны Украины, принципы и функции деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины, модель формирования Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Petriv I.M. Constitutional-legal basis of the National Security and Defence Counsil’s organisation and work. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law), on the speciality 12.00.02 – Constitutional Law. V.M. Koretsky Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The given dissertation analyses the present-day theoretical and practical problems on questions of the National Security, the organisation and activities of the National Security bodies of Ukraine as well as foreign countries and of the National Security and Defense Council of Ukraine.
   The paper includes definitions of the following: “National security”, National security components, “the National Security and Defence Counsil of Ukraine” and its Constitutionalalegal status.
   The paper, reveals the author’s concept of the principles of formation and work of the National Security and Defence Counsil of Ukraine. The author gave his gualification of the basic functions National Security and Defence Counsil of Ukraine’s; analysed the organisation and work of National security bodies using political and military model of the state. The analysis gave the opportunity to present a reform concept of the National security bodies and the National Security and Defence Counsil of Ukraine.
   Taking into consideration the subject of the research, complex problems of the National security bodies, the current law of Ukraine on the National security, have been analysed also the definite proposals as to its improvement have been made.
   Key words: national security, national security bodies, the National Security and Defence Counsil of Ukraine, principles and functions of work of the National Security and Defence Counsil of Ukraine, the model of formation of National Security and Defence Counsil of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net