Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою)

Анотації 

Полякова Л.П. Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2004.

   В дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і нове рішення наукової задачі, що міститься в розробці конкретних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління системою освіти. Розроблено концепцію організаційно-методичного розвитку процесів державного управління освітою, що враховує нові форми взаємодії структурних підрозділів, і яка націлена на підвищення ефективності їх функціонування. Розроблено інформаційно-аналітичну систему державного управління освітою, обґрунтовано комплекс вимог щодо вибору технічних та програмних засобів впровадження, використано методи щодо оцінки економічної ефективності реалізації системи.
   Практична цінність роботи полягає в тому, що застосування запропонованих розробок відкриває шляхи створення універсальних інформаційних систем державного управління, адекватних сучасним вимогам.
   Ключові слова: інформація, інформаційно-аналітична система, інформаційне забезпечення, державне управління.

Полякова Л.П. Разработка информационно-аналитической системы органа регионального управления (на примере управления образованием). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2004.

   В диссертационной работе представлено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, состоящей в разработке конкретных рекомендаций и предложений относительно совершенствования информационно-аналитического обеспечения государственного управления системой образования.
   Выявлены основные недостатки государственного управления сферой образования Украины в рыночных условиях на основании анализа и обобщения практического опыта.
   Проанализированы подходы к построению информационно-аналитических систем, на основании которых обоснована система распределённой базы данных для всех уровней управления образованием в области.
   В результате информационного анализа задач, решаемых на каждом уровне, определены направления их информационного обеспечения. Установлено, что фактором, который обусловил снижение качества образовательных услуг, является неспособность руководителей обработать весь поступающий информационный поток и, как следствие, часть информации становится бесполезной и неактуальной. Для решения этой проблемы предлагается создание локальных компьютерных сетей разных типов.
   Исследованы и сформулированы основные принципы разработки информационно-аналитической системы государственного управления образованием в области как комплекса методов и приемов сбора, группировки, анализа и отбора информации, необходимой для осуществления эффективного управления.
   Представлена концепция организационно-методического развития процессов государственного управления образованием, включающая новые формы взаимодействия структурных подразделений и нацеленная на повышение эффективности их функционирования.
   Разработана информационно-аналитическая система государственного управления образованием в области.
   Сформулирован комплекс требований к выбору технических и программных средств внедрения информационно-аналитической системы, исследованы методы оценивания экономической эффективности реализации этой системы.
   Проведена апробация разработанных методических подходов, выводов и информационного инструментария при решении практических задач управления образованием в области, а также внедрение элементов разработанной информационно-аналитической системы на трёх уровнях государственного управления образованием в области.
   Практическая ценность работы заключается в том, что применение предлагаемых разработок открывает пути создания информационных систем государственного управления, адекватных современным требованиям.
   Ключевые слова: информация, информационно-аналитическая система, информационное обеспечение, государственное управление.

Polyakova L. P. Elaboration of informational-analytic system of organ of regional management (management of education is instanced). - Manuscript.

The thesis for candidate’s degree on state management by specialty 25.00.02 – Mechanisms of state management. – Donetsk State University of management, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2004.

   The thesis is devoted to theoretical generalization and new decision of scientific problem, which consists in elaboration of concrete recommendations and offers about perfection of informational-analytic maintenance of state management of education system. Conception of organization-methodical development of processes of state management of education is presented, including new forms of interaction of structural subdivisions and is aimed at rise of efficiency of their function. Informational-analytic system of state management of education in region is worked out, complex of requirements to choice of technical and program means of inculcation of informational-analytic system is formulated, and methods of estimation of economic efficiency of realization of this system are investigated.
   Practical value of the thesis consists in that the application of proposed elaboration’s open ways of creation of informational systems of state management, which are adequate to the modern requirements.
   Keywords: information, informational-analytic system, informational maintenance, state management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net