Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні

Анотації 

Пронюк Наталія. Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   У дисертації розглядаються особливості перехідного періоду від тоталітаризму до демократії, передумови утвердження демократичного політичного режиму в Україні. Обгрунтовано висновок про взаємозалежність демократії і законодавства, процесів демократизації і становлення національного законодавства. В умовах суспільних перетворень законодавство є основою, інструментом їх здійснення; відіграє ключову роль у формуванні інститутів громадянського суспільства, і правової держави, інтеграції України у європейське і світове співтовариства.
   Автором аналізуються основні етапи, тенденції і закономірності в історії становлення законодавства України, яким регламентуються нові демократичні принципи та інститути. Разом з тим, сучасне національне законодавство має змішаний характер, є нестабільним, суперечливим, що перешкоджає демократичним змінам у суспільстві. Тому особлива увага приділяється потребам удосконалення законотворчості, подолання колізій, систематизації, підвищення ефективності законодавства, імплементації норм міжнародного права і гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами.
   Ключові слова: перехідний період, трансформація, українське законодавство, демократичні перетворення верховенство закону, громадянське суспільство, народовладдя, законотворчість, систематизація, імплементація.

Пронюк Наталия. Национальное законодательство и его роль в демократических преобразованиях в Украине. - Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01- теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Исследование посвящено рассмотрению проблем переходного периода от тоталитаризма к демократии, принципов и предпосылок демократического режима в Украине, анализу особенностей процесса демократизации в Украине, по сравнению с трансформационными процессами в постсоветских и восточноевропейских странах.
   Автор пришла к выводу о взаимозависимости демократии и законодательства на институционном уровне, процессов демократизации и становлення национального законодательства. В условиях общественных преообразований законодательство является основанием, инструментом их реализации; играет ключевую роль в утверждении институтов гражданского общества, интеграци Украины в европейское и мировое сообщества.
   В то же время, смешанный политический режим, смешанная форма правления, как результаты переходного периоду, влияют на формирование украинского законодательства. Поэтому характерной чертой национальной демократии является ее формальный характер, демократические институты в Украине зафиксированы нормативно, но реализуются очень противоречиво, что соответственно является препятствием для изменений в обществе.
   Анализируются основные этапы - предварительный (1990-1991 гг.), первый (1991-1996 гг.), второй или современный (1996-2003 гг.), тенденции и закономерности в истории становлення законодательства Украины. Этапным моментом развития законодательства можна считать принятие Конституции Украины в 1996 г., которая провозгласила основания демократии, национальной правовой системы. Современные экономические, политические, правовые, другие реформы обуславливают необходимость ее усовершенствования, согласования с действующим законодательством.
   Автор подчеркивает такие основные тенденции его развития как преемственность, интеграция и диференциация, специализация и унификация законодательного регулирования, колличественные и качественные изменения и др. Акцентируется внимание на том, что повышение объемов законодательной деятельности побуждает к повышению социальной роли закона, использованию термина “законодательство” в узком значении, определению в специальном законе (“О законах и законодательной деятельности в Украине”) места и роли закона в системе нормативних актов государства, четкой процедуры его подготовки, принятия и реализации.
   Национальное законодательство эволюционирует от командно-административных методов регулировання в средство достижения политической и экономической свободы личности, от социалистической правовой системы к романо-германской. Иногда развитие общественнных отношений опережает возможности дейстующих законов, которые не всегда отвечают принципам социальной справедливости (в частности, налоговое, уголовное, административное, процессуальное законодательство).
   Поэтому особенное внимание уделяется необходимости усовершенствования законотворчества, ликвидации коллизий, систематизации, повышению эффективности законодательства, имплементации норм международного права и гармонизаци украинского законодательства с европейскими стандартами для того, чтобы надлежащим образом утверднть демократические принципы в украинском обществе.
   Ключевые слова: переходный период, трансформация, украинское законодательство, демократические преобразования, верховенство закона, гражданское общество, народовластие, законотворчество, систематизация, имплементация.

Рronyuk Nataliya. National legislation and its role in democratic transformations in Ukraine. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.01 - theory and history of state and law; history of political and juridical studies. - Institute of International Relations of Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2003.

   The thesis deals with the peculiarities of transition from totalitarism to democracy as well as preconditions of establishment of democratic political regime in Ukraine.
   There has been grounded o conclusion on interdependency of democracy and legislation, democratization processes and formation of national legislation. Under conditions of social transformations, legislation is the basis and instrument of their realization; it plays the key role in formation of civil society institutions, integration of Ukraine into the European and world communities.
   The author has analyzed the basic stages tendencies and regularities in the history of formation of the national legislation. Modern national legislation is mixed and instable contradictory legislation hampers change in society. That is why special attention is paid to the problems of legislation improvement, collision overcoming, legislation systematization and efficiency increase, implementation of international law rules and harmonization of Ukrainian legislation with European standards.
   Key words: transition period, transformation, Ukrainian legislation, democratic transformations, priority of law, civil society, democracy, lawmaking, systematization, implementation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net