Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах

Анотації 

Переверзєв О.М. Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2004.

   У дисертації проведено класифікацію організаційно-господарських відносин з виокремленням зовнішніх і внутрішніх відносин, надано визначення корпоративних відносин. Сформульовано основні принципи корпоративного контролю та надано визначення корпоративного контролю. Аргументовано доцільність законодавчого закріплення ключової ролі спостережної ради в системі корпоративного контролю як органу, у рамках якого можуть бути представлені і збалансовані різні групи інтересів, обґрунтовано принципи організації спостережної ради, застосування яких здатне забезпечувати збалансування інтересів, задіяних у АТ. Обґрунтовано доцільність закріплення в законі принципу розмежування виняткової компетенції органів управління і контролю АТ, при якому питання, віднесені до виняткової компетенції того чи іншого органа, не можуть бути вилучені для розгляду іншим органом, принципу солідарної відповідальності членів ревізійної комісії (ревізора) і членів виконавчого органа (чи його голови з питань, віднесених до його компетенції). Додатково аргументовано необхідність збереження повноваження загальних зборів акціонерів щодо затвердження значних угод як одного з правових засобів корпоративного контролю.
   Ключові слова: правове забезпечення; корпоративні відносини; корпоративний контроль; акціонерне товариство; органи управління і контролю; правові засоби.

Переверзев А.Н. Хозяйственно-правовое обеспечение корпоративного контроля в акционерных обществах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов хозяйственно-правового обеспечения корпоративного контроля в АО.
   В первом разделе исследуются особенности правового обеспечения корпоративного контроля в АО современного этапа, анализируется отечественный и зарубежный опыт правового регулирования в данной сфере общественных отношений, обосновываются направления совершенствования законодательства с учетом практических потребностей и зарубежного опыта.
   Обоснована целесообразность применения в Украине подхода, использованного в „зеленой книге”, опубликованной Комиссией ЕС в 1975 г., как наиболее благоприятного для сбалансирования интересов на предприятии, а именно предложено: использование опыта императивного или диспозитивного регулирования состава наблюдательного совета АО в зависимости от размеров последних; использование в законодательном регулировании определения состава наблюдательного совета крупных АО следующего принципа: 1/3 голосов принадлежит представителям от акционеров, 1/3 – представителям от трудового коллектива и 1/3 – лицам, не связанным ни с рабочими, ни с акционерами общества. Определена целесообразность закрепления права избрания представителей от трудовых коллективов профсоюзным органом или иным органом, уполномоченным трудовым коллективом на подписание коллективного договора от его имени.
   Обоснована целесообразность обеспечения реализации интересов мелких акционеров с помощью аккумуляции их акций банками-депозитариями и выполнение последними представительских функций на общем собрании акционеров, для чего требуется разработка мер государственного стимулирования заинтересованности банков в выполнении соответствующих видов деятельности.
   Во втором разделе исследуются правовые основы корпоративного контроля в АО, определяются принципы его организации.
   Предложена классификация организационно-хозяйственных отношений с их делением на внешние и внутренние. Дано определение корпоративных отношений как внутренних организационно-хозяйственных отношений, которые складываются в процессе управления хозяйственной деятельностью между корпоративными субъектами хозяйствования и субъектами организационно-хозяйственных полномочий – учредителями (участниками) и уполномоченными ими органами. Обосновано предложение по совершенствованию определения организационной структуры предприятия, в которой необходимо выделять две структурные составляющие: внутрихозяйственную и организационно-хозяйственную.
   Обобщены основные принципы организации корпоративного контроля: формирование системы органов корпоративного контроля; размежевание контрольной компетенции органов корпоративного контроля; учета и сбалансирования интересов при формировании системы корпоративного контроля. Дано определение корпоративного контроля как внутрифирменного контроля деятельности исполнительного органа, осуществляемого системой органов корпоративного управления и контроля АО на основе размежевания контрольной компетенции и соблюдения компетенционной иерархии, закрепленной в правовых нормах. Аргументирована целесообразность законодательного закрепления ключевой роли наблюдательного совета в системе корпоративного контроля как органа, в рамках которого могут быть представлены и сбалансированы различные группы интересов.
   В третьем разделе анализируются правовые средства корпоративного контроля в АО, исследуются проблемы правового обеспечения контроля деятельности исполнительного органа со стороны других органов АО и обосновываются предложения по формированию правовых средств, направленных на совершенствование корпоративного контроля в АО в Украине.
   Предложено установить в законодательстве, что наблюдательный совет в АО создается в обязательном порядке и имеет право выносить решение об обязанности предварительного одобрения наблюдательным советом заключения исполнительным органом той или иной сделки.
   Обоснована целесообразность закрепления в законе, с учетом зарубежного опыта, принципа размежевания исключительной компетенции различных органов АО, при котором вопросы, отнесенные к исключительной компетенции того или иного органа, не могут быть изъяты для рассмотрения другим органом, в т.ч. общим собранием акционеров, но могут рассматриваться им по требованию этих органов, а установленная в законе компетенция общего собрания акционеров может быть расширена в уставе только по представлению других органов АО.
   Дополнительно аргументирована необходимость сохранения полномочия общего собрания акционеров по утверждению значительных сделок; указано на преждевременность перехода, по западному опыту, на принцип признания таких сделок вступившими в действие независимо от их утверждения общим собранием акционеров; осуществлена квалификация сделок, которые требуют утверждения общим собранием акционеров (согласно закону или уставу) как условных сделок, которые вступают в действие с момента утверждения сделки.
   Предложено закрепить в законе принцип солидарной полной имущественной ответственности членов ревизионной комиссии (ревизора) и членов исполнительного органа (или его председателя по вопросам, отнесенным к его компетенции) за их виновные действия, причинившие ущерб обществу, перед АО, а также третьими лицами в случае недостаточности имущества общества для погашения требований кредиторов АО.
   Ключевые слова: правовое обеспечение; корпоративные отношения; корпоративный контроль; акционерное общество; органы управления и контроля; правовые средства.

Pereverzev A.N. Economic-legal Ensuring the Corporative Checking in Join-stock Companies. - Manuscript.

The thesis on competition of candidate’s scientific degree of the legal sciences on professions 12.00.04. - Commercial law; commercial-procedural law. - Institute of economic and legal researches NAS of Ukraine, Donetsk, 2004.

   In thesis the categorization organizing-economic relations with separation external and internal relations is organized, the determination of the corporative relations is given. The cardinal principles of the corporative checking are worded and the determination of the corporative checking is given. Practicability of the legislative fastening key role the observant council in system of the corporative checking is argued as organ, within the framework of which the group miscellaneous interest can be presented and balanced, the principles to organizations of the observant council are motivated, using which capable to provide the balance of interests, used in join-stock companies. The practicability of the fastening in law of the principle of the delimitation to exclusive competency of the miscellaneous organ of the join-stock company is motivated, under which questions, referred to exclusive competency that or other organ, can not be withdraw for consideration by other organ, principle to united responsibility of the members of the revisory commission (the reviser) and members of the executive organ (or its chairman on questions, referred to his competencies). In addition need of the conservation of the authority of the common meeting is argued in respect of approving the significant agreements.
   The keywords: legal provision; the corporative relations; corporative checking; the join-stock company; bodies of management and checking; the legal facilities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net