Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Мистецтво. Мистецтвознавство arrow Формування навичок сприйняття хорового багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях з сольфеджіо
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування навичок сприйняття хорового багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях з сольфеджіо

Анотації 

Пермінова С. О. Формування навичок сприйняття хорового багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях з сольфеджіо. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання музики і музичного виховання. - Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 1999.

   У роботі досліджено особливості формування навичок сприйняття хорового багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях з сольфеджіо. У дисертації теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено методику формування навичок сприйняття хорового багатоголосся у студентів вузу культури на заняттях з сольфеджіо. Розкрито сутність та особливості сприйняття хорової багатоголосої музики, визначено і систематизовано структурні компоненти сприйняття хорового багатоголосся, а також особистісні якості студентів, які безпосередньо впливають на продуктивність формування навичок сприйняття хорового багатоголосся. Встановлено, що взаємодія структурних компонентів із розвиненими особистісними якостями забезпечує повноцінне сприйняття багатоголосої хорової фактури. Єдність компонентної структури навичок сприйняття хорового багатоголосся активізує цілісний процес і позитивно впливає на їх формування.
   Ключові слова: формування професійних навичок, музично- теоретичні знання, процес сприйняття хорового багатоголосся, структурні компоненти сприйняття, особистісні якості сприймаючих.

Перминова С.А. Формирование навыков восприятия хорового многоголосия у студентов институтов культуры на занятиях сольфеджио. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения музыки и музыкального воспитания. - Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, 1999.

   В работе исследованы особенности формирования навыков восприятия хорового многоголосия у студентов институтов культуры на занятиях сольфеджио. В диссертации теоретически обоснована и експериментально апробирована методика формирования навыков восприятия хорового многоголосия у студентов института культуры на занятиях сольфеджио. Раскрыты сущность и особенности восприятия хоровой многоголосной музыки, обозначены и систематизированы структурные компоненты восприятия хорового многоголосия, а также личностные качества студентов, которые непосредственно влияют на продуктивность формирования навыков восприятия хорового многоголосия. Доказано, что взаимодействие структурных компонентов с развитыми личностными качествами обеспечивает полноценное восприятие многоголосной хоровой фактуры. Единство компонентной структуры навыков восприятия хорового многоголосия активизирует целостный процесс и положительно влияет на их формирование.
   Ключевые слова: формирование профессиональных навыков, музыкально-теоретические знания, процесс восприятия хорового многоголосия, структурные компоненты восприятия, личностные качества воспринимаемого.

Perminova S. A. Formation skills of perception of choral polyphonic singing for students of institutes of culture on solfeggio classes. Manuscript.

Dissertation for the candidate of pedagogic sciences degree in specialization 13.00.02 - theory of music and methods of its teaching and up-bringing.- Kiev National University of Culture and Arts - Kiev, 1999.

   In this scientific work peculiarities of formation skills of perception of choral polyphonic singing for students of institutes of culture on solfeggio classes.
   By this research work one proves that skills of perception of choral polyphonic singing are a system of regular processes, which provide accomplishing of necessary actions, which are automazed components of actions, which formulate in the process of this activity.
   Skills of perception of polyphonic singing are a part of professional activity of conductor, as well as their formation and development are necessary conditions for mastering skills of future specialists of fine arts.
   Formation skills of perception of choral polyphonic singing is viewed as a process, which is characterised by a great amount of components and their interaction: development of good ear for music (melodically, harmonically, polyphonic), metre-rhythmic ear, musical memory, musical-ear shows, musical experience.
   Methods of formation skills of perception of choral polyphonic singing for students of institutes of culture for solfeggio classes are well-grounded and experimentally proved in the dissertation. Nature and peculiarities of perception of choral polyphonic music are revealed, as well as structural components of choral polyphonic singing are defined and systemised, and personal characteristics of students which influence on productivity of formation skills of perception of polyphonic singing . It is proved that interaction of structural components with different personal characteristics guarantees of full value perception of polyphonic choral structure. Absence of any of the components of perception of choral polyphonic singing breaks psychological-pedagogic chain of the process and has a negative influence on its formation.
   Worked out and used system of study-differential exercises and creative tasks in solfeggio course is a very important pedagogic condition of formation skills of perception of polyphonic singing and favours active mastering of musical-theoretical knowledge and practical skills of students. It is studied that in the process of perception appear not only musical associations but also take place some thinking activities of transformation of presented music. Polyphonic singing is a basis of creative process as an innovative one for providing skills of perception of choral polyphonic singing for students of conductor-choral specialisation in solfeggio classes.
   Using of active methods in studying process/problem studying, individual planning of practical classes, individual approach guarantees mastering and development of personal skills of students, which reveals in self-analysis, self-organisation, self-mastering as well as improvement emotional characteristics of students - stability, wish of students to have a high productivity of creative activity, following the plan of work and self-control.
   It is proved that conductor’s studying exercises and creative tasks depend much on a studying process: consequences of using in a course a solfeggio system of exercises and tasks, which project components of professional choral activity; usage of different choral material / national must take the first place/, collected with taking in account individual skills of students/ their theoretical knowledge, level of perception of choral polyphonic singing/; self-check of practical tasks and using of active methods during the studying process.
   Key words: formation of professional skills, musical-theoretical knowledge, process of perception of polyphonic singing, structural components of perception, personal characteristics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування навичок сприйняття хорового багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях з сольфеджіо

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net