Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці

Анотації 

Петроє О.М. Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2004.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню соціально-психологічних чинників функціонування та розвитку ринку праці як необхідної умови удосконалення механізмів державного управління з реформування соціально-трудових відносин.
   У дисертації актуалізовано, творчо опрацьовано, теоретично узагальнено та практично обґрунтовано необхідність урахування специфіки соціально-психологічних чинників при визначенні суті, змісту та основних завдань державної політики у сфері ринку праці. Доведено теоретичне та практичне значення системного (соціального й психологічного) уявлення про склад, структуру та взаємозв’язки елементів і компонентів ринку праці як соціальної системи та об’єкта державного управління. Розроблено авторські методики дослідження соціально-психологічних явищ системи ринку праці, проведено відповідні емпіричні дослідження. На їх основі розкрито соціально-психологічні чинники ринку праці, які необхідно враховувати при формуванні державної політики з реформування ринку праці. Визначено і теоретично обґрунтовано напрями удосконалення соціально-психологічної складової механізму державної політики у сфері ринку праці на сучасному етапі реформування суспільних відносин.
   Ключові слова: державна політика у сфері ринку праці, система державного управління ринком праці, соціально-психологічні чинники реформування ринку праці.

Петрое О.М. Социально-психологические факторы реформирования рынка труда. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 - механизмы государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2004.

   Диссертационная работа посвящена исследованию социально-психологических факторов формирования и развития рынка труда, выступающих важным условием совершенствования механизмов государственного управления по реформированию социально-трудовых отношений.
   В диссертации актуализирована, творчески переосмыслена, теоретически обобщена и практически обоснована необходимость учета специфики социально-психологических факторов при определении сущности, содержания и основных задач государственной политики в сфере рынка труда. Проведен историко-эволюционный анализ процесса накопления социально-психологических знаний, утверждения системы взглядов на их решающую роль в развитии общества, государственного управления. Обоснована целесообразность применения системного социально-психологического подхода к исследованию состава, структуры и взаимосвязей элементов и компонентов рынка труда как социальной системы и объекта государственного управления.
   Исследована структура психологических явлений (личностно-психологических и социально-психологических) в системе социально-трудовых отношений. Определены наиболее информативные факторы психологических явлений: государственная политика в сфере рынка труда; реальная социально-психологическая ситуация в системе социально-трудовых отношений (особенности социально-трудового поведения, профессиональные намерения и уровень рыночного сознания субъектов социально-трудовых отношений).
   Обоснована важная роль социально-психологических исследований в обеспечении эффективности государственного управления по реформированию рынка труда. Они выступают инструментом научного управления. Разработаны авторские методики исследования социально-психологических явлений в сфере рынка труда, проведены эмпирические исследования. Особое внимание сосредоточено на изучении социально-психологических особенностей социально-трудового поведения безработных, социально-психологических предпосылок предпринимательской деятельности, уровня общественного рыночного сознания субъектов социально-трудовых отношений.
   На основе анализа литературных источников, результатов проведенных нами эмпирических исследований в работе доказано, что в современных условиях переходной экономики значительно возрастает влияние социально-психологических факторов на социально-трудовое поведение субъектов рынка труда, что эффективность реформирования рынка труда в Украине в значительной мере зависит от того, насколько полно и правильно оцениваются и учитываются социально-психологические факторы его функционирования и развития.
   Обосновано, что формирование социально-психологического пространства в сфере социально-трудовых отношений происходит под влиянием как объективных, так и субъективных факторов. Определены задачи реформирования субъективных условий развития рыночного социально-психологического пространства в сфере рынка труда, сущность которых состоит в использовании адекватных механизмов целенаправленной государственно-управленческой деятельности.
   Разработаны приоритетные направления социально-психологического усовершенствования системы государственного управления рынком труда, которые непосредственно связаны с эффективностью выполнения государством таких основных социально-психологических функций по отношению к обществу, определенным социальным группам, каждому отдельному человеку, как адаптация, актуализация и активизация, которые в совокупности создают завершенный целостный механизм регулирующей системы.
   Доказано, что первичным условием социально-психологической адаптации личности к трудовой деятельности в рыночных условиях выступает нормативно-правовое обеспечение социально-трудовых отношений. Основным инструментом государственной политики, направленным на актуализацию социально значимой трудовой деятельности и актуализацию социально-психологической инициативы личности, выступает программное обеспечение основных направлений государственно-управленческой деятельности в сфере рынка труда. Среди мероприятий государственной политики, содействующих ускорению процесса активизации личностью социально значимого трудового поведения, приоритетными определены мероприятия активной политики занятости.
   Ключевые слова: государственная политика в сфере рынка труда, система государственного управления рынком труда, социально-психологические факторы реформирования рынка труда.

Petroye O.M. Social and Psychological Factors of Labour-Market Reforming. -Manuscript.

The Thesis for a Candidate Degree in Public Administration, speciality 25.00.02- Mechanisms of Public Administration. - National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine. - Kyiv, 2004.

   The Thesis dedicated to research of the social and psychological factors of the labour-market reforming.
   Importance of the social and psychological factors peculiarly in terms of recognition of essence, content and core tasks of public policy in labour-market sphere have been actualized, processed, theoretically summarized and practically grounded. The theoretical and practical meanings of systematic concept (social and psychological) about contents, structure and interrelations of the elements and components of the labour-market as the social system and the object of public administration have been improved. Author developed methods of social and psychological phenomena research of labour-market system, conducted appropriate empirical research. On basics of the research results social and psychological factors of labour-market, that should be taken into consideration under labour-market reform, are recognized. Directions of the development of socio- psychological component of public policy mechanism in labour-market sphere in terms of social relations reform is defined and theoretically grounded.
   Keywords: public policy in the labour-market sphere; public administration system of labour-market, social and psychological factors of labour-market reform.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-психологічні чинники реформування ринку праці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net