Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах

Анотації 

Плотко О.В. “Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню особливостей саморегуляції поведінки працівників податкової міліції в емоціогенних умовах діяльності. В роботі дається психологічний аналіз професійної діяльності податківця, виокремлюються фактори, що впливають на її здійснення. Встановлено, що у структурі професійної придатності податківця чільне місце посідає саморегуляція поведінки, яка забезпечує ефективність професійної діяльності. Виявлено два типові профілі структури саморегуляції, властиві, відповідно, для груп успішних та неуспішних професіоналів. Доведено, що узгодженість усіх механізмів саморегуляції, якими є планування, моделювання, програмування поведінки та оцінка її результатів, є головною характеристикою ефективного стилю діяльності. З’ясовано роль у структурі саморегуляції компенсаторних механізмів, зокрема, гнучкості. Виявлено, що стиль діяльності зазнає змін в умовах застосування спеціальної процедури впливів розвивального (тренінгового) характеру. Пропонується програма оптимізації здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах професійної діяльності податківця.
   Ключові слова: саморегуляція, емоціогенні умови, профіль саморегуляції, успішність професійної діяльності працівника податкової міліції.

Плотко О.В. “Формирование у работников налоговой милиции способности к саморегуляции в эмоциогенных условиях” – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. Институт психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины.- Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей саморегуляции поведения работников налоговой милиции в эмоциогенных условиях деятельности. В работе осуществлен психологический анализ профессиональной деятельности работников налоговой милиции, выделены составляющие ее компоненты: условия труда, специфика объекта труда, психологическая характеристика субъектов взаимодействия, особенности профессиональных действий. Разработаны профессиограмма и психограмма работника налоговой милиции.
   Выявлены факторы, которые обуславливают эмоциогенный характер осуществляемой деятельности. Установлено, что в структуре профессиональной пригодности налоговика важное место принадлежит саморегуляции поведения, которая обеспечивает эффективность профессиональной деятельности. Выявлены типичные профили структуры саморегуляции, характерные для группы успешных и неуспешных профессионалов, названные конструктивным и неконструктивным. Доказано, что согласованность всех механизмов саморегуляции, а именно планирования, моделирования, программирования и оценки результатов выступает главной характеристикой эффективного стиля деятельности. Показана роль компенсаторных механизмов (в частности гибкости) в структуре саморегуляции поведения налоговика.
   Показано, что отличительными индивидуально-психологическими чертами успешных работников (с конструктивным профилем саморегуляции), являются: коммуникабельность и открытость, эмоциональная зрелость, целенаправленность и ответственность, высокий уровень субъективного контроля, адекватность самооценки.
   Выявлено, что профиль саморегуляции подвержен изменениям благодаря применению специальной развивающей процедуры (тренингового характера).
   Предлагается программа оптимизации способности к саморегуляции в эмоциогенных условиях профессиональной деятельности налоговика, которая представляет собой четко разработанную структуру последовательных модулей с включением обязательных процедур, направленных на формирование и закрепление навыков саморегуляции:
   - формирование позитивной “Я” концепции;
   - выработка навыков профессионального общения;
   - освоение ролевого поведения в профессиональных ситуациях;
   - повышение саморегуляции поведения в эмоциогенных условиях.
   Ключевые слова: саморегуляция, эмоциогенные условия, профиль саморегуляции, успешность профессиональной деятельности работника налоговой милиции.

Plotko O.V. “ The forming of the tax policy stuff of the abilities to self regulation in the emotional conditions ” – Manuscript

Dissertation to gain Candidate degree in Psychology. Specialty 19.00.07 – Pedagogical and Developmental Psychology, G.S. Kostiuk Institute of Psychology, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the research of Peculiarities of self-regulation of behavior of the tax policy stuff in the emotional conditions. The author gives the psychological analysis of professional activity of tax stuff, distinguishes the factors that have an influence over its conduct. It’s shown that in the structure of the professional activity the main role belongs to self-regulation, that provides the success in professional activity. There are revealed two typical profiles of self-regulation structure, that are peculiar to the groups of successful and unsuccessful professionals respectively. It’s shown that effective style of activity is possible on the condition of concordance of self-regulation mechanisms such as planning, modeling, programming, estimation of results. The role of selfregulation of compensative mechanisms, for example flexibility in the structure of self-regulation, is shown. The program of optimization self-regulation ability in emotional conditions of professional activity is proposed.
   The key words: self-regulation, emotional conditions, the profile of selfregulation, success of the professional activity of tax policy stuff.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування у працівників податкової міліції здатності до саморегуляції в емоціогенних умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net