Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект)

Анотації 

Прохоренко О.Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004.

   У дисертації розглядаються теоретико-методологічні основи та практичні аспекти протидії корупційним проявам у державній службі сучасної України, дається авторське визначення протидії корупційним проявам у державній службі, вказуються його риси, специфіка.
   Визначені етапи історичного розвитку законодавства України щодо протидії корупційним проявам. Установлено якісні та кількісні параметри протидії і боротьби з корупційними проявами в державному управлінні сучасної України. Охарактеризовано функції та методи державного управління у сфері протидії корупційним проявам. Розкрито повноваження органів, що протидіють корупційним проявам в Україні на сучасному етапі. Визначені нові види корупційних проявів, їх структура, тенденції розвитку. Досліджено теоретичні і практичні проблеми протидії корупційним проявам. Виявлено недоліки чинного законодавства України щодо протидії корупційним проявам. Досліджено плинність керівного складу державної служби України, вказано причини, що впливають на плинність, а також визначено професійний рівень, освіта та вік службовця, що залишає державну службу.
   Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України в напрямі його вдосконалення. 
   Ключові слова: державне управління, державна служба, громадянське суспільство, протидія, боротьба, корупційні прояви.

Прохоренко О.Я. Противодействие коррупционным проявлениям в системе государственной службы Украины (организационно-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.03 – государственная служба. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации комплексно рассматриваются теоретико-методологические основы и практические аспекты противодействия коррупционным проявлениям в государственной службе современной Украины, приводится авторское определение коррупции, характеристика её форм, определяются ее черты, факторы, которые обусловливают развитие негативных процессов коррупции в организации работы государственных служащих.
   Представлена организационно-правовая система противодействия проявлениям коррупции в государственном аппарате.
   Коррупционные проявления в соответствующей сфере рассматриваются как угроза национальной безопасности. Развивается тезис о наличии прямой связи между эффективностью государственного управления и степенью поражения государственного аппарата коррупционными проявлениями.
   Определены качественные и количественные параметры противодействия коррупционным проявлениям и борьбы с ними в государственном управлении современной Украины. Охарактеризованы функции и методы государственного управления в сфере противодействия коррупционным проявлениям. Раскрыты полномочия органов, которые противодействуют им на современном этапе. Выявлены новые виды коррупционных проявлений, их структура, тенденции развития. Исследованы теоретические и практические проблемы противодействия коррупционным проявлениям. Определены недостатки действующего законодательства Украины относительно противодействия коррупционным проявлениям. Исследована текучесть руководящего состава государственной службы Украины, указаны причины, которые влияют на частую смену кадров, а также определен профессиональный уровень, образование и возраст служащего, оставляющего государственную службу.
   Рассмотрены методы государственного управления, которые включают в себя совокупность приёмов, операций, процедур осуществления управленческой деятельности, определенный порядок взаимодействия субъекта и объекта управления. Представлена система факторов, которые непосредственно воздействуют на эффективность функционирования соответствующей системы.
   Приведены качественные и количественные показатели коррупционных проявлений в государственном аппарате Украины. Определена система мер по модернизации административного механизма, повышению эффективности его противодействия проявлениям коррупции. Предложена система организационно-правовых мер по выявлению и пресечению противоправных коррупционных действий государственных служащих.
   Особое место уделено обществу как основному контролеру состояния противодействия коррупционным проявлениям в системе государственной службы.
   Сформулирован ряд предложений по внесению изменений в действующее законодательство Украины относительно его усовершенствования, приведения в соответствие с европейскими стандартами.
   Изучен международный опыт противоборства коррупционным проявлениям и, соответственно, внесены предложения по усилению противодействия коррупционным проявлениям в государственной службе Украины.
   Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, гражданское общество, противодействие, борьба, коррупционные проявления.

A. Prohorenko Counteraction to the corruption displays in public service of Ukraine (organizational and law aspect). – Manuscript.

The dissertation for obtaining the degree of Candidate of Sciences in Public Administration, Specialization 25.00.03 – public service. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the theoretical methodological bases and practical aspects of realization of counteraction to the corruption displays in public service of modern Ukraine, the author’s determination of counteraction to the corruption displays in public service is given, the signs are determined.
   The stages of history development of legislation of Ukraine in relation to counteraction to the corruption are determined. The author determines the high-quality and quantitative parameters of counteraction and fight against corruption in public administration of Ukraine. The functions and methods of public administration in the field of counteraction to the corruption displays are described. The authority of bodies which counteract to the corruption displays in Ukraine on a modern stage is exposed. New types of corruption displays, their structure, progress trends are determine. The theoretical and practical problems of counteraction to the corruption displays are investigated. The shortcomings of existing legislation of Ukraine in relation to counteraction to the corruption displays are bring to light. The fluctuation of guiding staff of public service of Ukraine is carried out, the reasons, which have an influence on the fluctuation of guiding staff are pointed out, and also a professional level, the education and the age of civil service who leave the public service are determined.
   The author formulated a number of proposals concerning the changes in the modern legislation of Ukraine relative to its improvement.
   Key words: public administration, public service, civil society, counteraction, fight, corruption displays.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net