Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Біологічні науки arrow Ефекторна дія фібриногену/фібрину та їх фрагментів на властивості Glu-плазміногену
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ефекторна дія фібриногену/фібрину та їх фрагментів на властивості Glu-плазміногену

Анотації 

Скоморовська-Прокволіт О. В. Ефекторна дія фібриногену/фібрину та їх фрагментів на властивості Glu-плазміногену. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України. Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено вивченню змін властивостей Glu-плазміногену при його взаємодії з фібриногеном/фібрином та їх протеолітичними фрагментами. Показано, що зміна сорбційних властивостей Glu- і Lys-форм проферменту пов’язана не лише з експонуванням нових плазміноген-зв’язуючих центрів на молекулі фібриногену/фібрину, а й з конформаційним станом молекули нативного проферменту. Частково гідролізований (до стадії Х-фрагментів) фібрин індукує в нативному плазміногені значні конформаційні зміни, в результаті яких Glu-плазміноген переходить в Lys-плазміноген подібний стан. Взаємодія з таким фібрином відбувається за високоафінними зв'язуючими ділянками нативного проферменту. Вперше показано, що Е-фрагмент фібриногену індукує конформаційне формування активного центру в молекулі Glu-плазміногену. Конформаційна активація проферменту при взаємодії з пізніми продуктами деградації фібриногену/фібрину може бути одним з шляхів регуляції фібринолітичного процесу. Вперше показано, що DH-димер фібрину утворює комплекс з Glu-плазміногеном. Показано, що на початкових етапах гідролізу при відщепленні a С-доменів окремих молекул фібрин-мономера збільшується спорідненість плазміну до фібрину. З появою Х-полімерів протеолітична дія плазміну щодо фібрину так само, як і при взаємодії з фібриногеном, регулюється додатковими лізин-зв'язуючими ділянками.
   Ключові слова: фібрин, X- та E-фрагмент фібриногену, DH-димер фібрину, Glu- та Lys-плазміноген, протеолітична активність, активний центр.

Скоморовская-Прокволит Е. В. Эффекторное действие фибриногена/фибрина и их фрагментов на свойства Glu-плазминогена. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04 – биохимия. – Институт биохимии им.А.В.Палладина НАН Украины. Киев, 1999. 

   Диссертация посвящена изучению изменений свойств Glu-плазминогена при его взаимодействии с фибриногеном/фибрином и их протеолитическими фрагментами. Показано, что изменение сорбционных свойств Glu- и Lys-форм профермента связано не только с экспонированием новых плазминоген-связывающих центров на молекуле фибрин(оген)а, а и с конформационным состоянием молекулы нативного профермента. Частично гидролизованный (до стадии Х-фрагментов) фибрин индуцирует в нативном плазминогене значительные конформационные изменения, в результате которых Glu-плазминоген переходит в Lys-плазминоген подобное состояние. Взаимодействие с таким фибрином происходит по высокоаффинным связывающим участкам нативного профермента. Впервые показно, что Е-фрагмент фибриногена индуцирует конформационное формирование активного центра в молекуле Glu-плазминогена. Конформационная активация профермента при взаимодействии с поздними продуктами деградации фибриногена/фибрина может быть одним из путей регуляции фибринолитического процеса. Впервые показано, что DH-димер фибрина образует комплекс с Glu-плазминогеном. Показано, что на начальных этапах гидролиза при отщеплении a С-доменов отдельных молекул фибрин-мономера увеличивается сродство плазмина к фибрину. С появлением Х-полимеров протеолитическое действие плазмина по отношению к фибрину так же, как и при взаимодействии с фибриногеном, регулируется дополнительными лизин-связывающими участками.
   Ключевые слова: фибрин, X- и E-фрагмент фибриногена, DH-димер фибрина, Glu- и Lys-плазминоген, протеолитическая активность, активный центр.

Skomorovska-Proquolyt O.V. Effect of fibrinogen/fibrin and their fragments on Glu-plasminogen properties. – Manuscript.

Thesis for a scientific degree of candidate of biological sciences by speciality 03.00.04 – biochemistry. – A.V.Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 1999.

   The thesis is devoted to the study of the changes in Glu-plasminogen properties upon its interaction with fibrinogen/fibrin and their proteolytic fragments.
   Glu- and Lys-plasminogen interactions with native and desAABB-fibrin obtained from partly degraded fibrinogen were investigated. Glu-plasminogen is a native form of the proenzyme and Lys-plasminogen is a partially degraded one that lacks first 77 amino acid residues. It is found that native fibrin binds 7 times more Lys-plasminogen as compared to Glu-plasminogen. At the same time, when fibrin is formed from partly hydrolyzed fibrinogen, the appearance of less than 1% X1-fragments in the system leads to a 10-fold increase in glu-plasminogen binding, but the quantity of adsorbed Lys-plasminogen increases only for 5%. The amount of Glu-plasminogen bound to partly hydrolyzed fibrin reaches the level of Lys-plasminogen binding. It is found that both, plasminogen fragment kringle K1-3 containing strong lysine binding site, and e -aminocaproic acid at concentration saturating this binding site, inhibit Lys-plasminogen binding to native fibrin. There is no effect when the native form of proenzyme is used. It is shown that the changes in sorption properties of Glu- and Lys- forms of proenzyme are associated not only with the exposure of new plasminogen binding centers at fibrinogen/fibrin molecule but also with conformational state of the intact proenzyme molecule. Partly hydrolyzed (to X-fragment state) fibrin induces considerable conformational changes in intact plasminogen resulting in Glu-plasminogen transfer to Lys-plasminogen like state and the interaction with this fibrin is mediated by high affinity binding site of the native pro-enzyme.
   Fibrinogen E-fragment induces the formation of the active center in Glu-plasminogen by conformational changes upon interaction. During this interaction in the absence of plasmin and tissue-type plasminogen activator Glu-plasminogen transforms to a partly degraded form. Both, Glu-plasminogen complex with soluble fibrinogen E-fragment and the native proenzyme eluted from immobilized fibrinogen E-fragment are active towards fibrin and plasmin-specific chromogenic substrate. This activation of the proenzyme upon interaction with the late degradation products of fibrinogen/fibrin could be one of the ways of fibrinolytic process regulation.
   The changes in sorption properties of immobilised fibrin DH-dimer as compared to immobilised fibrinogen D-fragments are observed. The affinity of fibrinogen DL and DLa-fragments to Glu-plasminogen is much lower than to Lys-plasminogen, DH-fragment of fibrinogen does not interact with the native form of proenzyme, while fibrin DH-dimer binds Glu- as well as Lys-plasminogen. The formation of fibrin DH-dimer complex with Glu-plasminogen is shown first. Both, Glu-plasminogen and Lys-plasminogen interactions with DН-dimer are abolished by e -aminocaproic acid that could be an evidence of plasminogen binding sites exposure at fibrin D-domain. They are complementary to lysine binding sites of plasminogen and they are inaccessible to Glu-plasminogen at fibrinogen molecule.
   Complex dissociation constants for native and partly degraded form of plasminogen with DH-dimer are calculated to be 3.2´ 10-6 and 3.7´ 10-6 M, correspondingly.
   It is established that there is an increase of the enzyme affinity towards the substrate during the plasmin hydrolysis of native and partly hydrolyzed polymeric fibrin. It is shown that at the beginning stages of hydrolysis when a C-domains are cleaved from some fibrin monomer molecules the plasmin affinity to fibrin is increased. This fact allows concluding that the proteolytic action of plasmin to fibrin with appearance of X-polymers as well as upon interaction with fibrinogen is regulated by additional lysine binding sites. The rate of native fibrin hydrolysis by plasmin formed by t-PA activation of Lys-plasminogen is twice higher the one of Glu-plasminogen. At the same time, rates became equal upon hydrolysis fibrin, which is obtained from partly degraded (to X-fragment state) fibrinogen. So, it could be assumed that X-polymers are playing a regulatory role in fibrinolytic process.
   Key words: fibrin, fibrinogen X- and E-fragment, fibrin DH-dimer, Glu- and Lys-plasminogen, proteolytic activity, active center.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ефекторна дія фібриногену/фібрину та їх фрагментів на властивості Glu-плазміногену

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net