Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні

Анотації 

Половко С.М. Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

   Дисертація присвячена питанням державного регулювання банківських валютних операцій. Досліджені загальний зміст фінансово-правових норм, що виражають волю і інтереси держави у сфері регулювання валютних відносин, окремі інструменти та механізми державного впливу на них, особливості державного регулювання деяких видів валютних операцій. Валютні операції розглядаються з точки зору правового режиму їх здійснення, впливу на них з боку держави. Сформульовані пропозиції по вдосконаленню правового регулювання валютних відносин, зокрема, щодо втілення у ньому основних принципів правової держави. Основні результати праці впроваджені у науковій роботі, діяльності окремих учасників валютних операцій та громадських об’єднань учасників фінансового ринку.
   Ключові слова: валютні цінності, валютні операції, валютне регулювання, засоби валютного регулювання, режим обмеження валютних операцій.

Половко С.Н. Правовое регулирование банковских валютных операций в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2004.

   Диссертация посвящена вопросом государственного регулирования банковских валютных операций. Исследовано общее содержание финансово-правовых норм, которые выражают волю и интересы государства в сфере регулирования валютных отношений, отдельные инструменты и механизмы государственного влияния на них, особенности государственного регулирования некоторых видов валютных операций. Валютные операции рассматриваются в этом исследовании с точки зрения правового режима их осуществления, влияния на них со стороны государства.
   Первый раздел посвящён общим вопросам государственного регулирования банковских валютных операций. В нём исследованы суть понятий “валютные ценности”, “валютные операции”, проведён анализ системы валютных операций. Внесены предложения по усовершенствованию определения терминов “резиденты” и “нерезиденты” в законодательстве о валютном регулировании. Автором сформулированы собственное определение указанных терминов, внесены предложения по классификации валютных операций и её законодательному закреплению. Рассмотрен вопрос о соотношении терминов “валютная операция” и “валютная сделка”.
   Во втором разделе рассмотрены вопросы сути и происхождения государственного регулирования валютных операций, его соотношение со смежными общественными явлениями, понятия и суть режима валютных операций. В частности, рассмотрены соотношение понятий “валютное регулирование” и “валютно-правовое регулирование”, проанализированы такие явления как валютная политика, режим валютных операций и прочие. Также рассмотрены наиболее общие механизмы и инструменты правового регулирования валютных операций, в частности, обязательная продажа иностранной валюты, регулирование валютной позиции, курса иностранных валют и лицензирование операций с валютными ценностями.
   Содержанием третьего раздела является анализ государственного регулирования некоторых видов банковских валютных операций в Украине: операций на межбанковском валютном рынке, расчётных валютных операций и операций, связанных с привлечением кредитов (займов) от нерезидентов. Кратко проанализировано нынешнее состояние из правового регулирования, сформулирован ряд выводов, направленных на упорядочение соответствующих общественных отношений, упорядочение их правового регулирования.
   Сформулированы выводы и предложения по усовершенствованию правового регулирования валютных отношений, в частности, относительно воплощения в нем основных принципов правового государства, усовершенствования отдельных инструментов государственного регулирования и т.п. Основные результаты работы нашли внедрения в научно-исследовательской работе, в деятельности отдельных участников банковских валютных операций и общественных объединений участников финансового рынка.
   Ключевые слова: валютные ценности, валютные операции, валютное регулирование, способы валютного регулирования, режим ограничений валютных операций.

S.M. Polovko Legal regulation of bank currency transactions in Ukraine. - Manuscript.

Candidate of jurisprudence thesis in the Specialty 12.00.07 - Theory of Management; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information Law. - Taras Shevchenko Kyiv National University. – Kyiv, 2004.

   The thesis is devoted to issues of state regulation of banking currency transactions. The general contents of financial and legal rules embodying the will and interests of the state in the area of currency relations regulation, individual instruments and mechanisms of state influence thereon, and specific features of state regulation of some currency transaction types are investigated. Currency transactions are considered in this study in view of the legal treatment of their making. The conclusions and suggestions on improvement of legal regulation of currency relations, in particular those concerning the implementation of the core principles of the rule of law, are specified. The core findings of this study were implemented in research and development, activities of individual participants of bank currency transactions and public associations of the financial market participants.
   Key words: currency funds, currency transactions, foreign exchange control, instruments of foreign exchange control, currency transactions limitation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net