Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Мистецтво. Мистецтвознавство arrow Формування готовності студентів вузів культури до роботи з дитячим духовим оркестром
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування готовності студентів вузів культури до роботи з дитячим духовим оркестром

Анотації 

Сверлюк Я.В. Формування готовності студентів вузів культури до роботи з дитячим духовим оркестром. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання музики і музичного виховання. - Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ, 1999.

   У дисертації теоретично обгрунтовано і експериментально перевірено методику формування готовності студентів вузів культури до музично-творчої діяльності з дитячим духовим оркестром. Розкрито сутність та особливості професії керівника дитячого духового оркестру, визначено педагогічні умови і виявлено напрямки вдосконалення професійної підготовки студентів. Визначено структуру “готовності”. Встановлено, що в системі музично-виконавської підготовки студентів формування готовності до роботи з дитячим духовим оркестром є педагогічно керованим процесом на відміну від традиційного накопичення знань про закономірності колективного виконавства.
   Доведено, що за відповідних педагогічних умов, при спрямуванні психолого-педагогічних, методичних та спеціальних /музичних/ дисциплін на висвітлення специфічних особливостей роботи з дитячим колективом можна ефективно готувати фахівців такої кваліфікації.
   Ключові слова: готовність, дитячий духовий оркестр, музично-педагогічна діяльність, методика, формування.

Сверлюк Я.В. Формирование готовности студентов вузов культуры к работе с детским духовым оркестром. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения музыке и музыкального воспитания. - Киевский национальный университет культуры и искусств. - Киев, 1999.

   В диссертации теоретически обоснована и проверена в эксперименте методика формирования готовности студентов вузов культуры к музыкально-творческой деятельности с детским духовым оркестром. Раскрыты сущность и особенности профессии руководителя детского духового оркестра, а также определены педагогические условия и пути усовершенствования профессиональной подготовки студентов. Определена структура “готовности”. Установлено, что в системе музыкально-исполнительной подготовки студентов формирование готовности к работе с детским духовым оркестром — педагогически управляемый процесс в отличии от традиционного накопления знаний об общих закономерностях коллективного исполнительства.
   Доказано, что при определенных педагогических условиях, при направленности психолого-педагогических, методических и специальных дисциплин на освещение специфических особенностей работы с детским коллективом можно эффективно готовить специалистов такой квалификации.
   Ключевые слова: готовность, детский духовой оркестр, музыкально-педагогическая деятельность, методика, формирование.

Sverliuk Ya. V. Forming of Readiness of students of High Edicational Institutions of Culture to work with Children’s Brass Band.- Manuscript.

Thesis for Candidate’s Degree by speciality 13.00.02. –Theory and methods of teaching music and musical education.-Kyiv National University of Culture and Arts, - Kyiv, 1998.

   In this thesis methods of forming of readiness of students of higher educational institutions of culture to hold musical – creative activities with children’s brass band are theoretically grounded and experimentally approved. The essence and peculiarities of this profession are revealed, the structure of “readiness” is defined. It is proved that under certain pedagogical conditions, when psychologic-pedagogical, methodical and special branches of science are directed to exposition of specific peculiarities of work with children’s group, specialists of such qualification can be effectively trained. The structure of “readiness” is determined. It is established that in musical-perfoming preparing of student bringing up readiness for work with children’s wind orchestra is pedagogically controlled process in contrast to spontaneous storing knowledge of general regularity of collective performing.
   It is proved that in sertain pedagogical condition while psychological, pedagogical, methodical and special subjects are directed to studying peculiarities of work with children’s collective it is possible to prepare specialists of the qualification effectively. The matter and peculiarities of such key concepts as “readiness” , “readiness” for work with children’s wind orchestra. In the thesis research “readiness” concept is examining trough specificity of work with children’s wind orchestra.
   Theoretical prerequisites of the phenomenon are picked out, students knowledge and shills, which made up a structure of readiness to such musical-pedagogical activity are determined. It consists of the most useful basis knowledge & skills: organizational-methodical, special musical, psychological-pedagogical, diagnostic-prognostic. Problems of formig of shills to conduct organizational & creative work with children’s wind orchestra are exposed. The research showed that forming of skills to conduct classes with children’s orchestra during teaching process without directing forward studying specific peculiarities is carrying out with unforeseen results or is not carrying out at all. An extent of forming of orientation to musical-pedagogical activity of children’s wind orchestra leader is analyzing. It is established that in the system of professional students’ training in culture high schools the improvement of knowledge & forming of skills to conduct teaching & educational process in children’s orchestra must become purposeful & pedagogicaly controlled one in contrast to spontaneous storing knowledge which is traditionally established in the system of musical education of students. Intensity of forming skills to work with children’s wind orchestra is providing under such conditions:
   -direction of special musical, methodical, psychological & pedagogical subjects to studying peculiarities of professional pedagogical activity of children”s wind orchestra leader;
   -joining students to practical activity (beginning with the first year) & forming of necessary conditions on practice base;
   -joining students to scientific research work with children’s orchestra performing problems;
   -availability of didactically grounded sequence of education & forming skills of pedagogical leading of creative collective.
   Methods of forming students’ readiness is worked out & tested, it is directed forward studying of peculiarities of work of children’s wind orchestra leader. The methodics must be based on educational-creative process in the collective taking into account voluntariness & interest of members to musical art.
   The matter of forming students’ knowledge & skills to work with children’s wind orchestra is in correlation of connections between musical-performing & methodical pedagogical subjects. The stages of transition from acquaintance with such leader’s activity to practical application of theoretical knowledge. The research showed that if readiness to musical pedagogical activity with children’s wind orchestra can not be formed spontaneously it must be an object of purposeful studying & forming. An efficiency of this process is depended on providing of didactically purposeful knowledge & skills concerning peculiarities of work with children’s creative group, forming skills to work on pedagogically unforeseen situation in creative activity.
   Key words: readiness, children’s wind orchestra, musical pedagogical activity, methods, forming.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування готовності студентів вузів культури до роботи з дитячим духовим оркестром

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net