Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я

Анотації 

Павликівський В.І. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і практичного характеру, пов’язаних із криміналізацією порушень трудових прав людини та юридичним аналізом складів злочинів, передбачених ст.ст. 170-175 КК України. Досліджується історико-правовий аспект розвитку правових норм, що встановлюють відповідальність за вчинення даних злочинів. Проаналізовано сучасний стан порушень трудових прав людини в Україні, причини та умови існування цього явища. Розглянуто підстави та принципи криміналізації порушень законодавства про працю. У роботі провадиться комплексний юридичний аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, які передбачають відповідальність за порушення законодавства про працю. На підставі отриманих в ході дослідження результатів, розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я.
   Ключові слова: трудові права, незаконне звільнення, грубе порушення законодавства про працю, особистий мотив, грубе порушення угоди про працю, конституційні трудові права, право на працю, умови праці.

Павликовский В.И. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о труде, не связанные с посягательством на жизнь и здоровье. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004.

   В диссертации освещается комплекс вопросов теоретического и практического характера, связанных с криминализацией нарушений трудовых прав человека и юридическим анализом составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 170-175 УК Украины.
   Исследуется история возникновения, формирования и дальнейшего развития норм, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение законодательства о труде. Выявлены и проанализированы законодательные акты прошлого, в которых впервые признается необходимость уголовно-правовой защиты трудовых прав человека. Проводится сравнительно-правовой анализ действующего законодательства зарубежных стран в отношении проблемы установления уголовной ответственности за нарушение трудовых прав человека.
   На основании последних статистических данных и судебной практики освещается положение соблюдения трудовых прав человека в Украине. Обосновывается вывод об опасной динамике и высокой степени латентности данных преступлений. Анализируются причины и условия негативных тенденций в области трудовых отношений.
   В работе изучаются основания и принципы криминализации трудовых правонарушений. Аргументируется вывод о том, что криминализация данных правонарушений явилась результатом объективной необходимости. Однако установление уголовно-правового запрета проведено с нарушением некоторых принципов криминализации, что повлияло на качество норм, устанавливающих ответственность за нарушение законодательства о труде.
   В диссертационном исследовании приводятся аргументы в пользу того, что под охрану уголовного закона поставлены только те трудовые права человека, которые предусматриваются законодательными актами о труде (КЗоТ, иными законами Украины). В ходе диссертационного исследования делается вывод о необходимости установления уголовной ответственности только за нарушение конституционных трудовых прав человека.
   Юридический анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусматривающих ответственность за нарушение законодательства о труде, проводится комплексно, что представляет возможность критического анализа данных норм. Диссертантом поддерживается мнение о том, что, согласно ч. 1 ст. 172 УК Украины, увольнение работника с работы является незаконным как в случае отсутствия оснований, так и в нарушение порядка его увольнения. Проводится анализ оценочного понятия "грубое нарушение", вследствие чего делается вывод о необходимости его замены формально-определенным.
   Изучение групп классификаций мотивов, существующих в теории уголовного права, дает основание утверждать о том, что личный мотив является осознанным побуждением, присущем конкретному человеку и побуждающем его к совершению конкретного преступления. Кроме того, развитие различных форм собственности и появление новых субъектов трудовых отношений обуславливает признание в действиях частных предпринимателей в любом случае существование личных мотивов. Таким образом, данный признак субъективной стороны при незаконном увольнении не только усложняет процесс его выявления и доказывания, но и нарушает конституционный принцип равенства граждан перед законом. В связи с этим предлагается исключить личный мотив как обязательный признак субъективной стороны состава преступления при незаконном увольнении.
   С учетом приведенных в диссертации предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства автор предлагает свой вариант редакций статей, предусматривающих ответственность за нарушение законодательства о труде.
   Ключевые слова: трудовые права, незаконное увольнение, грубое нарушение законодательства о труде, личный мотив, грубое нарушение соглашения о труде, конституционные трудовые права, право на труд, условия труда.

Vitaliy I. Pavlikovskiy. Criminal Responsibility for Violations of Labor Law without Threat for Life and Health. – Manuscript.

Thesis for candidate of law degree. The specialty 12.00.08 – Criminal Law and Criminology, Penitentiary Law. – The National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2004.

   The thesis contains a complex of theoretical and practical issues dedicated to the criminalization of violations of labor rights of people. The legal analysis of corpus delicti provided by the articles 170-175 of the Criminal Code of Ukraine is provided. The historical-legal aspect of development of the legal norms is researched. The modern situation in violations of labor rights in Ukraine, reasons and conditions of the phenomenon are analyzed. The author has defined the grounds and principles of criminalization of labor rights violations. The complex legal analysis of objective and subjective elements of corpuses delicti of the violations is done.
   On the ground of received results, the recommendations and propositions on improvement of the criminal legislation of Ukraine concerning labor rights violations are provided.
   Key words: labor rights, illegal removal, serious violation of labor law, personal motive, serious violation of labor treaty, constitutional labor rights, right on labor, conditions of labor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net