Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційна відповідальність політичних партій в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційна відповідальність політичних партій в Україні

Анотації 

Полевий В.І. Конституційна відповідальність політичних партій в Україні. – Рукопис (202 с.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2004 р.

   Дисертація присвячена теоретичному дослідженню субінституту конституційної відповідальності політичних партій в Україні та способам його практичного використання як засобу захисту суспільних відносин, які регламентуються конституційним правом. У роботі визначено зміст поняття конституційної відповідальності партій, негативний (ретроспективний) та позитивний аспекти цієї відповідальності. Проведено теоретичний аналіз підстав застосування конституційної відповідальності партій, складу конституційного правопорушення, санкцій, що застосовуються до партій. Розглянуто склад та компетенцію державних органів, уповноважених здійснювати контроль за конституційністю діяльності партій. Розкрито механізм притягнення до негативної конституційної відповідальності партій, діяльність яких порушує чинне законодавство України.
   На основі аналізу вітчизняного та світового досвіду сформульовано низку рекомендацій щодо удосконалення національного законодавства шляхом конкретизації підстав застосування конституційної відповідальності партій, уточнення та розмежування компетенції державних органів, які здійснюють контроль за конституційністю діяльності політичних партій в Україні.
   Ключові слова: конституційна відповідальність, політична партія, конституційно-правовий статус політичної партії, підстави конституційної відповідальності, конституційне правопорушення, контроль, санкція.

Полевый В.И. Конституционная ответственность политических партий в Украине. – Рукопись (202 с.)

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2004 г.

   Диссертация посвящена теоретическому исследованию института конституционной ответственности политических партий в Украине и способам его практического применения в качестве средства защиты общественных отношений, урегулированных конституционным правом Украины.
   Институт конституционной ответственности партий является новым для украинской системы права. Его возникновение связано с ростом роли партий в политической системе общества, становлением смешанной мажоритарно-пропорциональной, а затем пропорциональной избирательной системы Украины.
   В работе проводится комплексный анализ правового статуса и механизмов реализации ответственности политических партий как в Украине, так и за рубежом. На основании обобщения полученного материала произведена научная разработка теоретических положений, а также практических предложений и рекомендаций по совершенствованию национального законодательства о конституционной ответственности политических партий.
   Ответственность партий, возникающая вследствие участия последних в процессе осуществления власти Украинским народом, признаётся конституционной, поскольку возникает в рамках предмета регулирования конституционного права.
   Анализ родового понятия конституционной ответственности позволил выделить общие признаки при формулировке понятия конституционной ответственности политических партий. В работе дано определение конституционной ответственности политических партий, раскрываются негативный (ретроспективный) и позитивный аспекты этой ответственности.
   Конституционная ответственность рассматривается как элемент правового статуса политической партии. Поэтому утверждается, что факт приобретения группой граждан конституционно-правового статуса политической партии (регистрация политической партии) является моментом возникновения отношений конституционной ответственности.
   С этой точки зрения конституционная ответственность является институтом, который, с одной стороны, стимулирует активное, правомерное поведение партий, направленное на реализацию их функций, а с другой – направлен на применение санкций к нарушителям сложившихся конституционных отношений.
   Основанием применения санкций конституционной ответственности признаётся конституционный деликт. Подробно рассматриваются противоправные формы деятельности партий, предусмотренные украинским законодательством. Детально анализируется исторический опыт запрета Коммунистической партии Украины в 1991 году.
   Процесс правовой регламентации деятельности политических партий (институционализация) рассматривается как важное условие реализации конституционной ответственности. Подчёркивается, что особое внимание в процессе институционализации должно уделяться участию политических партий в процессе выборов органов государственной власти и местного самоуправления, как основному способу реализации их цели (оказание влияния на процесс принятия властных решений на различных уровнях). Поэтому важное место в работе отведено вопросам деятельности политических партий в предвыборный период.
   Отдельно анализируется механизм реализации конституционной ответственности политических партий в качестве которого понимается совокупность элементов, позволяющих трансформировать “нормативность” данного правового субинститута в упорядоченность общественных отношений, связанных с деятельностью политических партий.
   Детально изучается компетенция органов, осуществляющих регистрацию и контроль за деятельностью партий, возможности их взаимодействия и пути повышения эффективности данного контроля. Рассматриваются также санкции, которые могут быть применены к партиям в качестве мер конституционной ответственности.
   Осуществлённый комплексный анализ позволил выделить основной круг проблем, связанных с реализацией конституционной ответственности политических партий, предложить пути их разрешения, сделать ряд рекомендаций по усовершенствованию национального законодательства, в частности, относительно необходимости дифференциации санкций, применяемых к политическим партиям, уточнения круга правовых оснований для привлечения к ответственности.
   Ключевые слова: конституционная ответственность, политическая партия, конституционно-правовой статус политической партии, основания конституционной ответственности, конституционное правонарушение, контроль, санкция.

Poleviy V.I. The constitutional responsibility of the political parties in Ukraine. – Manuscript (202 pages).

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law), on the speciality 12.00.02 – Constitutional law. V. M. Koretsky Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The Thesis is devoted to the theory of the constitutional responsibility institute of the political parties in Ukraine and to the practical ways of its implementation as the instrument of constitutional relations protection.
   The essence of the political parties constitutional responsibility is defined in the integrity of its negative (to answer for) and positive (to be responsible for) aspects. This Thesis studies the theoretical analysis of the party responsibilities basis, the structure of constitutional offense and the analysis of sanctions that can be used against parties. The structure and jurisdiction of the states controlling bodies for parties is also researched.
   The Thesis includes the complex analyses of the responsibilities scheme of political parties that violates the Ukrainian legislation.
   The Ukrainians and foreign countries experience was used as the ground for recommendations on improving national legislation in the way of concretization of the constitutional responsibility basis and delimitation of the states organs jurisdiction.
   Key words: constitutional responsibility, political party, status of political party, constitutional responsibility basis, constitutional offence, control, sanction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційна відповідальність політичних партій в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net