Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин (на прикладі новітніх релігійних об’єднань)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин (на прикладі новітніх релігійних об’єднань)

Анотації 

Петрик В.М. Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин (на прикладі новітніх релігійних об’єднань). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.

   У дисертації узагальнено світовий досвід державно-церковних відносин щодо виявлення, попередження і припинення протиправної діяльності представників неокультів, а також впровадження протекціоністської політики щодо традиційних церков як носіїв національної культури. Досліджено державно-церковні відносини у нашій державі для визначення духовно-релігійної складової національної безпеки України. Визначено ступінь загрози національній безпеці України від протиправних діянь представників неокультів, що становлять небезпеку для держави, суспiльства та окремих громадян. Дано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з метою оптимізації системи державно-церковних відносин у нашій країні з урахуванням світового досвіду, а також розроблено організаційно-методичні рекомендації щодо професійної діяльності державних службовців при взаємодії з представниками новітніх релігійних організацій. Проаналізовано характерні ознаки неокультів та розроблено нову класифікацію цих об’єднань. Феномен неокультів досліджено з використанням напрацювань різних галузей знань: державного управління, релігієзнавства, правознавства, політології та психології.
   Ключові слова: державно-церковні відносини, державна політика, духовно-релігійна сфера, національна безпека України, духовно-релігійна складова національної безпеки України, новітні релігійні об’єднання, традиційні церкви.

Петрик В.М. Пути и механизмы совершенствования государственно-церковных отношений (на примере новых религиозных объединений). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. - Донецкая государственная академия управления Министерства просвещения и науки Украины, Донецк, 2003.

   В диссертации обобщен опыт государственно-церковных отношений по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности представителей неокультов, а также проведения протекционистской политики относительно традиционных церквей как носителей национальной культуры. Исследованы государственно-церковные отношения нашего государства для определения духовно-религиозной составляющей национальной безопасности Украины. Показано степень угрозы национальной безопасности Украины от противоправных деяний представителей неокультов, которые представляют угрозу для государства, общества и отдельных граждан. Даны научно обоснованные предложения по усовершенствованию действующего законодательства Украины с целью оптимизации государственно-церковных отношений с использованием мирового опыта, а также разработаны организационно-методические рекомендации для профессиональной деятельности государственных служащих при взаимодействии с представителями новых религиозных организаций. Проанализированы характерные особенности неокультов и разработана новая классификация этих объединений.
   Научная новизна результатов работы состоит в том, что впервые в Украине предложен оригинальный подход проведения анализа деятельности новых религиозных объединений с использованием наработок различных отраслей знаний (государственного управления, правоведения, политологии, религиоведения и психологии), а также разработана концептуальная модель и направления реализации национальных интересов Украины в сфере обеспечения духовно-религиозной безопасности от новых и иностранных религиозных объединений. В дисертации розкрыты пути и механизмы использования как государственной службой в целом, так и отдельными служащими позитивного опыта регулирования государственно-церковных отношений, а также противодействия противоправной деятельности представителей неокультов. Проводится обоснование необходимость и предложены механизмы внедрения государственно-управленческих мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных деяний представителей новых религиозных организаций.
   Практическое значение результатов исследования состоит в:
   - содействии разработке приоритетных направлений государственной политики Украины в духовно-религиозной сфере и использовании при этом новых прогрессивных управленческих механизмов и технологий;
   - использовании методологического анализа концептуальных основ государственной политики в гуманитарной сфере в контексте обеспечения национальной безопасности Украины, в том числе – религиозно-церковной жизни;
   - совершенствовании учебных программ по государственному управлению, правоведению, политологии и подготовке специализированных курсов по религиоведению;
   - уточнении и обогащении категориального аппарата науки государственного управления и религиоведения;
   - использовании в процессе последующих научных исследований по проблематике государственно-церковных отношений и религиозно-церковной жизни.
   Ключевые слова: государственно-церковные отношения, государственная политика, духовно-религиозная сфера, национальная безопасность Украины, духовно-религиозная составляющая национальной безопасности Украины, новые религиозные объединения, традиционные церкви.

Petrik V.M. Ways and means of improvement in the state-church relations (after the examples of up-to-date religious unions). - Manuscript.

Thesis for taking a candidate’s degree in the domain of state governing, the speciality № 25.00.02 - means of state governing. - Donetsk Stat Academy of governing, Ministry of education and science in Ukraine, Donetsk 2003.

   In the thesis they tried to generalise the international experience of state-church relations in exposing, deterring and ceasing the illicit activities of neocults’ members, and suggested the launch of protective policy for conventional churches as principal representatives of national culture. It was explored state-church relations in our country in order to define ecclesiastical sector of Ukrainian national security. There has been defined the degree of threat to Ukrainian national security caused by the illicit activities of neocults’ members that are dangerous for the state, for the society and for some individuals in particular. There has been offered scientifically based suggestions of improvement in current legislation of Ukraine to optimise the system of state-church relations in the country considering the international experience, besides, they have worked out methodological recommendations for professional activities of state servants during their co-operation with the members of up-to-date religious unions. It has been analysed the hallmarks of neocults and worked out a new classification of these unions. The neocults phenomenon has been researched using the works in different domains of science: state governing, religious studies, science of law, political science and psychology.
   Key-words: state-church relations, state governing, ecclesiastical sphere, national security of Ukraine, ecclesiastical sector of Ukrainian national security, up-to-date religious unions, conventional churches.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин (на прикладі новітніх релігійних об’єднань)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net