Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні

Анотації 

Педько Ю.С. Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   Дисертацію присвячено визначенню теоретичних засад становлення адміністративної юстиції в Україні як інструменту правового захисту прав і свобод в сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування, процесуальним та організаційним питанням діяльності адміністративних судів. В роботі розкрито цілі, функції та принципи адміністративної юстиції. Визначено комплексні шляхи щодо вирішення питання про створення організаційної моделі адміністративної юстиції та процесуально-правового забезпечення її функціонування. У висновках роботи обґрунтовується необхідність запровадження адміністративної юстиції в Україні та її основне призначення. В дисертації обґрунтовується правозахисна природа адміністративної юстиції, необхідність закріплення на законодавчому рівні можливості оскарження будь-яких нормативних та індивідуальних актів управління, які приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Визначаються певні орієнтири щодо вирішення адміністративних спорів в порядку адміністративного судочинства, пропозиції для законопроектної роботи в галузі процесуального забезпечення діяльності адміністративних судів тощо.
   Ключові слова: адміністративна юстиція, адміністративна юрисдикція, адміністративний суд, адміністративне судочинство, адміністративний спір, судовий захист прав і свобод.

Педько Ю.С. Становление и правовое регулирование административной юстиции в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическому обоснованию необходимости создания административной юстиции в Украине как инструмента правовой защиты прав и свобод граждан и ее правовому регулированию.
   Обоснована теоретическая и практическая модели функционирования административной юстиции в контексте создания ее организационной структуры и необходимости процессуального обеспечения рассмотрения и разрешения административных споров в административных судах.
   С этой целью в диссертации исследованы ключевые вопросы, отражающие содержание и специфику административной юстиции. Административная юстиция признана инструментом правовой защиты прав и свобод граждан, который не имеет ничего общего с наложением на них взысканий. Административная юстиция предполагает, что защита прав и свобод граждан осуществляется путем рассмотрения специально созданными судами, по правилам административного судопроизводства, административного спора, который инициируется вследствие обжалования гражданами действий или бездействий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
   В диссертации исследованы теоретические основы становления административной юстиции в зарубежных странах. Определено, что теоретической базой для возникновения административной юстиции в зарубежных странах стали: теория правового государства; теория разделения властей; теория разделения права на публичное и частное; теория ответственности государства перед гражданином; теория административно-правового конфликта.
   Разработана классификация принципов административной юстиции и выделены общие, организационные и процессуальные принципы административной юстиции. Среди принципов административной юстиции особо выделяется принцип правовой законности.
   Проанализирована система целей и функций административной юстиции. Приоритетной целью административной юстиции признана судебная защита прав и свобод граждан от неправомерных действий и бездействий органов исполнительной власти или органов местного самоуправления. Значительное внимание уделено исследованию организационных моделей административной юстиции, определены основные факторы и направления создания системы административных судов в Украине. Определены основные критерии, характеризующие правовой статус административных судей, а также минимальные требования к кандидатам на должность судьи административного суда.
   В диссертации охарактеризована процессуальная природа административной юстиции, которая проявляется в административном судопроизводстве. Административное судопроизводство представляет собой урегулированный специальными нормами административно-процессуального характера порядок деятельности административных судов по рассмотрению и разрешению административных споров определенной категории.
   Исследована стадийность прохождения дела в административном суде с характеристикой особенностей отдельных стадий административного судопроизводства и определены правозащитные и правовостановительные свойства актов административного судопроизводства.
   В работе раскрыты основные причины необходимости создания административной юстиции в Украине и внесены предложения, направленные на усовершенствование законопроектных работ по закреплению процессуально правовых основ деятельности административных судов в соотношении с необходимостью проведения других законопроектных работ по усовершенствованию административного законодательства Украины.
   Ключевые слова: административная юстиция, административная юрисдикция, административный суд, административное судопроизводство, административный спор, судебная защита прав и свобод.

Ped’ko Y.S. Formation and legal regulation of administrative justice in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the definition of theoretical grounds of administrative justice’s formation in Ukraine as effective means of legal defence of human rights and freedoms in the sphere of executive power and local self-government; procedural and organizational questions of administrative courts’ activity. The aim, functions and principles of administrative justice are exposed in the research. The complex ways of deciding the question on the creation of organizational model of administrative justice and procedural-legal providing of it’s functioning were defined. The necessity of administrative justice’s establishment in Ukraine and its principal purpose were formulated. The human rights’ nature of administrative justice was grounded.
   Appropriate ways of deciding of administrative dispute in the administrative procedure, proposals on legislative works in the branch of procedural providing of administrative courts’ activity was formulated.
   Key words: administrative justice, administrative jurisdiction, administrative court, administrative procedure, administrative dispute, judicial defence of human rights and freedoms.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net