Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Анотації 

Плекан Ю.В. Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. - Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України. – Чернівці, 2004.

   Досліджується політичне та соціальне становище поляків і українців Галичини у складі Австро-Угорської імперії, яке визначало гостроту боротьби за реформу системи виборів в австрійський парламент та Галицький сейм. Позиції польських та українських діячів, які прагнули здобути національну державність без врахування інтересів інших народів, визначаються як несумісні, що призводило до протистояння в питаннях реформування виборчого законодавства. Польські лідери краще адаптувалися до реалій імперії, проводили гнучкішу політику, що забезпечувало їхнє домінування в краї.
   В контексті зовнішньої і внутрішньої політики Відня розкрито перебіг взаємної боротьби польських і українських політичних сил, особливості здійснення парламентської реформи 1907 р. в Австрії і спір за порядок виборів у Галицький сейм. Кульмінацією протистояння стала політична криза в Галичині, яка завершилася сеймовою виборчою реформою 1914 р., однак проблема польсько-українського порозуміння залишилася нерозв’язаною.
   Ключові слова: Австро-Угорщина, Галичина, парламент, сейм, українсько-польські відносини.

Плекан Ю.В. Польско-украинское противостояние в борьбе за реформирование избирательного законодательства в австрийский парламент и Галицкий сейм (конец ХІХ – начало ХХ в.). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - всемирная история. Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича Министерства образования и науки. – Черновцы, 2004.

   На основе комплекса опубликованных и архивных источников, касающихся различных сфер общественно-политической и национально-культурной жизни Галиции в конце ХІХ – начале ХХ века, исследуются польско-украинские отношения в новом аспекте – в процессе борьбы за демократизацию избирательного законодательства в австрийский парламент (рейхсрат) и Галицкий сейм. Учитывая политическое и социально-экономическое влияние поляков, австрийское правительство оказывало им весомую поддержку, что обеспечивало их доминирование в Галиции. Национальные движения польского и украинского народов, имея общую задачу – демократизацию избирательного законодательства в Австро-Венгерской империи - преследовали цель воссоздания национального государства, что обусловило польско-украинское противостояние.
   Показаны предпосылки проведения реформы выборов в австрийский парламент (1907 г.) и ее особенности. Делается вывод о нерешенности проблемы польско-украинских отношений в Галиции, что дестабилизировало обстановку в империи, вследствие чего центральное правительство вынуждено было изменить свое отношение к требованиям украинского населения. Роспуск сейма и политический кризис 1913 г. в Галиции подтвердили намерения украинских политических деятелей отстаивать интересы своего народа путем разработки справедливого избирательного законопроекта в Галицкий сейм. Уступки польских политических сил под влиянием наместника и австрийского правительства, при активном участии религиозных деятелей обусловили принятие демократического закона (1914 г.), который открывал возможность достижения польско-украинского взаимопонимания.
   Раскрыты положительные и отрицательные стороны реформирования системы выборов в австрийский парламент и Галицкий сейм и констатируется, что польско-украинское противостояние стало следствием углубления политических и социально-экономических проблем края. Спор за его формы развития, как и за пути возрождения национальной государственности украинского и польского народов, остался незавершенным, что таило опасность для их будущих взаимоотношений.
   Ключевые слова: Австро-Венгрия, Галиция, парламент, сейм, украинско-польские отношения.

Plekan U.V. Polish-Ukrainian struggle for the reforming of electoral legislation concerning Austrian Parliament and Galychyna Seym (the end of XX – beginning XX century). - Manuscript.

The Dissertation on competition of a scientific degree of a Candidate of Historical Sciences on speciality 07.00.02 – Word History. Yuri Fedkovych Chernivci National University under Ministry of education and sciences of Ukraine. – Chernivci, 2004.

   Political and social position of Polish and Ukrainian people in Galychyna district of Austro-Hungarian Monarchy, which defined the peculiarities of struggle for the electoral system reform, is investigated. Viewpoints of Polish and Ukrainian leaders, who strived towards the independence of their nations without accountig for other nations’ interests, are classified as incompatible and leading to confrontation in matters concerning electoral legislation reforms. Polish leaders pursued more flexible policy and were better at getting used to the realities of the time which lead to their predominant position in the region. On the background of Vienna internal and foreign policy the rivalry between Polish and Ukrainian political forces is analysed alongside with peculiarities of Austrian parliamentary reform in 1907 and dispute over the electoral procedure in Galychyna Seym. This confrontation developed into political crisis in Galychyna, which ended with the Seym electoral reform in 1914. However, this reform left the problem of Polish-Ukrainian reconciliation unsolved.
   Key words: Austro-Hungarian Monarchy, Galychyna, Parliament, Seym, Ukrainian-Polish relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net