Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні

Анотації 

Регушевський Е. Є. Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація становить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з гарантуванням політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні.
   На основі аналізу спеціальної юридичної літератури в дисертації розроблені та обгрунтовані основні теоретичні положення в сфері конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина. Приділена увага процесові становлення і розвитку конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод і їх місцю у побудові правової держави і громадянського суспільства в Україні. Проведено класифікацію конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод, визначено систему та стадії їх реалізації. Досліджено особливості правового статусу суб’єктів гарантування, проаналізована їх діяльність по забезпеченню політичних прав та свобод людини і громадянина. Визначено рекомендації по підвищенню ефективності в діяльності окремих суб’єктів гарантування та підвищенню загального рівня забезпеченості політичних прав та свобод в Україні. Приділено увагу системі міжнародно-правових гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина.
   Ключові слова: конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина, система конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, класифікація конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, стадії реалізації конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, забезпечення політичних прав та свобод, місце конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод, міжнародно-правові гарантії політичних прав та свобод.

Регушевский Э.Е. Конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с гарантированием политических прав и свобод человека и гражданина в Украине.
   На основе анализа специальной юридической литературы в диссертации разработаны и обоснованы основные теоретические положения в сфере конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина. Уделено внимание процессу становления и развития конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, а также их месту в построении правового государства и гражданского общества в Украине.
   На основе изучения литературных источников и обобщения существующих в науке точек зрения автор дает определение понятия “конституционно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина”. По мнению диссертанта, это правовые условия, которые установлены государством для обеспечения и реализации прав и свобод личности, их охраны и защиты средствами и способами, определенными Конституцией и законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, которые основываются на экономических, политических, социальных, культурных и других факторах общественной жизни. Дается также определение понятию “конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина”: это правовые условия, установленные государством для обеспечения прав и свобод личности в сфере политической жизни государства и общества, их охраны и защиты средствами и способами, определенными Конституцией и законами Украины, которые основываются на экономических, политических, социальных, культурных и других факторах общественной жизни.
   Проведена классификация конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, определена система. Автором предлагается классифицировать конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод, в зависимости от сферы действия, на национальные и международные, а в зависимости от сферы целевой направленности – на: 1) конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина в сфере управления государственными делами и 2) конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина в сфере общественных отношений и личной жизни. Система конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод представляет собой деление соответствующих гарантий на группы, части, подразделы и т.п. в определенном порядке, обусловленном расположением в зависимости от функционального назначения или других качеств. В совокупности система представляет связанное целое, организацию групп, частей, подразделов и т.п., которое действуют целесообразно в определенной последовательности. Система конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод состоит из: нормативно-правовых и организационно-правовых гарантий национальной системы гарантий политических прав; международных нормативно-правовых и международных организационно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина.
   В процессе исследования выделено три основных стадии реализации конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, которыми являются: внедрение, организация и применение. Такое деление стадий реализации конституционно-правовых гарантий четко отображает назначение последних.
   Исследованы особенности правового статуса субъектов гарантирования, проанализирована их деятельность по обеспечению политических прав и свобод человека и гражданина. Определены рекомендации по повышению эффективности в деятельности отдельных субъектов гарантирования и повышению общего уровня обеспеченности политических прав и свобод в Украине. Уделено внимание системе международно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина.
   Ключевые слова: конституционно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина, система конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина, классификация конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина, стадии реализации конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод человека и гражданина, обеспечение политических прав и свобод, место конституционно-правовых гарантий политических прав и свобод, международно-правовые гарантии политических прав и свобод человека и гражданина.

Regushevskyy E.Ye. Constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for competition for academic degree of candidate of jurisprudence in major 12.00.02. – constitutional law. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2004.

   The thesis contains a complex analysis of theoretical and practical issues connected with guaranteeing of political rights and liberties of an individual and citizen in Ukraine.
   On the basis of analysis of special legal literature in the thesis basic theoretical provisions in the sphere of constitutional and legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen are elaborated and substantiated. Attention is focused on the process of formation and development of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties and their place in creation of jural state and civil society in Ukraine. The classification has been carried out of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties, the system and stadiums of their realization has been defined. Peculiarities of legal status of subjects of guaranteeing have been explored, their activity connected with provision of political rights and liberties of an individual and citizen has been analyzed. Recommendations have been defined aimed at enhancement of efficiency in activity of individual subjects of guaranteeing and increase of total level of provision of political rights and liberties in Ukraine. Emphasis is placed upon the system of international-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen.
   Key words: constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, system of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, classification of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, stadiums of realization of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties of an individual and citizen, provision of political rights and liberties, place of constitutional-legal guarantees of political rights and liberties, international-legal guarantees of political rights and liberties.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net