Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Мистецтво. Мистецтвознавство arrow Київський наспів у контексті церковно-монодичного співу України та Білорусії XVII-XVIII ст. (джерела, жанри, риси стилістики)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Київський наспів у контексті церковно-монодичного співу України та Білорусії XVII-XVIII ст. (джерела, жанри, риси стилістики)

Анотації 

Шевчук О.Ю. Київський наспів у контексті церковно-монодичного співу України та Білорусії XVII-XVIII ст. (джерела, жанри, риси стилістики). -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво. - Національна музична академія України ім.П. І. Чайковського, Київ, 1999.

   Дисертація присвячена розгляду піснеспівів із назвою “київского напьлу” (КН) у контексті церковно-монодичного співу ХVІІ-ХVІІІ ст. в Україні й Білорусії. Вперше в українському музикознавстві КН постає в багатоманітності його зв’язків, встановлених на різних рівнях існування співочого мистецтва - у контексті ірмолою, у жанровій системі піснеспівів та в умовах багатонаспівності. Досліджена структура ірмолою під кутом зору розміщення у ньому місцевих наспівів, встановлена хронологія надання назви КН різним співам протягом XVII-XVIII ст. Суттєво оновлена в дисертації методика жанрового аналізу співів, систематизовано критерії церковно-співочого жанру, визначені жанри всіх КН. Уперше розроблена типологія видів багатонаспівності; розкрито риси стилістики КН через зіставлення його з іншими наспівами. Дослідження підтверджує формування КН (Обиход) у ХVІ ст. після прийняття на Русі Єрусалимського Уставу й надання назви КН у ХVІІ-ХVІІІ ст. лише традиційним вітчизняним співам православної генези з метою їхнього відмежування від піснеспівів іншого походження.
   Ключові слова: історія української музики, давньоруська монодія, пізньосередньовічне професійне музичне мистецтво, гімнографія.

Shevchuk O.Yu. Kievan Chant in the Context of the Church-Monodic Singing of Ukraine and Byelorussia in the 17th-18th Centuries (sourses, genres, stylistic traits). - Manuscript.

Ph.D. (Сandidate) Dissertation in Music, speciality 17.00.03 - Musical Art. - The National Tchaikovsky Musical Academy of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The dissertation examines chants, called “kievsky naspiv (‘‘napil’’)” (KN) in the context of church monodic singing of the 17th-18th centuries in Ukraine and Byelorussia. For the first time in the Ukrainian musicology, the KN are shown in their multifaceted connections with church music, established on the basis of the existence of different levels of church vocal art: in context of the Heirmologia, according to the genre system of chants and the church multy-chant conditions. The structure of Heirmologia is investigated in accordance with the presence of local chants there; the chronology of the giving the name KN to various chants during the 17th-18th cent. is established. The dissertation considerably restores the method of the chant’s genre analysis, systematizes the criteria for the church chant’s genre, determines all the genres of KN chants. For the first time, the typology of multi-chant church singing is elaborated; the KN’s stylistic traits are uncovered through their correlation with other local church tunes. The investigation confirms that KN (Obyhod) were formed in the 16th cent., after the establishment of the Jerusalem Typicon in Russia and proves, that during the 17th-18th centuries the name KN was acquired solely by traditional native Orthodox chants in order to distinguish them from chants of different origin.
   Keywords: The History of the Ukrainian Music, The Old-Russian Monody, The Late-Mediaeval Professional Music Art, The Hymnography.

Шевчук Е.Ю. Киевский напев в контексте церковно-монодического пения Украины и Белоруссии XVII-XVIII вв. (источники, жанры, черты стилистики). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.03 - Музыкальное искусство. - Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского, Киев, 1999.

   Работа посвящена исследованию КН в многообразии его связей, устанавливаемых на разных уровнях существования певческого искусства - в контексте ирмолоя, в жанровой системе и условиях многороспевности. Впервые существенно расширяется источниковедческая база исследования КН (500 рукописных книг из архивов Украины, Белоруссии, России, Польши).
   В главе 1 исследуются содержание и структура ирмолоев с точки зрения размещения местных напевов. Определена степень вероятности их располо-жения в различных частях ирмолоя. Анализ рукописей позволил выявить 113 песнопений КН, по-разному характеризующихся с точки зрения возможности их текстологического анализа (от одной до нескольких сотен версий). Установлена хронология присвоения названия КН разным песнопениям с 1620-х гг. до начала Х1Х века.
   В главе 2 содержится жанровый анализ песнопений КН. Характеризуются два жанровых комплекса КН - изменяемые в чине вечерни и утрени (осмогласные) и неизменяемые из Всенощного Бдения и Литургии (единичные осмогласные и т.наз. неосмогласные). Автором обновлена методика жанровой атрибуции песнопений (на материале КН), которая осуществляется сообразно 8 критериям: содержание текста, функция / функции, частотность исполнения, способ исполнения, вид роспевности, отношение “текст - напев” (подобны, самогласны, самопесные), композиция, интенсивность эволюционных преобразований. Результаты анализа показали яркое различие уставно-литургических и музыкальных свойств песнопений из двух жанровых комплексов КН. По-разному характеризуются они и текстологически: если изменяемые представлены единичными случаями наименования КН, то неизменяемые являются его центральным репертуаром.
   В то же время и уставная последовательность “Всенощная - Литургия” и, тем более осмогласие, не репрезентируются киевским напевом исчерпывающе: в составе Обихода есть традиционные песнопения без атрибуции КН, то же касается выбора и состава отдельных осмогласных жанровых циклов. Это означает, что отнесение к службе или жанровому циклу само по себе не было действительной причиной присвоения данного названия, а для этого имелись другие причины.
   В главе 3 устанавливается, что объективным основанием для наименования песнопений “киевскими” был многороспевный контекст. Разрабатывается типология видов многороспевности, вводятся понятия функциональная (ФМ), территориальная или синхроническая (ТМ) и временная или диахроническая многороспевность(ВМ). ФМ представляет различные традиционные напевы - силлабический и распевный - для одного и того же текста, используемого в разных службах. Другая разновидность ФМ включает различные напевы одного и того же песнопения для седмичного или праздничного дня. Из пары напевов на один текст в сборниках фиксировался, как правило, мелодизированный, который и получал наименование КН.
   ТМ объединяет варианты и редакции одного и того же песнопения. Автором освещено соотношение КН и острожского как центральноукраинской и западноукраинской и редакций одного мелотипа (они существовали для 4 обиходных песнопений). Напев Межигорского монастыря (на Киевщине) представляет наиболее богатый в мелодическом отношении местный вариант КН. Печерский напев демонстрирует различное отношение к КН (в зависимости от песнопения) - от буквального до едва улавливаемого сходства. Важнейшее значение имеет совпадение и сходство КН с напевами Супрасльского монастыря (кон.XVI в.): их родство позволяет отнести формирование КН к XVI веку - времени мелодического оформления песнопений Всенощного Бдения (введено согласно Иерусалимскому Уставу в XV веке) и родственной ему в мелодическом отношении Литургии.
   ВМ включает “новые” напевы (НН) XVII-XVIII вв. на текст херувимской песни (реже - причастных), созданные на основе: 1/ греко-балканских и КН (скитская, слуцкая, подгорская херувимские), 2/ песенных мелодий (безымянные) и 3/ напевов духовных песен, вошедших впоследствии в “Богогласник” (1791). Как правило, НН не получают в XVII-XVIII вв. названия КН; несоотносимо оно и с партесным украинско-белорусским творчеством, развивающимся не на основе традиционной монодии. Атрибуция КН - как и ремарки “старый”, “древний” и т.п. - давалась в Украине в XVII-XVIII вв. преимущественно монодическим традиционным песнопениям. Использовался КН и Греко-Католической Церковью, однако и в униатских ирмолоях название КН присваивалось исключительно песнопениям православного генезиса. Примеры присвоения названия КН песнопениям других стилей единичны (локальны) и на общем фоне являются исключениями.
   Наименование КН осуществлялось с целью отличия его и от греческих, южнославянских, великороссийских, с которыми он сопоставлялся как общеукраинский. Часто наблюдается размещение рядом Литургии КН св.Иоанна Златоустого и Литургии болгарской св.Василия Великого (нередко она безымянна).
   Выборочность жанрового состава КН, отмеченная в главе 2, объяснялась: 1/ ограниченностью репертуара тех некиевских напевов, “в ответ” которым он именовался; 2/ такой особенностью ирмолоев, как отсутствие в них текстов многих традиционных песнопений (преимущественно силлабического и силлабо-невматического склада), бытующих в устной традиции (незафиксированный КН); 3/ необязательность наименования (в принципе). В связи с указанными причинами безымянным осталось большинство традиционных напевов. В работе предлагается считать всю совокупность украинских монодических песнопений киевским роспевом (“київський спів”), наименованной частью которого является киевский напев XVII-XVIII ст.
   Ключевые слова: история украинской музыки, древнерусская монодия, позднесредневековое профессиональное музыкальное искусство, гимнография.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Київський наспів у контексті церковно-монодичного співу України та Білорусії  XVII-XVIII ст. (джерела, жанри, риси стилістики)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net