Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу

Анотації 

Рудой К.М. Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу процесу адаптації адміністративного законодавства України у сфері особистих прав громадян до норм Європейського Союзу. Досліджується нормативно-правова основа адаптації, розглядаються принципи, методи, основні елементи та етапи наближення законодавства України. Обґрунтовується положення про необхідність законодавчого закріплення поняття адаптації адміністративного законодавства України. Визначається роль органів виконавчої влади у сфері адаптації адміністративного законодавства України до законодавства ЄС, у тому числі діяльність органів внутрішніх справ у правоохоронній сфері. Аналізується адміністративно-правовий статус громадянина України та правовий статус громадянина ЄС, визначено адміністративно-правові засоби охорони і захисту особистих прав людини та громадянина на основі європейських стандартів. Розглянуто міжнародні стандарти правоохоронної діяльності, окреслено пріоритети та шляхи вдосконалення співробітництва України з Європейським Союзом у сфері юстиції та внутрішніх справ.
   Ключові слова: адміністративне законодавство, особисті права громадян, адаптація, Європейський Союз, європейська інтеграція, гармонізація, адміністративно-правовий статус громадянина, адміністративно-правова охорона, правоохоронна діяльність.

Рудой Е.Н. Адаптация административного законодательства Украины в сфере охраны личных прав граждан к нормам Европейского Союза. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена анализу процесса адаптации административного законодательства Украины в сфере охраны личных прав граждан к нормам Европейского Союза. Исследуется нормативно-правовая основа, принципы, методы, основные элементы и этапы адаптации законодательства Украины.
   В работе обосновывается необходимость законодательного закрепления понятия адаптации административного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Адаптация административного законодательства Украины к законодательству ЕС определяется как процесс приближения законодательства Украины в сфере государственного управления к законодательству Европейского Союза органами государственной власти с помощью методов правотворчества, планирования, координации и контроля. Адаптация административного законодательства Украины к законодательству ЕС является составной интеграции Украины к ЕС, предпосылкой гармонизации законодательства Украины с законодательством стран-членов ЕС, а также важным элементом административно-правовой реформы в Украине.
   В работе определены принципы адаптации административного законодательства Украины к законодательству ЕС. Приближение административного законодательства Украины к законодательству ЕС признается правотворческой деятельностью уполномоченных субъектов государства, которой свойственны такие принципы: гуманизм, демократизм, гласность, законность, научность, системность, оперативность, сочетание динамизма и стабильности, плановость, тщательность подготовки нормативных актов, профессионализм, технико-юридическое совершенствование, учет опыта (как национального, так и международного) в процессе принятия нормативных актов.
   Определено значение органов исполнительной власти в сфере адаптации административного законодательства Украины, в том числе деятельность органов внутренних дел в правоохранительной сфере. Осуществлен анализ административно-правового статуса гражданина Украины и правовой статус гражданина ЕС, сформулированы административно-правовые способы охраны и защиты личных прав человека и гражданина на основе европейских стандартов.
   Предложено внедрить европейские стандарты правоохранительной деятельности в законодательство Украины. К приоритетным направлениям адаптации законодательства Украины в сфере правоохранительной деятельности к законодательству ЕС отнесены: сотрудничество по гражданским и уголовным делам; полицейское сотрудничество; борьба с расизмом и ксенофобией; борьба с наркотиками и торговлей оружием; борьба с организованной преступностью; борьба с терроризмом; борьба с преступлениями против детей и торговлей людьми. Выделены приоритеты и пути совершенствования сотрудничества Украины и ЕС в сфере юстиции и внутренних дел.
   Ключевые слова: административное законодательство, личные права граждан, адаптация, Европейский Союз, европейская интеграция, гармонизация законодательства, административно-правовой статус гражданина, административно-правовая охрана, правоохранительная деятельность.

Rudoy K.N. Adaptation of administrative legislation of Ukraine in the sphere of citizens personal rights’ protection to the norms of European Union. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidat of science in Law on specialty 12.00.07 – the theory of management; administrative law and process; the financial right; information law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2004.

   Thesis is devoted to the analysis of process of adaptation of Ukrainian administrative legislation in the sphere of citizens personal rights’ protection to the nomrs of European Union. Normative and legal grounds of adaptation are researched, principles, methods, main elements and stages of Ukrainian legislation approaching are viewed. Regulations about the necessity of legislative consolidation of administrative legislation of Ukraine adaptation are grounded. The role of executive power bodies in the sphere of adaptation of administrative legislation of Ukraine to the legislation of European Union, including the activity of the bodies of internal affairs in law enforcement sphere is stated. Administrative and legal status of Ukrainian citizen and the citizen of European Union is analyzed. Administrative and legal grounds of person and citizen’s rights protection on the base of European standards are formed. International standards of law enforcement activity are viewed; priorities and the ways of cooperation improvement between the bodies of internal affairs of Ukraine and European Union are outlined.
   Key words: administrative legislation, personal citizens’ rights, adaptation, European Union, European integration, harmonization of legislation, administrative and legal status of the citizen, administrative and legal protection, law enforcement activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net