Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інституційна взаємодія народовладдя та органів державної влади у виборах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інституційна взаємодія народовладдя та органів державної влади у виборах

Анотації 

Радченко О. В. Інституційна взаємодія народовладдя та органів державної влади у виборах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Харків, 2004.

   У дисертації розглянуто актуальні теоретичні та методологічні проблеми інституційної взаємодії народовладдя та органів державної влади у виборах. Докладно проаналізовано концепції демократії та форми взаємодії виборів з органами державної влади, досліджено сутність, природу, ознаки та форми адміністративного ресурсу вдержавному управлінні, вплив виборчих систем на структуру та діяльність органів державної влади.
   Запропоновано виборчі моделі демократичного державотворення. Досліджено позитивний досвід діяльності органів державної влади у виборчому процесі. Запропоновано шляхи вдосконалення виборчого процесу в Україні, передусім, через запровадження реального народовладдя, нової філософії державної влади, спрямованої на відкритий толерантний партнерський діалог з населенням та широке залучення громадян до державного управління на принципах партіципаторності.
   Ключові слова: влада, органи державної влади, народовладдя, вибори, виборчий процес, виборчі системи, державне управління.

Радченко А. В. Институциональное взаимодействие народовластья и органов государственной власти в выборах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2004.

   В диссертации рассмотрены актуальные теоретические и методологические проблемы институционального взаимодействия народовластья и органов государственной власти в выборах. Подробно проанализированы концепции демократии и формы взаимодействия выборов с органами государственной власти, исследованы сущность, природа, признаки и формы административного ресурса в государственном управлении, влияние избирательных систем на структуру и деятельность органов государственной власти. Проведен исторический анализ развития избирательного законодательства Украины и сравнительный анализ его соответствия международным правовым избирательным нормам.
   Предложены избирательные модели демократического созидания государства. Предложена избирательная технология “Социальных договоров”, призванная демократизировать выборы на основе вовлечение избирателей в процессы государственного управления. Исследован положительный опыт деятельности органов государственной власти в избирательном процессе. Предлагаются пути усовершенствования избирательного процесса в Украине, прежде всего, через внедрение реального народовластья, новой философии государственной власти, направленной на открытый толерантный партнерский диалог с населением и широкое привлечения граждан к государственному управлению на принципах партиципаторности.
   Ключевые слова: власть, органы государственной власти, народовластье, выборы, избирательный процесс, избирательные системы, государственное управление.

Radchenko О.V. Interaction of the institutions of people’s sovereignty and bodies of state power in state construction process. – Manuscript.

The dissertation on competition for scientific degree of Ph.D. in Public Administration in speciality 25.00.01 – Theory and History of Public Administration. – Kharkov regional institute of public administration of National Academy of public administration attached to the office of the President of Ukraine. – Kharkov, 2004.

   Urgent theoretical and methodological problems of interaction of institutions of people’s sovereignity, first of all elections and bodies of state power in state construction process are being concerned in the Dissertation. The conceptions of democracy and forms of interaction of elections with bodies of state power are being analysed in detail. The essence, nature, attributes and forms of administrative resource in public administration, influence of elective systems on the structure and activity of state power bodies are being researched.
   The elective models of democratic construction of state are suggested. Positive experience of activity of state power bodies in elective process was researched. Ways of improving elective process in Ukraine are suggested, mostly through implementing real people’s sovereignty, new philosophy of state power, directed at open, tolerant, partnership dialogue with population and wide attraction of citizens to public administration on the principles of participation.
   Key words: power, state power bodies, people’s sovereignity, elections, elective process, elective systems, public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інституційна взаємодія народовладдя та органів державної влади у виборах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net