Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації

Анотації 

Романенко О.В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертація є комплексним науковим дослідженням участі інститутів громадянського суспільства в реалізації пенітенціарної функції держави. Вперше сформульовано визначення поняття “пенітенціарна функція держави”, доводиться її існування в системі функцій демократичної правової держави. Уточнюється поняття пенітенціарної політики держави, обґрунтовується необхідність участі інститутів громадянського суспільства в її формуванні, пропонується класифікація інститутів громадянського суспільства, які беруть участь у пенітенціарній діяльності, а також напрямків їх роботи, обґрунтовується доцільність введення в Україні інституту тюремних священиків.
   Враховуючи можливість і складність постпенітенціарного періоду, автор обґрунтовує необхідність участі інститутів громадянського суспільства в постпенітенціарній діяльності держави, досліджує особливості даного етапу, пропонує можливі форми участі інститутів громадянського суспільства в соціальній адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
   Ключові слова: пенітенціарна функція, пенітенціарна політика, пенітенціарна діяльність, постпенітенціарна діяльність, інститути громадянського суспільства.

Романенко А.В. Пенитенциарная функция демократического правового государства и роль гражданского общества в механизме её реализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация является комплексным научным исследованием участия институтов гражданского общества в реализации пенитенциарной функции государства. Впервые в Украине проведено исследование пенитенциарной функции государства, сформулировано определение “пенитенциарная функция государства”, обосновывается объективность ее существования в системе функций демократического правового государства, а также доказывается возможность реализации данной функции в Украине.
   В данном исследовании автором определяются общетеоретические основы диалектики взаимодействия институтов гражданского общества и демократического правового государства в реализации пенитенциарной функции. Выделяются причины, которые обуславливают объективность участия институтов гражданского общества в реализации пенитенциарной функции государства.
   Диссертант анализирует правовой статус осужденных, а также возможность реализации осужденными закрепленных в нормах права своих прав и свобод.
   В диссертации уточняется понятие пенитенциарной политики государства, обосновывается необходимость участия институтов гражданского общества в ее формировании. Автор предлагает собственную классификацию институтов гражданского общества, которые принимают участие в пенитенциарной деятельности, а также направлений их работы, определяет возможные формы участия данных институтов в пенитенциарной деятельности, обосновывает целесообразность введения в Украине института тюремных священников.
   Учитывая сложность постпенитенциарного периода, автор обосновывает необходимость участия институтов гражданского общества в постпенитенциарной деятельности государства, исследует особенности данного этапа, предлагает возможные формы участия институтов гражданского общества в социальной адаптации осуждённых, которые освободились из учреждений исполнения наказаний. Разработаны предложения по усовершенствованию действующего законодательства.
   Ключевые слова: пенитенциарная функция, пенитенциарная политика, пенитенциарная деятельность, постпенитенциарная деятельность, институты гражданского общества.

Romanenko O.V. Penitentiary Function of Democratic Law State and Role of Civil Society in its Realization Mechanism. - Manuscript.

The Thesis to Obtain the Candidate of Law Science Degree on Speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law. – the National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation is the complex research in to participation of civil society institutions in the realization of state’s penitentiary function. First the definition “penitentiary function of the state” has been formulated, its existence in the function system of democratic law state has been proved. The author specifies the notion “penitentiary policy of the state”, proves the necessity of participation of civil society institutions in its formation. The classification of civil society institutions that take part in penitentiary activities and the major guidance of their work have been proposed; the expediency of introduction of prison priest institution in Ukraine has been substantiated.
   Taken into account possibility and complexity of aftercare period the author proves the necessity of participation of civil society institutions in aftercare activity of the state, researches the peculiarities of this period, proposes the possible participation forms of civil society institutions in social aftercare of individuals released from custody. The project program to improve the current legislation has been worked out.
   Key words: penitentiary function, penitentiary policy, penitentiary activity, aftercare activity, civil society institutions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net