Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання)

Анотації 

Развадовський В.Й. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання). –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 2004.

   Досліджується проблема визначення сутності державного регулювання транспортної системи України. Формулюється зміст понять „державне управління”, „державне регулювання” та їх співвідношення їх поняттям „адміністративно-правове регулювання”. Визначаються складові транспортної системи України та проблеми їх державного регулювання. Сформульовані принципи та функції державного регулювання транспортної системи. Визначаються суб’єкти державного регулювання транспортної системи, напрямки та форми їх діяльності, адміністративно-правові засоби забезпечення безпеки дорожнього руху. Доводиться доцільність визначення транспортного законодавства як комплексного утворення у системі законодавства України. Воно не є галуззю або підгалуззю права. У системі транспортного законодавства слід виділяти законодавство, яке містить норми адміністративного права. Піддані аналізу правовідносини у сфері діяльності транспорту та їх адміністративно-правове регулювання. Визначаються шляхи вдосконалення державного регулювання транспортної системи: організаційні (з врахуванням світового досвіду) та правові (пропонується редакція проекту Закону України „Про автомобільні дороги”, структура Дорожнього кодексу України).
   Ключові слова: державне регулювання, транспортне законодавство, адміністративні правовідносини, громадська безпека, транспортна система, суб’єкт.

Развадовский В.И. Государственное регулирование транспортной системы Украины (административно-правовые проблемы и пути их решения). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право.-Национальный университет внутренних дел МВД Украины.-Харьков,2004.

   Исследуются источники правового регулирования отношений в транспортной сфере. При этом обосновывается вывод о том, что транспортное законодательство составляет комплексное образование. Определены признаки и особенности транспортного законодательства. В структуре транспортного законодательства выделены институты, которые также являются комплексными: дорожное законодательство, железнодорожное, водное, воздушное, законодательство, которое регулирует деятельность трубопроводного транспорта. Нормы административного права составляют органически неотъемлемую составляющую транспортного законодательства.
   Сформулированы понятия и проанализировано содержание государственного управления, государственного регулирования, их соотношение с административно-правовым регулированием. Государственное регулирование рассматривается как функция государственного управления. Административно-правовое регулирование и государственное управление нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Определено понятие государственного управления транспортной системой. Административно-правовым определено регулирование правовотношений в транспортной сфере, которое осуществляется совокупностью способов правового регулирования, где приоритетны обязательства и запреты. Исследованы особенности административно-правового регулирования правовотношений в транспортной сфере. Сформулированы принципы и функции государственного регулирования транспортной системы. Исследовано содержание категории “безопасность” в государственном регулировании транспортной системы. Выделена общественная безопасность из составляющих национальной безопасности, определено её содержание. Сформулировано понятие транспортной системы, проведена классификация её составляющих, охарактеризованы общественные отношения в сфере деятельности транспорта. Выделены признаки административных правоотношений в транспортной сфере и сформулировано понятие таких правоотношений, проведена их классификация. Элементами административных правоотношений названы: субъективные права и обязанности, субъекты права, объекты отношений. Проанализировано содержание элементов. Исследованы юридические факты как основание для возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений в транспортной сфере. Сформулировано понятие субъекта государственного регулирования транспортной системы, определён их круг и проведена классификация. Проанализированы особенности государственного регулирования отдельных элементов транспортной системы, определена их зависимость от наличия различных форм собственности. По итогам проведенного исследования предложены редакция проекта Закона Украины “Об автомобильных дорогах” и структура Дорожного кодекса Украины.
   Ключевые слова: государственное регулирование, транспортное законодательство, административные правоотношения, общественная безопасность, транспортная система, субъект.

Razvadovskiy V.Y. State regulation of the transport system of Ukraine (administrative and legal problems and the ways of their solving). – Manuscript.

Dissertation for the doctor of law in specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; finance law; informational law.– National University of Internal Affairs.–Kharkiv, 2004.

   The problem of defying the essence of the state regulation of the transport system of Ukraine is investigated. The content of the notions of "state management", "state regulation" is formulated and their relation to the notion of "administrative and legal regulation" is determined. Elements of the transport system of Ukraine and the problems of their regulation by the state are determined. Principles and functions of the state regulation of the transport system are formulated. Subjects of the state regulation of the transport system, trends and forms of their activities, and administrative and legal means of providing safety of road traffic are determined. Expediency of determination of the transport legislation as a complex formation within the system of law is grounded. It is neither a kind of law nor a part of it. Within the system of transport legislation one should single out the legislation which includes norms of the administrative law. Legal relations in the sphere of activities of transport and their administrative and law regulation are analyzed. The ways of improving the state regulation of the transport system: organizational (taking into account the world experience) and legal (a draft of the Law of Ukraine "On roads" and a structure of the Road code of Ukraine) are determined.
   Key words: state regulation, transport legislation, administrative and legal relations, public safety, transport system, subject.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net