Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України

Анотації 

Руснак Ю.І. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004.

   У дисертації досліджено теоретичні та практичні проблеми адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної податкової служби України, проаналізовано стан наукової розробки теми, уточнено зміст поняття та розглянута характеристика суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності. Значну увагу приділено дослідженню адміністративних правопорушень, що входять до адміністративної юрисдикції органів ДПС, охарактеризовано поняття, види та джерела доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності, уточнено предмет, мету та зміст доказування в їх діяльності. Обґрунтовано та сформовано рекомендації з удосконалення діяльності податкових органів зі збору, дослідження, оцінки доказів, а також провадження у справах про адміністративні правопорушення.
   Ключові слова: податкові органи, адміністративно-юрисдикційна діяльність, суб’єкти адміністративної юрисдикції, докази та доказування, кадри податкової міліції, законність.

Руснак Ю.И. Административно-юрисдикционная деятельность органов государственной налоговой службы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

   Диссертация посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов административно-юрисдикционной деятельности органов государственной налоговой службы Украины. Исследовано состояние научных разработок темы, определены особенности юрисдикционной деятельности налоговых органов. Детально рассмотрены такие вопросы, как “понятие”, “состояние”, “содержание” административно-юрисдикционной деятельности. Изучены и дана характеристика административных правонарушений, подведомственных налоговым органам. Впервые рассмотрен вопрос, который касается роли свидетеля в процессе рассмотрения дел по административным правонарушениям в сфере налогообложения. Отдельно в диссертационной работе обосновывается необходимость создания административных судов, которые будут рассматривать споры по налоговым вопросам. Дается характеристика понятию, видам, а также источникам доказательств в административно-юрисдикционной деятельности. Обращается внимание на качество подготовки кадров для налоговой службы, от которых зависит эффективность и результативность работы. Автором внесено и обосновано ряд предложений по усовершенствованию деятельности налоговой службы, сформулированы предложения и рекомендации относительно усовершенствования отечественного законодательства в сфере налогообложения и механизма административно-процессуальной деятельности органов государственной налоговой службы.
   Ключевые слова: налоговые органы, административно-юрисдикционная деятельность, субъекты административной юрисдикции, доказательства и доказывание, кадры налоговой милиции, законность.

Rusnak Y.I. Administrative-jurisdictional activity of state tax service bodies of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for receiving of the candidate’s of legal sciences degree on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and process; finance law; informational law. – National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin 2004.

   This dissertation researches theoretical and practical problems of administrative-jurisdictional activity of state tax service bodies of Ukraine. It examines the state of overall development of this subject, specifies content of definition and considers description of administrative-jurisdictional activity subjects. Special emphasis is made on the research of administrative offences, which are in administrative jurisdiction of state tax service bodies. The paper examines definitions, kinds and sources of proves in the administrative-jurisdictional activity. It specifies subject, purpose and content of proving in the activity of these bodies. Principal concern is given to substantiation and development of recommendations on improvement of tax bodies’ activity in the spheres of proves collection, analysis and evaluation and processing in cases of administrative offence.
   Key words: tax bodies; administrative-jurisdictional activity; subjects of administrative jurisdiction; proves and proving; tax militia staff; legality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net