Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС

Анотації 

Сачаво А.Г. Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена проблемам, які виникають у процесі здійснення приватної охоронної діяльності недержавними суб‘єктами господарської діяльності на сучасному етапі становлення державності в Україні.
   У дисертації розглядається сутність і значення недержавної (приватної) охоронної діяльності. Докладно аналізуються різноманітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності охоронної діяльності та її різновиду – приватної охоронної діяльності.
   Дисертант досліджує фактори, які підтверджують необхідність створення приватних охоронних організацій на даному етапі розвитку суспільства. Вивчає зарубіжний досвід та історичний розвиток даного виду діяльності.
   Досліджується діяльність контрольно-наглядових органів виконавчої влади, які в межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю приватних охоронних організацій, та основні засади і принципи взаємодії приватних охоронних підприємств з органами внутрішніх справ.
   На основі проведеного дослідження обґрунтовується визначення приватної охоронної діяльності, а також необхідність єдиного нормативного акту, який би її регулював.
   Ключові слова: охорона власності, охорона фізичних осіб, охоронна діяльність, приватна охоронна діяльність, приватні охоронні організації, взаємодія приватних охоронних організацій з правоохоронними органами, адміністративно-правове регулювання приватної охоронної діяльності.

Сачаво А.Г. Административно-правовые основы деятельности частных охранных структур и их взаимодействие с ОВД. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена проблемам, которые возникают в процессе осуществления частной охранной деятельности негосударственными субъектами хозяйственной деятельности на современном этапе становления государственности в Украине.
   В диссертации рассматривается сущность и значение негосударственной (частной) охранной деятельности. Подробно анализируются разнообразные концептуальные подходы относительно понимания сущности охранной деятельности и ее разновидности – частной охранной деятельности.
   Автор изучает историческое развитие охранной деятельности вообще и частной охранной деятельности. В результате данного направления исследования соискатель приходит к выводу, что необходимость в охранной деятельности возникла с момента перераспределения собственности, а частная охранная деятельность возникла в результате неспособности государства самостоятельно защитить имущество всех граждан.
   В диссертации исследуется также зарубежный опыт, что позволило определить позитивный опыт и переосмыслить его с учётом национальных особенностей развития частной охранной деятельности.
   Диссертант исследует факторы, которые подтверждают необходимость создания частных охранных организаций на данном этапе развития общества, изучает формы и методы деятельности частных охранных организаций, а также определяет специфику деятельности частных охранных предприятий в сфере предупреждения правонарушений.
   Исследуется деятельность контрольно-надзорных органов исполнительной власти, которые в пределах своих полномочий осуществляют контроль за деятельностью частных охранных организаций и основные принципы взаимодействия частных охранных организаций с органами внутренних дел.
   На основе проведенного исследования обосновывается определение частной охранной деятельности, а также необходимость единого нормативного акта, который бы ёё.
   Ключевые слова: охрана собственности, охрана физических лиц, охранная деятельность, частная охранная деятельность, частные охранные организации, взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными органами, административно-правовое регулирование частной охранной деятельности.

Satchavo A. G. Administrative-legal Bases of Private Security Structures’ Activity and Their Cooperation with Internal Affairs Bodies. - Manuscript.

Dissertation for the attaining a Candidate Degree in Science of Law, speciality 12.00.07 - Theory of Administration; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the problems taking place in the process of private security activity providing by non-state units of economic activity on the modern stage of Ukrainian statement establishment.
   The essence and the meaning of non-state (private) security activity are under consideration in the work. Various conceptual ways concerning security activity essence understanding as well as its variety - private security activity - are under thorough analysis in the thesis.
   The author researches the factors which prove the necessity of private security formation on the modern stage of social development. He also studies foreign experience and historical experience of the type of the activity given.
   The activity of control-supervising bodies of executive authorities which have powers to control the activity of private security structures and the main bases and principles of the cooperation between private security structures and internal affairs bodies are investigated.
   On the basis of the research work the necessity of generally accepted understanding of private security activity as well as the only normative act which would regulates private security activity are grounded.
   Key words: property security, personal security, security activity, private security activity, private security structures, cooperation between private security structures and law enforcement bodies, administrative-legal regulation of private security activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net