Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус жертв правосуддя та зловживання владою як особливий вид правового статусу людини
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус жертв правосуддя та зловживання владою як особливий вид правового статусу людини

Анотації 

Смирнов А.М. Правовий статус жертв правосуддя та зловживання владою як особливий вид правового статусу людини – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень. — Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004 р.

   Дисертація є комплексним загальнотеоретичним дослідженням особливостей правового статусу жертв правосуддя та зловживання владою. Від аналізу еволюції відповідного законодавства та наукових розробок проблеми відповідальності держави перед людиною за неправомірні дії її посадових осіб у вітчизняній юриспруденції протягом кінця ХІХ — 80-і рр. ХХ століття автор переходить до дослідження питань природи правового статусу людини (елементної структури, видів правового статусу, правових гарантій захисту прав та законних інтересів особистості), форм зловживання владою та правосуддя, специфіки правового статусу жертви зловживання владою та правосуддя. Визначено специфічні риси структури цього виду правового статусу як спеціального правового статусу людини, розкрита система прав жертв зловживання владою та правосуддям та обов’язків держави по відновленню порушених нею прав, вводяться у науковий обіг категорії “жертва правосуддя “, “жертва зловживання владою”, “правовий статус жертв зловживання владою та правосуддям”. Дається класифікація видів правового статусу жертв правосуддя та зловживання владою. Пропонується аналітичний розгляд питання про особливості суб’єктно-об’єктних правовідносин, що виникають між державою та жертвами зловживання владою та правосуддям. Акцентується увага на особливостях правореабілітаційних правовідносин та розкривається зміст терміну “реабілітація”.
   Ключові слова: зловживання владою та правосуддям, жертва зловживання владою та правосуддям, правовий статус жертв зловживання владою та правосуддя, структура правового статусу, реабілітація, право на доступ до правосуддя, види правового статусу жертв зловживання владою та правосуддя, компенсація необґрунтовано притягненому до юридичної відповідальності, реабілітація, реабілітаційні правовідносини.

Смирнов А.М. Правовой статус жертв правосудия и злоупотребления властью – особый вид правового статуса человека – Рукопись

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история правовых и политических учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004 г.

   Диссертация является комплексным общетеоретическим исследованием особенностей правового статуса жертв правосудия и злоупотребления властью.
   Изучена отечественная юридическая литература конца ХIХ — 80 -х гг. ХХ ст. по вопросу об ответственности государства за вред, причиненный человеку противоправными действиями, совершенными его должностными лицами. В частности проанализированы научные концепции таких учёных, как Б.Т. Безлепкина, Л.В. Бойцовой, С.Н. Братуся, E.M. Борхарда, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, С. Гогеля, К.П. Змирлова, О.В. Карраса, С.Ф. Кечекьяна, А.П. Куна, О. Левенгстима, Е.А. Лукашевой, Я.М Магазинера, Н.И.. Матузова, Я.О. Мотовиловкера, Ф.М. Решетникова, Н.Н. Розина, И.Е. Фарбера, которые внесли наиболее значительный вклад в разработку исследуемой проблемы. Дан обстоятельный научный обзор эволюции отечественного и европейского законодательства о правах жертв злоупотребления властью и правосудием.
   Исследовано состояние современного законодательства Украины о правах жертв злоупотребления властью и правосудием, а также об ответственности государства и его должностных лиц за противоправные действия, нарушающие права и законные интересы человека. Определено соответствие внутригосударственных гарантий прав жертв злоупотребления властью международно-правовым и европейским стандартам в этой области.
   Далее автор переходит к исследованию вопросов, касающихся юридической природы правового статуса человека (элементной структуры, видов правового статуса, правовых гарантий защиты прав и законных интересов личности). Отдельно в работе показана динамика развития теоретических представлений о структурных элементах правового статуса личности в отечественной юриспруденции 70-90-х гг. ХХ столетия.
   Раскрыты формы злоупотребления властью и правосудием, специфические особенности правового статуса жертвы злоупотребления властью и правосудием (структура правового статуса, предпосылки для обладания им, правовые, политические, социальные гарантии прав жертв злоупотребления властью и правосудием). Исследована система детализирующих прав, которые в совокупности образуют право жертвы на доступ к правосудию. Определено место прав жертв правосудия и злоупотребления властью в системе прав человека и гражданина.
   В работе приводятся определения “жертва правосудия“, “жертва злоупотребления властью”, “правовой статус жертв злоупотребление властью и правосудием”. Анализируется вопрос о видах правового статуса жертв правосудия и злоупотребления властью. Особое внимание уделено изучению вопроса об особенностях правоотношений, которые возникают между государством и жертвами злоупотребления властью и правосудием. Раскрыты особенности реабилитационных правоотношений, значение термино-понятия “реабилитация”, рассмотрен вопрос об отраслевой принадлежности института реабилитации.
   Ключевые слова: злоупотребление властью и правосудием, жертва злоупотребления властью и правосудием, реабилитация, право на доступ к правосудию, правовой статус жертв злоупотребления властью и правосудием, структура правового статуса, виды правового статуса жертв злоупотребления властью и правосудием, компенсация незаконно привлеченному к юридической ответственности, реабилитационные отношения

Smirnov A.M. The legal status of the victims of justice and power abuse as special type of person legal status. – Manuscript.

The dissertation for the degree of the Candidate of Science in Law by speciality 12.00.01 — theory and history of the state and law; history of the law and political sciences. — National University of Internal Affairs MIA of Ukraine, Kharkiv, 2004.

   Dissertation contains general theoretic research on legal status peculiarities of the victims of justice and power abuse. From the analysis of the proper legislation of state and scientific elaboration of the problem of responsibility of the state for a person for the illegality acts of officials in jurisprudence of our country at the end of the XIXth — 80s of the XXth century the author passes to the research of legal status nature of a person (element structure, types of legal status, legal guarantees of rights and legal interests of a person defence), forms of justice and power abuse, specifics of legal status of the victims of justice and power abuse. The characteristic features of structure of this legal status of a person are defined, system of the victims rights and state duties in breach of these rights renewal, such definitions as “victim of justice “, “victim of power abuse”, “legal status of the victims of justice and power abuse” are given. Questions about the types of legal status of the victims of justice and power abuse are analysed. Question about the features of legal relations between the state and the victims of justice and power abuse is explored. Question about the features of legal rehabilitative relations is considered; the term “rehabilitation” is exposed.
   Key words: justice and power abuse, victim of justice and power abuse, rehabilitation, right to access to justice, compensation to a person of groundless juridical proceedings, legal status of a person, types of legal status of a person, legal status structure, right and duties, legal status of the victims of justice and power abuse, guarantees of rights for the victims of justice and power abuse, legal rehabilitative relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус жертв правосуддя та зловживання владою як особливий вид правового статусу людини

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net