Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування

Анотації 

Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004.

   У дисертації досліджується обумовленість кримінально-правової заборони завдання шкоди якісному стану земель та аналізується склад злочину, передбаченого статтею 239 КК України. Дисертант пропонує вважати родовим об’єктом забруднення або псування земель екологічну безпеку; основним безпосереднім об’єктом – нормальний якісний стан ґрунтового покриву земель, як необхідну умову екологічної безпеки; додатковим безпосереднім – безпеку життя, здоров‘я людей чи довкілля, а предметом цього злочину – грунтовий покрив земель. Аргументовано доцільність виокремлення забруднення та іншого псування земель у самостійні форми злочинного впливу на землю. Наведено аргументи щодо визнання забруднення або псування земель злочином з похідними наслідками. Автором встановлено, що обов‘язковою ознакою об‘єктивної сторони злочинного забруднення або псування земель являються засоби вчинення цього злочину –шкідливі для життя, здоров‘я людей або довкілля речовини, відходи чи інші матеріали. Обґрунтовується точка зору про те, що суб’єктом першої форми злочину є особа, яка зобов’язана дотримуватися спеціальних правил поводження із шкідливими для життя, здоров‘я людей або довкілля речовинами, відходами та іншими матеріалами, тобто спеціальний суб’єкт злочину. Суб’єктом іншого псування земель є загальний суб’єкт злочину. У роботі наголошено, що злочин, передбачений статтею 239 КК України, зазвичай має складну форму вини. Необережне забруднення та псування землі пропонується не вважати злочинним. Автором внесені пропозиції щодо вдосконалення диспозиції та санкції статті 239 КК України.
   Ключові слова: екологічна безпека, нормальний якісний стан ґрунтового покриву земель, кримінально-правові норми, забруднення, інше псування, небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля, спеціальні правила, забруднюючі речовини, спеціальний суб’єкт, заборона, складна вина.

Шульга А.М. Уголовно-правовая охрана земель от загрязнения или порчи. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2004.

   Диссертация является исследованием проблемы уголовно-правовой охраны земель от загрязнения или порчи. В ней проводится анализ оснований и условий криминализации общественно опасного загрязнения или порчи земель, характеризуется состав преступления, предусмотренного статьей 239 УК Украины.
   В работе рассмотрены возможные средства уголовно-правовой охраны земель. В качестве основного средства выделяется установление уголовной ответственности за загрязнение или порчу земель. Существуют также иные уголовно-правовые средства охраны земель от загрязнения или порчи, например, необходимая оборона от общественно опасных посягательств на чистоту земель, крайняя необходимость, деятельное раскаяние и др.
   Автор предлагает считать родовым объектом загрязнени или иной порчи земель – экологическую безопасность. При этом, основным непосредственным объектом указанных посягательств является нормальное качественное состояния почвенного покрова земель, как необходимый аспект экологической безопасности, а дополнительным непосредственным – безопасность жизни, здоровья людей или безопасность других элементов природы. В работе отмечено, что предмет преступления, предусматренного статьей 239 УК Украины, имеет специфические особенности. Они определяются правовым статусом почвенного покрова земель, который регламентируется земельным законодательством Украины.
   В исследовании анализируются понятия “загрязнение” и “иная порча” земель, уяснение содержания которых имеет значение для правильной квалификации преступления, предусмотренного статьей 239 УК Украины. Приведены аргументы относительно признания загрязнения или порчи земель преступлением с материальным составом. Кроме того отмечено, что данное посягательство является преступлением с производными последствиями, которое считается оконченым с момента наступления первичного последствия. На основе результатов проведенного исследования предложена следующая формула объективной стороны статьи 239 УК Украины: общественно опасное деяние – нарушение специальных правил обращения с вредными для жизни, здоровья людей или окружающей природной среды веществами, отходами или иными материалами; первичное общественно опасное последствие – нарушение качественного состояния почвенного покрова земель; производное общественно опасное последствие – угроза жизни, здоровью людей или реальное причинение такого вреда людям или природе; необходимая причинная связь между нарушением специальных правил обращения с веществами, отходами или иными материалами, вредными для людей или окружающей среды и ухудшением качественного состояния почвенного покрова земель; опосредованная причинная связь между общественно-опасным деянием и производными последствиями. Обязательным признаком объективной стороны анализируемого преступления являются средства совершения преступления, в качестве которых выступают те вещества, отходы или материалы, которые характеризуются вредностью для жизни здоровья людей или других объектов природы. При этом утверждается, что вредными будут также те вещества, отходы или иные материалы, которые таковыми становятся только при их значительной концентрации.
   Субъектом загрязнения земель, считается лицо, которое обязано соблюдать специальные правила обращения с вредными для жизни, здоровья или окружающей природной среды веществами, отходами или иными материалами, то есть специальный субъект преступления, а субъектом иной порчи земель – общий субъект преступления.
   В работе показано, что субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 239 УК Украины, имеет сложную форму вины. Это обусловлено сложностью объективной стороны данного преступления. Вина в преступном загрязнении или порче земель может иметь следующие сочетания: 1) умысел – умысел – неосторожность; 2) умысел – неосторожность – неосторожность; 3) неосторожность – неосторожность – неосторожность; умысел – умысел – умысел. В связи с этим, делается вывод, что загрязнение или порча земель может совершаться как с простой, так и сложной виной. При этом, по статье 239 УК Украины квалифицируются только совершение этого преступления со сложной виной. Неосторожное загрязнение или иная порча земель признана неприступными. Умышленные – образуют идеальную совокупность преступления, предусмотренного статьей 239 УК Украины и преступления против иных ценностей.
   Автор обосновывает целесообразность криминализации загрязнения или порчи земель, вносит предложения по усовершенствованию диспозиции и санкции статьи 239 УК Украины.
   Ключевые слова: экологическая безопасность, почвенный покров земель, уголовно-правовая норма, загрязнение, порча, опасность для жизни, здоровья людей или окружающей природной среды, специальные правила, загрязняющие вещества, специальный субъект, запрет, сложная вина.

Shulga A.M. Criminally legal protection of lands from pollution or damage. – Manuscript.

Thesis for candidate of law degree. The speciality – 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – The National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2004.

   This paper contains the investigation of problems in the field of criminally legal protection of lands from pollution and damage. There is the investigation of reasons and conditions of criminalization of socially dangerous action connected with pollution or damage of lands in it. Possibilities of realization of land protection not only by establishment of legal responsibility but also by other criminally legal means are shown. In the Thesis the definition of birth object and basic one of pollution or damage of lands are given. The author has analyzed the notions “pollution” and “damage” of lands explanation of which is important for the right qualification of the crime provided by article 239 CC Ukraine. The arguments concerning recognition of pollution and damage of lands as a crime with material corpus delicti, that is a crime with derivative consequences are given. The subject of this crime is a person, which ought to follow the special rules of use of substances (harmful for life, health and environment), waste products or other materials. With the object of widening of the sphere of functioning of article 239 cc Ukraine the author suggests that damage of lands should be singled out for breaking of which a person who reached the age of 16 could be instituted criminal proceedings. In the thesis, it is pointed out that the crime provided by article 239 CC Ukraine has a compound form of guilt. The guilt of the crime can have the following combination: 1) intention – intention – imprudence; 2) intention – imprudence – imprudence; 3) imprudence – imprudence – imprudence. The author submitted proposals concerning improvement of disposition and sanction of article 239 CC Ukraine.
   Key words: ecological safety, a criminally legal norm, pollution, damage, harmful for life, health or environment, special rules, a special subject, prohibition, a compound form of guilt.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net