Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Право людини на життя: цивільно-правові аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Право людини на життя: цивільно-правові аспекти

Анотації 

Соловйов А.В. Право людини на життя: цивільно-правові аспекти. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному цивільно-правовому дослідженню права людини на життя, стану його закріплення в правових джерелах України та визначенню шляхів вдосконалення його правової регламентації. У дисертаційній роботі розглянуто процес становлення та розвитку права людини на життя в Україні. Систематизовано характерні риси цього права, на основі яких запропоновано авторське визначення права людини на життя. Наведено критерії (зокрема часові) суб’єкта права на життя. З урахуванням традиційних груп правомочностей носія суб’єктивного права розкрито зміст права людини на життя та запропонована класифікація відповідних можливостей людини.
   Пропонується введення в науковий обіг терміну “самопожертва”, розглядається проблема можливості легалізації еутаназії в Україні. Досліджуються цивільно-правові гарантії здійснення права людини на життя.
   На підставі проаналізованих та встановлених ознак права людини на життя, з врахуванням міжнародно-правових норм і стандартів внесені пропозиції до чинного законодавства України, розроблені рекомендації щодо його застосування в практичній діяльності.
   Ключові слова: право людини на життя; самозахист права; самопожертва; еутаназія; піддання життя ризику.

Соловьев А.В. Право человека на жизнь: гражданско-правовые аспекты. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. - Львов, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному гражданско-правовому исследованию права человека на жизнь, его правовой регламентации в Украине и определению путей его усовершенствования.
   В результате проведенного исследования впервые в отечественной литературе проведено комплексное гражданско-правовое исследование права человека на жизнь, проанализировано развитие законодательного закрепления личных неимущественных прав в законодательстве Украины, предложены критерии определения понятия права человека на жизнь.
   При определении содержания права на жизнь и его разграничении с другими личными неимущественными правами предлагается исходить из таких предпосылок: 1) право человека на жизнь является самостоятельным субъективным правом, наделенным своим специфическим содержанием; 2) возможности, которые составляют содержание права на жизнь, следует рассматривать не абстрактно, а лишь в связи с конкретным субъектом; 3) наличие прямой причинной связи между возможностями, которые составляют содержание права на жизнь, с жизнью человека. С учетом указанных критериев предложено определение права человека на жизнь как закрепленной в международно-правовых актах и нормах внутреннего законодательства возможность определенного поведения человека, направленного на обеспечение неприкосновенности своей жизни со стороны других лиц и свободы распоряжения им.
   Содержание права человека на жизнь составляют такие три группы возможностей: 1) право осуществлять действия, которые непосредственно влияют на физическое существование субъекта, в частности право распорядиться своей жизнью, право поддать свою жизнь риску, право на самозащиту жизни и т.д.; 2) право требовать от других лиц определенных действий (бездействия), направленных на обеспечение или защиту права на жизнь, в частности право требовать не посягать на жизнь противоправно, право требовать от других создания условий для уменьшения риска для жизни, право ожидать защиты своей жизни другими лицами, право на проведение (или непроведение) активной еутаназии и т. д.; 3) право обратиться за защитой к государственным или иным уполномоченным органам и организациям, в том числе международным; возможность получения надлежащей правовой охраны права на жизнь, его адекватного правового регулирования.
   В работе отстаивается тезис о возможности легализации еутаназии на Украине, проведен анализ соответствия национального законодательства Украины относительно права человека на жизнь с требованиями ратифицированных ею международных договоров.
   В целом, законодательство Украины, которым закреплено право человека на жизнь, соответствует международным правовым документам. Однако, в свете нормы ч. 2 ст. 281 ГК Украины и нормы ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод перечень случаев применения оружия работниками правоохранительных органов, который может привести к смерти человека, должен быть пересмотрен. Применение оружия в случаях, которые выходят за пределы самозащиты (в понимании ст. 27 Конституции Украины), необходимой обороны или крайней необходимости, по мнению диссертанта, не должно допускаться. Также необходимо привести в соответствие с Конституцией Украины ч. 2 ст. 281 ГК Украины, поскольку эта норма сужает содержание права человека на жизнь, предусмотренное в части 3 ст. 27 Конституции Украины, согласно которой право человека на самозащиту не ограничено какими – либо средствами.
   Предлагается классифицировать документальные гражданско-правовые гарантии права человека на жизнь за критерием направленности правового регулирования на такие группы: 1) правовые нормы, которые формируют благоприятные условия для реализации права человека на жизнь; 2) правовые нормы, направленные на защиту права человека на жизнь и которые предусматривают гражданско-правовую ответственность за его нарушение.
   Аргументируется необходимость принятия законов, в зависимость от которых Гражданский кодекс Украины ставит возможность возмещения ущерба, причиненного непреодолимой силой, совершением террористического акта или иного преступления, если виновный не был обнаружен или он оказался неплатежеспособным.
   Ссылаясь на ст. 3 Конституции Украины, согласно которой права и свободы человека, их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства, а также провозглашается ответственность государства перед человеком за свою деятельность, автор поддает критике сложившуюся практику возмещения ущерба государством в зависимости от предусмотренного на это бюджетного финансирования.
   Ключевые слова: право человека на жизнь; самозащита права; самопожертвование; еутаназия; подвержение жизни риску.

Solovyov A.V. Humane Right to Life: Civil Law Aspects. – Manuscript.

Dissertation for the Scholarly Degree of Candidate of Juridical Science. Specialty 12.00.03 – Civil Law and Procedure; Matrimonial Law; International Private Law. – Lviv National University named after Ivan Franko.- Lviv, 2004.

   The thesis deals with analysis of human right to life’s Civil Law aspects, legal environment of this right in Ukraine and improvement of legal regulation of human right to life in Ukraine. The dissertation is the first complex Civil Law research of human right to life in Ukraine.
   The author proposes the following approach to define humane right to life: 1) this right is a separate humane right, which has its own specific meaning; 2) possibilities, that are derived from humane right to life, should be analyzed only in connection with a certain person; 3) possibilities, that are derived from human right to life, are inalienably connected with a humane life. According to the aforementioned approach humane right to life is a possibility of a humane being to act in order to ensure inviolability of his or her life from others and freedom to dispose it, that are granted by international treaties and national law.
   Humane right to life’s substance contains of the following three groups of possibilities: 1) right to act, that can influence humane physical existence; 2) right to demand from others to act (or refrain from action) aiming to secure or defend humane right to life; 3) right to demand protection from state bodies and other competent organizations.
   The dissertation contains analysis of Ukrainian legislation regarding human right to life, its comparison with international treaties. In general, Ukrainian legislation corresponds to international treaties’ demands. At the same time, the list of grounds for militia to use deadly weapon should be changed, because it goes astray with international treaties and the Civil Code of Ukraine. The author also claims the collision between the clause 2 of article 281 of the Civil Code of Ukraine and the clause 3 of article 27 of Constitution of Ukraine. The Civil Code of Ukraine creates an additional limitation to the humane right to life, which is not foreseen in the Constitution of Ukraine. The Constitution of Ukraine does not limit remedies for humane right to self-defense of his or her life. Therefore, the Civil Code of Ukraine needs changes.
   The author criticizes common practice, when state reimburses damages only if there is appropriate budget financing of that need. According to article 3 of Constitution of Ukraine, humane rights and freedoms determine substance and direction of public activity. State is responsible for its actions before its citizens.
   Key words: humane right to life; self-sacrifice; euthanasia; life self-defense; risk to life.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Право людини на життя: цивільно-правові аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net