Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку

Анотації 

Сергєєв А.В. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку, її форм та методів діяльності.
   В роботі досліджено юридичну природу, сутність і перспективи місцевого самоврядування в Україні, проблеми реалізації функції охорони громадського порядку органами місцевого самоврядування. Проаналізовано зарубіжний досвід охорони громадського порядку муніципальною (місцевою) поліцією і можливості його використання в Україні. Значну увагу приділено аналізу пріоритетних і оптимальних моделей місцевих органів охорони громадського порядку, дослідженню організаційної та правової основ діяльності місцевої міліції і організації проходження служби в підрозділах місцевої міліції. Визначено основні форми та методи діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку, проведено змістовний аналіз основ взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням, державними органами та органами місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та основних засобів забезпечення законності в діяльності підрозділів місцевої міліції.
   Сформульовано конкретні пропозиції і рекомендації, спрямовані на удосконалення організаційно-правових засад діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку.
   Ключові слова: самоврядування, громадський порядок, громадська безпека, місцева міліція, проходження служби, адміністративна діяльність, форми, методи, законність, взаємодія.

Сергеев А.В. Организационно-правовые основы деятельности подразделений местной милиции по охране общественного порядка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию организационно-правовых основ деятельности местной милиции по охране общественного порядка, ее форм и методов.
   В работе исследована юридическая природа, сущность и перспективы местного самоуправления в Украине, проблемы реализации функции охраны общественного порядка органами местного самоуправления. Автором проанализирован зарубежный опыт осуществления охраны общественного порядка муниципальной (местной) полицией и возможности его использования в Украине.
   Значительное внимание соискатель уделил анализу приоритетных и оптимальных моделей местных органов охраны общественного порядка, исследованию организационной и правовой основ деятельности местной милиции и организации прохождения службы в подразделениях местной милиции.
   Кроме этого, в работе нашло отражение исследование основных форм и методов деятельности подразделений местной милиции по охране общественного порядка. Соискателем проведен содержательный анализ основ взаимодействия подразделений местной милиции с населением, государственными органами и органами местного самоуправления по охране общественного порядка и основных средств обеспечения законности в деятельности подразделений местной милиции.
   Кроме этого, диссертантом проанализированы наиболее важные формы реализации законности в деятельности подразделений местной милиции: осуществление надзора за выполнением должностными лицами и гражданами законов и других нормативных актов, которые регулируют вопросы охраны общественного порядка; точное выполнение и соблюдение сотрудниками местной милиции правовых актов, регулирующих применение методов административного воздействия; соблюдение служебной дисциплины. В работе подчеркивается, что лица рядового и начальствующего состава подразделений местной милиции должны соблюдать законность, выполнять требования Присяги, уставов и приказов начальников, оказывать содействие начальнику в укреплении дисциплины.
   Сформулированы конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности подразделений местной милиции по охране общественного порядка.
   Ключевые слова: самоуправление, общественный порядок, общественная безопасность, местная милиция, прохождение службы, административная деятельность, формы, методы, законность, взаимодействие.

Sergeev A.V. Organization – Law bases of activity of subdivisions of local militia for maintenance of public order. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of Candidate of Science in Law in specialty 12.00.07 Theory of management; administrative law and process; the financial law, informational law. – National university of internal affairs, Ukraine, Kharkov, 2004.

   Dissertation is devoted to investigation of organizational and law bases of activity of local militia, forms and methods of activity of local militia’s subdivisions for maintenance of public order as well as questions of guaranteeing of legality in activity of local militia’s subdivisions.
   The thesis investigates the juridical character, essence and perspectives of municipal self-governing in Ukraine, problems of realization of function of maintenance of public order by institutes of local government. The author analyses foreign experience in providing the maintenance of public order by municipal (local) police and possibility of using it in Ukraine.
   The author pays attention to the analysis of priority an optimum models of local bodies for maintenance of public order, analysis of organizational and law bases of local militia activity and organization of passing service in subdivisions of local militia.
   Furthermore, the thesis represents researches of basis forms and methods of activity of local militia’s subdivisions for maintenance of public order. The competitor carries out substantial analysis of basis of cooperation of subdivisions of local militia with inhibitions, state institutes and institutes of local government for maintenance of public order and basis ways of guaranteeing of legality in activity of local militia.
   The author formulates basis directions of improving of legislation for Organization – Law bases of activity of subdivisions of local militia for maintenance of public order.
   Key words: self-government, public order, public security, local militia, passing service, administrative activity, forms, methods, legality, cooperation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net