Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України

Анотації 

Семир’янов Д.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності та змісту інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України. На основі аналізу понять “інформація” та “інформаційне забезпечення”, дається визначення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції.
   В роботі здійснюється аналіз організаційно-правових основ інформаційно-аналітичного забезпечення управління в підрозділах податкової міліції та їх відповідності сучасним вимогам, обумовленим економічною ситуацією в країні та криміногенною обстановкою у сфері оподаткування. Вказується на необхідність реформування цих основ та пропонуються шляхи і способи такого реформування.
   Детально розглядаються основні напрямки інформаційно-аналітичної діяльності в підрозділах податкової міліції.
   Значну увагу приділено дослідженню методів інформаційно-аналітичної діяльності по забезпеченню управління підрозділами податкової міліції, наведено їх характеристику і приклади застосування в практичній діяльності податкової міліції.
   Сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції України.
   Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інформаційно-аналітична діяльність, управління, принципи, методи, податкова міліція, інформаційна система.

Семирьянов Д.Я. Информационно-аналитическое обеспечение управления подразделениями налоговой милиции Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

   Диссертация посвящена анализу сущности и содержания информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции Украины. В роботе проведено комплексный анализ проблем информационно-аналитического обеспечения управления в подразделениях налоговой милиции, осуществлен подход к разработке теории информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции, как к научной теории в системе юридических наук управленческо-административного направления.
   На основе анализа понятий “информация” и “информационное обеспечение”, дается определение информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции.
   Обосновывается позиция, что информационно-аналитическое обеспечение является понятием более широким, чем информационное обеспечение и предусматривает обеспечение системы управления кроме информации, еще и знаниями, необходимыми для выполнения функций и задач управления. Определены требования к информационно-аналитическому обеспечению управления подразделениями налоговой милиции и критерии оценки его результатов.
   В работе осуществляется анализ организационно-правовых основ информационно-аналитического обеспечения управления в подразделениях налоговой милиции и их соответствия современным требованиям, обусловленным экономической ситуацией в стране и криминогенной обстановкой в сфере налогообложения. Доказывается необходимость реформирования этих основ, указываются пути и способы такого реформирования.
   Детально рассматриваются основные направления информационно-аналитической роботы в подразделениях налоговой милиции: информационно-аналитическое обеспечение оперативно-служебной деятельности, информирование органов государственной власти о проблемах противодействия налоговой преступности, подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство; разработка, внедрение и эксплуатация информационной системы подразделений налоговой милиции.
   Значительное внимание уделено рассмотрению методов информационно-аналитической работы по обеспечению управления подразделениями налоговой милиции, приведено их характеристику и примеры применения в практической деятельности налоговой милиции.
   Сформулировано ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование информационно-аналитического обеспечения управления подразделениями налоговой милиции Украины.
   Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, информационно-аналитическая работа, управление, принципы, методы, налоговая милиция, информационная система.

Semiryanov D.Ya. Informative and analytic providing of Tax Militia of Ukraine subdivisions management. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences by speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and process; financial law; informative law. – National academy of state tax service of Ukraine – Irpin’, 2004.

   The thesis deals with the analysis of essence and contents of informative and analytic providing of management by subdivisions of Tax Militia of Ukraine. In the work the notions of “information” and “informative providing” are analysed, and on the basis of them it is given the determination of the informative and analytic providing of management by subdivisions of Tax Militia.
   It also contains the analysis of organizational and legal bases of the informative and analytic providing of management in subdivisions of Tax Militia and their suitability to modern requirements, stipulated by an economic situation in the country and criminology situation in the field of taxation is carried out. The reformation necessity of these bases is proved and basic ways and methods of such reformation are specified.
   The basic directions of informative and analytic work in the subdivisions of Tax Militia are considered in detail.
   Considerable attention is paid to consideration of methods of informative and analytic work on management providing by subdivisions of Tax Militia, their short description and examples of application in practical activity of Tax Militia.
   The proper conclusions, suggestions and recommendations are formed directed to improvement of normative and legal bases of informative and analytic work of Tax Militia.
   Keywords: information, informative providing, informative and analytic work, management, principles, methods, tax militia, informative system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net