Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Замкові комплекси XІI – XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Замкові комплекси XІI – XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання

 Анотації

Жукова О.В. Замкові комплекси XІI – XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 17.00.08 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2007.

   Дисертація присвячена вивченню стану сучасного збереження і використання дванадцяти мурованих замкових комплексів XІI – XVII ст., що збереглися понині на території Хмельницької області. Незадовільний стан пам'яток переконливо свідчить про необхідність вирішення нагальних питань їх ефективної охорони, що, перш за все, залежить від наукового обґрунтування історико-культурної цінності замкових комплексів Хмельниччини. Одним з головних показників збереження є сучасне використання пам’яток. Для об’єктів фортифікаційної спадщини Хмельниччини, рівень збереженості яких дуже низький, найефективнішим засобом збереження буде музеєфікація як створення умов для екскурсійного відвідування, що сприяє перетворенню пам’яток на туристичний продукт. Створення нових екскурсійних і туристичних маршрутів, які б охоплювали всі замкові комплекси області, дозволить зберегти напівзруйновані об’єкти, залучити їх до туристичної мережі України, популяризувати існуючі замки-музеї.
   Ключові слова: історико-культурна цінність, рівень збереженості, ефективне використання, музеєфікація, туристичний продукт, туристична мережа.

Жукова О.В. Замковые комплексы XІI – XVII вв. Хмельницкой области на современном этапе: состояние, проблемы сохранности и использования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 17.00.08 – Музееведение. Памятниковедение. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Харьков, 2007.

   В диссертации на основе широкого круга источников и литературы исследованы причины возникновения замковых комплексов на территории современной Хмельницкой области, проанализированы этапы модернизации укреплений, изучены процессы утраты замками своих первоначальных функций. С другой стороны, на основе натурных исследований автором были изучены современное техническое состояние сохранившихся замков Хмельницкой области, направления их использования, проблемы сохранности.
   Комплекс памятников фортификационной архитектуры области характеризуется неравномерностью в сфере сохранности и современного использования. Большинство памятников находятся в полуразрушенном состоянии, используются нерационально либо не обрели новых функций в современном мире. Такое положение свидетельствует о необходимости решения проблем сохранности и рационального использования этого вида памятников.
   Решение поставленных вопросов невозможно без определения историко-культурной ценности памятников. Замковые комплексы ХІІ-ХVІІ вв. Хмельницкой области обладают не только значительной исторической ценностью, но и научной, поскольку отображают развитие оборонной архитектуры в данный период.
   На современном этапе замковые комплексы области находятся в состоянии, которое не способствует их сохранности. При отсутствии эффективного использования природный процесс разрушения может привести к невозвратной утрате памятников.
   Как свидетельствует практика памятникоохранных работ, сохранность историко-культурного объекта зависит от характера его современного использования. Наиболее распространённым сегодня средством эффективного использования и, соответственно, сохранности памятников фортификационной архитектуры является их музеефикация путём приспособления замков под музеи. Но такое направление музеефикации не всегда является наиболее оптимальным вариантом охраны, поскольку этот метод действителен лишь по отношению к хорошо сохранившимся объектам (большинство замков Хмельницкой области находится в полуразрушенном состоянии). Поэтому в данном случае наиболее эффективным будет музеефикация путём консервации объектов и включения их в туристические маршруты.
   Музеефикация как создание условий для экскурсионного посещения без приспособления под музей способствует превращению объектов историко-культурного наследия в туристический продукт. Подобный подход подразумевает наличие собственных методов и направлений осуществления музеефикации, которые в своей сумме предусматривают минимум реставрационных и восстановительных работ, акцентируя внимание на консервации отдельных объектов, благоустройстве окружающих территорий, создании оборудованных смотровых площадок и аннотационно-информационного материала возле памятников, включение всех замковых комплексов области в туристические маршруты и создание современной обслуживающей инфраструктуры.
   Музеефикация как создание условий для экскурсионного посещения без приспособления под музей приведёт к полноценной охране и эффективному использованию всех замковых комплексов Хмельницкой области, независимо от степени сохранности, позволит создать туристическую индустрию региона на основе существующего историко-архитектурного наследия.
   Ключевые слова: историко-культурная ценность, уровень сохранности, эффективное использование, музеефикация, туристический продукт, туристическая сеть.

Zhukova O.V. Castle complexes XII–XVII th centuries of Khmelnitsky Region in the modern stage : being, problems of safety and uses.- Manuscript.

Thesis for acquiring scientific level for the candidate of historical scienses on the specialty 17.00.08 – Muzeevedenie. Pamyatnikovedenie. – Kharkiv National University after Karazin V.N., Kharkiv, 2007.

   Dissertation is devoted to the study of the modern being of safety and usage of twelve stone castle complexes XII–XVII th centuries, that were saved on territory of the Hmelnitskiy region. The unsatisfactory condition of castles testifies to the decision of problems their protection. The basic prerequisites of monuments preservation may be only a modern usage of those obqects. For the castle complexes of the Hmelnitskiy region, the level of safety of which is very low, the best way to preserve will be museum status as creation of terms for the excursion visits, that would aid castle complexes to transformed into touring facilities. Development of new excursion and tourist routes which would overcome all castle complexes will enable preservation of tumbledown objects, will be included into Ukrainian touring network, remote castles-museums will become popular.
   Key words: historical and cultural value, level of safety, efficient usage, museum status, touring facilities, touring network.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Замкові комплекси XІI – XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net