Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові засади становлення та розвитку багатопартійної системи в Україні в період з кінця ХІХ ст. до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові засади становлення та розвитку багатопартійної системи в Україні в період з кінця ХІХ ст. до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону)

Анотації 

Саміло Г.О. Правові засади становлення та розвитку багатопартійної системи в Україні в період з кінця ХІХ ст. до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню організаційних і правових основ генезису та становлення політичних партій в Україні (на матеріалах Запорізького регіону), з’ясуванню місця й ролі політичних партій в розбудові демократичної держави та формуванні політичної системи України, визначенню перспектив розвитку осередків політичних партій в Запорізькому регіоні.
   У дисертації узагальнена правова регламентація партійного будівництва в Україні та її реалізація в Запорізькому регіоні в період з кінця 80-х рр. ХХ ст. до 2001 рр. Визначені етапи правової інституціалізації політичних партій в Україні. Сформульовані тенденції розвитку політичних партій в Запорізькому регіоні та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про політичні партії.
   Ключові слова: політична партія, регіональне відділення політичної партії, перебудова, правова інституціалізація, багатопартійна система, партійне будівництво.

Самило А.О. Правовые основы становления и развития многопартийной системы в Украине в период с конца ХІХ в. до 2001 гг. (на материалах Запорожского региона). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному изучению организационных и правовых основ генезиса и становления политических партий в Украине (на материалах Запорожского региона), уяснению места и роли политических партий в процессе построения демократического государства и формирования политической системы Украины, определению перспектив развития политических партий в Запорожском регионе.
   Проводится сравнительно-правовой анализ программных документов и уставов политических партий, действовавших в Украине в конце ХІХ – начале ХХ в. и в конце ХХ в. Дается периодизация становления и формирования многопартийной системы Украины: возникновение и расцвет многопартийности в конце ХIX в. – сер. 20-х гг. ХХ в.; монопартийность сер. 20-х гг. – сер. 80-х гг. ХХ в.; возобновление многопартийности сер. 80-х гг. ХХ – 2001 г. Исследуется историко-правовой материал, в котором отражен процесс партийного строительства в Запорожском регионе. Анализируется правовой статус политических партий в Украине и его реализация на примере отделений политических партий в Запорожском регионе.
   Придерживаясь принципа историзма, автор разрабатывает категориальный аппарат проблемы в его эволюции, предлагает собственные определения следующих понятий: политическая партия, региональное отделение политической партии, многопартийная система, партийное строительство, правовой статус политической партии, правовые основы деятельности политических партий и др. 
   Определены этапы правовой институциализации политических партий в Украине: отмена (1990) ст. 6 Конституции УССР 1978 г.; издание ряда нормативних актов, которыми прекращалась и запрещалась деятельность Компартии Украины (1991); принятие Закона Украины „Об общественных объединениях” (1992); принятие Конституции Украины (1996), закрепившей право граждан на объединения и провозгласившей принцип политического плюрализма; принятие Закона „О политических партиях в Украине” (2001). Проанализированы программы политических партий, которые действовали на территории Украины в конце ХІХ – начале ХХ вв. и в конце ХХ в. Прослежена эволюция однопартийной системы в Советской Украине. Показана роль коммунистической партии в государстве и его политической системе.
   Особое внимание уделено роли политических партий в ходе "перестройки", перехода к построению демократического правового государства на основе конституционного провозглашения и реализации принципа политического плюрализма. Обосновываются положение о том, что ради стабильности в государстве важно преодолеть крайние идеологические позиции некоторых политических партий. Правящая партия ХХІ ст. должна выполнять роль соединяющего „моста” между властными структурами и обществом, определять вектор общественного развития страны, придерживаясь при этом размежевания функций партийной и государственной власти, установленных законом.
   Автор представляет рекомендации относительно усовершенствования действующего законодательства Украины о политических партиях: во-первых, уточнить определения политической партии (в Законе Украины "О политических партиях Украины"), беря за главный признак партии – участие в выборах; во-вторых, внести всем политическим партиям в свои уставы нормы, содержащие ответственность членов партии за переход з одной фракции в другую; в-третьих, дополнить Закон „О политических партиях в Украине” нормой, которая бы давала определение „регионального отделения политической партии”, преследуя цель рациональной организации избирательного процесса в местные советы на пропорциональной основе. Именно так будет обеспечиваться реальное народное представительство.
   Диссертацию завершают выводы и общие рекомендации по комплексному усовершенствованию политической и правовой систем украинского общества.
   Ключевые слова: политическая партия, региональное отделение политической партии, перестройка, правовая институциализация, многопартийная система, партийное строительство.

Samilo G.O. Legal methods of the foundation and development of the multi-party system in Ukraine in the period between the end of XIX cent. And 2001 (on the material of Zaporizhzhya region). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. - National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2004.

   Thesis is devoted to the complex study of the practical and legal basis of the origin and formation of the political parties in Ukraine (on the material of Zaporizhzhya region), to the clearing up the place and role of the political parties in the building of a democratic state and in the formation of political system of Ukraine; to the revealing of the prospects of the development of political parties’ departments in Zaporizhzhya region.
   Thesis generalizes the legal reglamentation of the party formation in Ukraine and realization in Zaporizhzhya region in the period between 80s of the XXth cent. and 2001. It reveals the stages of the legal institutionalization of the tendencies of the development of the political parties in Zaporizhzhya region and proposals concerning the improvement of the political party law in force.
   Key words: a political party, the regional department of a political party, reconstruction, legal institutionalization, multi-party system, party formation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові засади становлення та розвитку багатопартійної системи  в Україні в період з кінця ХІХ ст.  до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net