Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика

Анотації 

Ситник Г.П. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01. - теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004.

   У дисертації досліджується державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України, виділене як об’єкт самостійних теоретичних досліджень, щодо якого зроблено поглиблений системний світоглядно-філософський, політологічний, правовий, соціально-економічний та воєнно-політичний аналіз з урахуванням багатофакторності взаємозв’язку безпеки держави, суспільства, людини та середовища їх розвитку, національної і міжнародної безпеки та співвідношення процесів глобалізації і регіоналізації.
   Отримані в роботі результати дослідження в сукупності дозволили вперше обґрунтувати теоретико-методологічні засади державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України, актуальні напрямки та пропозиції щодо підвищення його ефективності в сучасних умовах.
   Результати дослідження можуть бути використані широким загалом практиків і науковців, які розв’язують комплексну проблему забезпечення національної безпеки, слухачами системи підготовки магістрів державного управління та перепідготовки державних службовців.
   Ключові слова: державне управління, національна безпека, система забезпечення національної безпеки, стратегія національної безпеки, національні інтереси, загрози національним інтересам.

Сытник Г.П. Государственное управление в сфере обеспечения национальной безопасности Украины: теория и практика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01. – теория и история государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации на основе изучения работ философов, политологов, социологов, экологов, правоведов, специалистов в военной сфере и в области государственного управления, всестороннего анализа накопленного практического опыта обеспечения национальной безопасности исследуется государственное управление в сфере обеспечения национальной безопасности Украины. Благодаря реализации системного подхода управленческие аспекты комплексной проблемы обеспечения национальной безопасности подвергнуты углубленному системному мировоззренческо-философскому, политологическому, правовому, социально-экономическому и военно-политическому анализу с учетом многофакторности взаимосвязи безопасности государства, общества, личности, среды их развития, национальной и международной безопасности, а также соотношения процессов глобализации и регионализации.
   Из полученных научных результатов наиболее значимыми являются: обоснование необходимости выделения и научного анализа государственного управления в сфере обеспечения национальной безопасности как объекта самостоятельных теоретических исследований; разработка концептуальных основ механизма формирования и согласования интересов личности, общества и государства в процессе государственного управления; доведение до аксиоматического положения гипотезы о существовании иерархии “концепция национальной безопасности – доктрина национальной безопасности – стратегия государственной безопасности” и ее взаимосвязи с иерархией “национальные ценности – национальные интересы – национальные цели”; обоснование основ методологии выделения функциональных сфер национальной безопасности в качестве сфер приложения управленческих воздействий со стороны государства, построение в каждой из них иерархии национальных интересов, в основе которой степень их важности для обеспечения национальной безопасности и структуризации угроз интересам на основе количественной оценки их влияния на безопасность и предложенной процедуры идентификации потенциальных и реальных угроз национальным интересам, базирующейся на зависимости их уровня от потенциала государства в сфере обеспечения национальной безопасности; обоснование теоретических основ методологии разработки Стратегии национальной безопасности Украины; предложенный критерий количественной оценки условий обеспечения национальной безопасности, который представляет собой функцию результатов сравнения максимально допустимых и критических минимально недопустимых потерь государства, и источника угроз национальным интересам, позволяющий получать комплексную оценку вероятных потерь и возможностей государства в сфере обеспечения национальной безопасности.
   Исследование взаимосвязи категорий (понятий) “нация”, “национализм”, “государственный суверенитет”, “государственные интересы”, “безопасность”, “национальные ценности”, “национальные интересы” позволило усовершенствовать обоснование понятия “национальная безопасность”, что дает возможность рассматривать его как фундаментальную системную характеристику общественного развития и критерий качества социальной системы.
   Кроме этого, в процессе исследований усовершенствованы: система функций, принципов и критериев эффективности государственного управления в сфере обеспечения национальной безопасности и принципиальные основы разработки государственной политики в этой сфере благодаря учету глобализационных процессов, особенностей чрезвычайных ситуаций и положений концепции “политического реализма”; обоснование приоритетной роли национальных ценностей в организации государственного управления в контексте исторических условий их формирования; концептуальные основы оценки обороноспособности государства, благодаря введению в научный оборот в области государственного управления понятий “максимально допустимые” и “критические минимально недопустимые” потери потенциала государства, а также учету характерных черт вероятных войн будущего.
   В совокупности это позволило обосновать теоретико-методологические основы государственного управления в сфере обеспечения национальной безопасности Украины, а также актуальные направления и предложения по повышению его эффективности в современных условиях, в частности относительно управления Военной организацией государства, формирования гражданского общества и государственной политики в регионах.
   Результаты исследования могут быть использованы широким кругом практиков и научных работников, которые решают комплексную проблему обеспечения национальной безопасности, слушателями системы подготовки магистров государственного управления и переподготовки государственных служащих.
   Ключевые слова: государственное управление, национальная безопасность, система обеспечения национальной безопасности, стратегия национальной безопасности, национальные интересы, угрозы национальным интересам.

Sytnik G.P. Public Administration in sphere of the provision of Ukraine’s national security: theory and practice. - Manuscript.

The Thesis for a Doctor degree in Public Administration on profession 25.00.01. - a theory and history of Public Administration. - National academy of Public Administration, office of President of Ukraine. - Kiev, 2004.

   In thesis is researched the issues of a Public Administration in sphere of the provision of the Ukraine’s national security, which is chosen as independent subject of the scientific studies and developed by means of profound philosophical, cultural, political, legal, social-economic and military policy analysis. The developed methodology of research widely uses a factor analysis of correlation of a state, society and personal security, conditions of their development, national and international security, as well as correlations of the processes of globalisation and regionalisation.
   The obtained results of research has allowed scientifically to ground the theory-methodological bases of a Public Administration in sphere of the provision of the Ukraine’s national security and the main trends improving its performance in modern changing conditions of Ukraine’s development.
   The results of the research could be use by broad range of government officials, state employees, politicians, analysts and scientists, which work on complex problem of the national security provision. The results will be useful for listeners of the advanced training and refresher courses of the state employees and Master level study in a Public Administration.
   The Keywords: Public Administration, national securities, system of the provision to national security, strategy to national security, national interests, threats to national interests.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net