Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень

Анотації 

Савка І.Г. Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.25 - судова медицина - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено визначенню судово-медичних критеріїв механізмів виникнення переломів коротких трубчастих кісток кисті. Встановлено, що існує залежність між умовами виникнення переломів кісток кисті та їх локалізацією, морфологією і характером.
   Зазначено, що прямий та опосередкований переломи є основними видами переломів для коротких трубчастих кісток кисті.
   Прямі переломи п’ясткових кісток та фаланг пальців виникають у місці прикладання сили. Характерними для них є косопоперечні та поперечні лінії із переважанням ознак розтягнення кісткової тканини на долонній, а ознак стиснення - на тильній поверхні кісток. Опосередковані (конструкційні) переломи виникають на віддалі від місця прикладання сили, мають косі та поздовжні лінії і протилежне взаємовідношення ознак стиснення та розтягнення кісткової тканини. Стереомікроскопічна картина країв переломів цих кісток при цьому дозволяє прослідкувати перебіг процесу їх руйнації.
   Відмічено вплив анатомо-структурних особливостей будови на закономірності виникнення переломів окремих відділів кісток кисті.
   Ключові слова: тупі предмети, переломи, кістки кисті, критерії.

Савка И.Г. Установление судебно-медицинских критериев переломов коротких трубчатых костей кисти при травмах тупыми предметами за данными клинических, морфологических, экспериментальных и экспертных исследований. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.25 – судебная медицина – Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев, 2004 г.

   Диссертационное исследование посвящено разработке судебно-медицинских критериев механизмов образования переломов трубчатых костей кисти.
   Клинический анализ показал наличие зависимости между условиями образования этих переломов, их локализацией, морфологией и характером.
   Переломы костей кисти составляют от 13,8 до 15,7% всех травм опорно-двигательного аппарата и отмечено увеличение их количества в последние годы.
   Переломы костей кисти чаще всего встречаются у молодых лиц в возрасте 16-30 лет мужского пола, правая кисть травмируется чаще, чем левая с преобладающим повреждением пястных костей и конечных фаланг пальцев. Зоны разрушения охватывают область тела, основания и шейки пястных костей, тела, основания и головки основных и средних фаланг, тела и головки конечных фаланг. Изучен широкий спектр анатомо-структурных особенностей основных отделов (головки, тела и основания) костей кисти – 12 метрических и 7 объемно-массовых показателей, влияющих на закономерности разрушения отдельных участков кисти.
   Установлено, что направление линии перелома обусловлено разновидностью действующей силы. Переломы с поперечными и косопоперечными линиями возникали, в основном, в месте приложения силы от прямого удара тупым предметом, а с косыми линиями – на расстоянии от места приложения силы, в основном, при ударах рукой, собранной в кулак о тупой предмет. Винтообразные переломы возникали в небольшом количестве от скручивания костей по оси.
   Морфологические особенности переломов от действия различных тупых предметов были изучены в экспериментах по их моделированию. Отмечено, что от прямого ударного воздействия тупых предметов с ограниченной плоской и цилиндрической поверхностями в среднюю часть тыльной поверхности тела пястных костей и основных фаланг образуются переломы с косопоперечными и поперечными линиями. При этом признаки растяжения костной ткани присутствуют на ладонной поверхности, а признаки сжатия – на тыльной поверхности кости. Характерными для действия предмета с цилиндрической поверхностью является наличие зубообразных выступов, направленных проксимально, скошенности краев к середине, “площадок скола” и “щеток”, а для действия тупого предмета с ограниченной плоской поверхностью – наличие множества осколков, “площадок скола” и “щеток”, скошенности краев к середине и продольных дополнительных трещин на тыльной поверхности кости.
   От ударного опосредованного действия тупых предметов с неограниченной плоской поверхностью по головкам пястных костей вдоль их оси образуются переломы с косыми и продольными линиями, которые охватывают верхние трети костей. Характерным для них является обратное соотношение признаков растяжения и сжатия костной ткани, образование множества осколков с обеих сторон и наличие скошенности краев переломов снаружи.
   Изучена также стереомикроскопическая картина плоскости изломов этих костей по данным судебно-медицинских экспертных случаев. Установлено, что в местах растяжения костной ткани трубчатых костей преобладают равные, мелковолнистые, прямоугольные, сопоставимые края переломов без выкрашивания. В местах действия сил сжатия наблюдаются костные гребни, скошенность, выкрашивание и смятие компактного слоя краев, что соответствует области долома. Область долома совпадает с местом приложения силы при прямом ударном воздействии и находится на противоположной поверхности кости при опосредованном ударном воздействии на нее тупых предметов.
   Ключевые слова: Тупые предметы, переломы, кости кисти, критерии.

Savka I.G. Establishing medicolegal criteria of fractures of short tubular bones in case of injuries inflicted by blunt objects based on the findings of clinical, morphological, experimental and expert investigations. – Manuscript.

The thesis for obtaining the academic degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.25 – Forensic Medicine – Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education named after P.L.Shupyk, Kyiv, 2004.

   The dissertation deals with the determination of medicolegal criteria of the mechanisms of the origin for fractures of the short tubular bones of the hand. It has been established that there exists a dependence between the conditions of the origin of fractures of the hand bones and their localization, morphology and character.
   It has been noted that direct and indirect fractures are the basic kinds of fractures for the short tubular bones of the hand.
   Direct fractures of the carpal bones and the phalanges arise at the site of the application of force. Oblique-transverse lines with the prevalence of the signs of tension of the osseous tissue on the palmar surface and the signs of compression on the dorsal surface of the bones are typical of them. Indirect (constructional) fractures arise at a distance of the site of the application of force, have oblique and longitudinal lines and an opposite interrelation of compression and tension signs of the osseous tissue. The stereomicroscopic picture of fracture margins of these bones enable to trace back the process of their destruction.
   The influence of the anatomo-structural specific features of the structure on the regularities of the origin of fractures of separate portions of the hand bones has been noted.
   Key words: blunt objects, fractures, hand bones, criteria.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net