Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Економічні відносини власності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економічні відносини власності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами

Анотації 

Савченко І.В. Економічні відносини власності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зы спеціальності 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК. – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, 2004.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню системи управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах трансформації відносин власності. Досліджено економічну сутність, зміст і процес трансформації відносин власності в аграрній сфері АПК. Визначено етапи становлення та розвитку ринкових відносин в аграрному секторі економіки Проведено аналіз розвитку багатоукладності в АПК і визначено основні етапи ринкових трансформаційних перетворень на селі. Сформовано систему показників потенційного та фактичного розвитку сільськогосподарських підприємств. Виявлено й охарактеризовано основні фактори формування механізму управління сільськогосподарськими підприємствами. Обґрунтовано структуру та зміст концепції управління сільськогосподарськими підприємствами на основі оптимізації економічних інтересів. Запропоновано методичний підхід до виміру рівня стійкості системи управління сільськогосподарськими підприємствами як одного з показників її ефективності.
   Ключові слова: власність, трансформація, реструктуризація, агропромисловий комплекс, підприємство, управління, економічні інтереси.

Савченко И.В. Экономические отношения собственности в системе управления сельскохозяйственными предприятиями. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.02  – Экономика сельского хозяйства и АПК. – Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Харьков, 2004.

   В диссертационной работе исследованы экономические отношения собственности в системе управления сельскохозяйственными предприятиями.
   В процессе исследования установлено, что в основе системного управления предприятиями должен лежать мотивационный механизм. Теоретически обоснованно и практически апробировано принципиально новое решение проблемы экономического управления предприятиями агарного сектора АПК, ориентированного на принцип оптимизации экономических интересов собственников. Разработана концепция системы управления сельскохозяйственными предприятиями в условиях трансформации отношений собственности. Основными отличительными признаками этой концепции являются: новый подход к построению системы органов управления, адекватная реакция на трансформацию экономических отношений, рыночный подход к формированию функционально-межотраслевых связей в АПК.
   Определены основные признаки трансформации отношений собственности в период становления рыночной экономики, приведшие к существенным изменениям в организационной структуре управления сельскохозяйственными предприятиями с учетом принципа соотносительности уровней экономической (хозяйственной) самостоятельности предприятий (подразделений) и их административного подчинения вышестоящим органам власти.
   Проведен экономический анализ развития аграрного сектора Донецкой области в условиях трансформации отношений собственности и форм хозяйствования и определены основные этапы становления рыночных отношений в аграрном секторе экономики. Анализ показал, что сформировалась новая система отношений собственности, ориентированная на частную собственность и арендные отношения. В ходе исследования было установлено, что в АПК Донецкой области наблюдается несогласование экономических интересов участников агропромышленного производства, прежде всего с ущемлением интересов сельскохозяйственных предприятий.
   Разработана система показателей для оценки уровня развития предприятий аграрной сферы АПК с выделением интегрального и составных показателей, отражающих результаты оценки фактического и потенциального развития предприятия, а также уровня оптимизации экономических интересов на предприятии.
   Предложен рыночный подход к формированию ценового механизма на основе свободного ценообразования в сочетании с государственным регулированием, с соответствующей поддержкой необходимого уровня доходов сельхозпроизводителей и антимонопольным контролем за ценами на материально-технические ресурсы, потребляемые сельским хозяйством, на продукцию перерабатывающих предприятий, предприятий, оказывающих услуги, посредников и т.д.
   Разработана система согласования экономических интересов в АПК, в основу которой положен принцип оптимизации интересов производителей и потребителей. Проведен анализ эффективности системы управления сельскохозяйственными предприятиями с выделением показателя "устойчивость системы управления сельскохозяйственными предприятиями”. Среди основных факторов, влияющих на уровень устойчивости системы управления, выделены рентабельность производства, производительность труда, уровень заработной платы рабочих и уровень выплат собственникам земельных и имущественных паев.
   Построена и реализована экономико-математическая модель оптимизации экономических интересов собственников земли и средств производства, наемных работников и предпринимателей для ООО “Тепличный”.
   Ключевые слова: собственность, трансформация, реструктуризация, агропромышленный комплекс, предприятие, управление, экономические интересы.

Savchenko I.V. Economic property relations in the system of the agricultural enterprises management. - Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in economic sciences in speciality 08.07.02 – Economics of Agriculture and Agro-industrial Complex. - Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv, 2004.

   The is devoted to research of a management system for the agricultural enterprises under conditions of the property relations transformation. The economic essence, contents and transformation process of the property relations in the agrarian sphere of the agro-industrial Complex (AIC) are investigated. The stages of shaping and development of the market relations in an agrarian sector of the economy are defined. The analysis of development of AIC multistructure is conducted and the milestones in the market transformation of a village are determined. In the work the system of parameters of potential and real development of the agricultural enterprises is formed; the major factors of shaping the mechanism for the agricultural enterprises management are shown and characterized. The structure and contents of the concept of the agricultural enterprises management on the basis of optimization of economic interests are justified. A methodical approach to measurement of the stability level as for the system of the agricultural enterprises management as one of parameters of its efficiency is offered.
   The key words: the property, transformation, restructuring, agro-industrial complex, enterprise, management, economic interests.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економічні відносини власності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net