Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації

Анотації 

Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004.

   У дисертації здійснено комплексне наукове дослідження проблем відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації. Встановлено, що ці діяння є різновидом організованої злочинності й тероризму, та наведено аргументи, що окремій криміналізації може підлягати лише створення організованих терористичних груп. Окрема криміналізація інших груп не відповідає міжнародним стандартам, суперечить основним положенням чинного кримінального законодавства України, занадто поширює дію ч. 4 ст. 258 КК України й призводить до того, що покарання за діяння, які є різновидом готування до злочину, передбачене більш суворе, ніж за закінчений терористичний акт та інший злочин терористичної спрямованості. Тому пропонується внести зміни до ч. 4 ст. 258 КК України, де прямо вказати на криміналізацію створення саме терористичної групи чи терористичної організації, а організаційну терористичну діяльність у складі групи осіб-співвиконавців чи групи осіб за попередньою змовою між собою кваліфікувати за ч. 3 ст. 27 КК та відповідними статтями Загальної частини (ст. 14 або ст. 15 КК – якщо діяння не було закінченим) й Особливої частини КК України. Досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки створення терористичної групи чи терористичної організації, проведено порівняльний аналіз розглядаємого складу злочину зі суміжними складами, виявлено неточності й протиріччя, та на цій основі розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення кримінального законодавства та Закону України „Про боротьбу з тероризмом”. У зв’язку з тим, що згідно зі ст. 24 цього Закону України відповідальність за терористичну діяльність може наставати не тільки фізичних, але також і юридичних осіб, запропоновано розрізняти суб’єкта злочину (суб’єкта кримінальної відповідальності) та суб’єкта (суб’єктів) відповідальності за вчинене суб’єктом злочину суспільно небезпечне діяння, як останні можуть бути інші фізичні особи, юридичні особи, держава й нести в зв’язку з учиненим злочином певні види юридичної відповідальності, але не кримінальну відповідальність.
   Ключові слова: тероризм, злочини терористичної спрямованості, група, організована група, злочинна організація, терористична група, терористична організація.

Семыкин Н. В. Уголовная ответственность за создание террористической группы либо террористической организации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2004.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование проблем ответственности за создание террористической группы либо террористической организации. Определено, что рассматриваемые деяния являются разновидностью организованной преступности и терроризма, и приведены аргументы, что отдельной криминализации может подлежать лишь создание организованных террористических групп. Отдельная криминализация иных групп не соответствует международным стандартам, противоречит основным положениям действующего уголовного законодательства Украины, излишне расширяет действие ч. 4 ст. 258 УК и приводит к тому, что наказание за деяния, которые представляют собой разновидность приготовления к преступлению, предусматривается более суровое, чем за оконченный акт терроризма или иное преступление террористической направленности. Поэтому предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 258 УК, в которых прямо указать на криминализацию создания именно организованной террористической группы либо террористической организации. Всякая организационная террористическая деятельность в составе группы лиц-соисполнителей либо группы лиц по предварительному сговору должна квалифицироваться по ч. 3 ст. 27 УК и соответствующим статьям Общей части (ст. 14 или ст. 15 УК – если деяние не было оконченным) и Особенной части УК Украины. Одновременно в работе приводятся дополнительные аргументы в пользу определения категории преступлений террористической направленности не путем подачи перечня конкретных статей УК, а путем определения их общих сущностных признаков. На этой основе предложено дополнить ч. 4 ст. 258 УК примечанием, в котором раскрывается смысл понятия “террористическая” и представлен авторский вариант определения в этом примечании общих признаков организованной террористической группы либо террористической организации.
   Исследованы объективные и субъективные признаки рассматриваемого преступления, проведен сравнительный анализ признаков данного состава преступления со смежными составами, установлены неточности и противоречия и на этой базе разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и Закона Украины “О борьбе с терроризмом”.
   В частности, аргументируется необходимость изменения названия ст. 258 УК Украины, поскольку узким понятием “террористический акт” здесь охвачены и те деяния, которые подпадают под признаки ч. 4 ст. 258 УК, что террористическим актом назвать невозможно, поскольку это уже терроризм в самом широком смысле слова. Само же понятие терроризма в работе рассматривается в трех смыслах – в узком, широком и самом широком смысле, которым соответствуют такие, содержащиеся в Законе Украины “О борьбе с терроризмом” термины, как “террористический акт”, “преступления террористической направленности” и “террористическая деятельность”. Последним термином охватываются и действия, предусмотренные в ч. 4 ст. 258 УК. Вместе с тем установлено, что при употреблении этих терминов в указанном Законе не всегда учитывается их действительное смысловое наполнение, что приводит к противоречивости его положений, а потому предложено внести в этот Закон ряд изменений в целях придания ему большей четкости и логической завершенности.
   Установлено, что объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 258 УК, выражена в пяти формах: 1) создание, 2) руководство, 3) участие, 4) содействие созданию, 5) содействие деятельности террористической группы либо террористической организации. И хотя название этих форм совпадает с теми, которые предусмотрены в ч. 1 ст. 255 и ст. 256 УК, однако их содержание неодинаковое, поэтому предлагаются конкретные варианты приведения содержащихся во всех указанных статьях положений к единообразию.
   Поскольку террористическая организация является разновидностью преступной организации, а наличие в ч. 4 ст. 28 и ч. 1 ст. 255 УК такого признака, как направленность на совершение тяжких или особо тяжких преступлений не позволяет признавать реальные террористические организации таковыми, если их деятельность направлена на совершение нетяжких преступлений террористической направленности, предложено исключить этот признак из ч. 4 ст. 28 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.
   Возраст уголовной ответственности за рассматриваемое преступление предлагается установить общий, т. е. с 16 лет, ориентируясь при этом на возраст субъекта ч. 1 ст. 255 и ст. 256 УК.
   В связи с тем, что согласно ст. 24 Закона Украины “О борьбе с терроризмом” за террористическую деятельность может наступать ответственность не только физических, но также и юридических лиц, в работе предлагается различать субъекта преступления (субъекта уголовной ответственности) и субъекта (субъектов) ответственности за совершенное субъектом преступления общественно опасное деяние; в качестве последних могут выступать иные физические лица, юридические лица, государство и нести в связи с совершенным преступлением соответствующие виды юридической ответственности, но не уголовную ответственность.
   Ключевые слова: терроризм, преступления террористической направленности, группа, организованная группа, преступная организация, террористическая группа, террористическая организация.

Semykin M.V. Criminal Responsibility for Forming a Terrorist Group or a Terrorist Organization. – Manuscript.

Thesis for taking a scientific degree of Candidate of Law in specialism 12.00.08 - criminal law and criminology; criminal enforcement law. – National University of the Interior. – Kharkiv, 2004.

   The thesis is devoted to the complex research of the problem of responsibility for forming a terrorist group or a terrorist organization. It is established that these deeds are a kind of organized crime and terrorism. It is proved that only forming organized terrorist groups may be treated as separate criminalization. Separate criminalization of other groups does not meet international standards, contradicts the main provisions of the Ukrainian criminal legislation in force and considerably widens the purview of Part 4, Article 258 of the Criminal Code of Ukraine. It leads to the situation when the punishment for the deeds which are a kind of preparation for a crime is more severe than for a completed terrorist act and another crime of terrorist orientation. That is why it is proposed to make amendments in Part 4, Article 258 of the Criminal Code of Ukraine where directly to point out the criminalization of creating a terrorist group or a terrorist organization; organizational terrorist activity within a group of abettors or a group of people in preliminary collusion with being qualified on the basis of Part 3, Article 27 of the CC and corresponding articles of the General Part (Article 14 or Article15 of the CC if the act was not completed) and the Special Part of the CC of Ukraine. The thesis investigates objective and subjective features of forming a terrorist group or a terrorist organization. It also carries out a comparative analysis of the investigated corpus delicti and other adjacent crimes. It found out ambiguities and contradictions. The research allows to work out proposals and recommendations for perfecting criminal legislation and Ukrainian Act On Combating Terrorism. In connection with the fact that according to Article 24 of that Ukrainian Act, responsibility for terrorist activity may expand not only on physical persons, but also on juridical persons, it is proposed to differentiate between the subject of crime (the subject of criminal responsibility) and the subject (subjects) of responsibility for the deed threatening society which was committed by the subject of crime. The latter may be other physical persons, juridical persons, the state and may bear particular kinds of legal responsibility for the committed crimes, but not criminal responsibility.
   Key words: terrorism, crime of terrorist orientation, group, organized group, criminal organization, terrorist group, terrorist organization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net