Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейських досвід)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейських досвід)

Анотації 

Сергієнко Н.М. Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейських досвід). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних аспектів застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції європейських держав. Розглядається правова природа та функції органів конституційної юрисдикції в системі внутрішньодержавної імплементації норм міжнародного права.
   Автором аналізуються форми конституційного контролю, зокрема, попередній та наступний контроль конституційності міжнародних договорів, контроль відповідності норм національних законів положенням Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (контроль конвенційності), контроль відповідності національних законів міжнародним договорам. Особливу увагу автор приділяє особливостям та правовим наслідкам актів органів конституційної юрисдикції при застосуванні ними норм міжнародного права, а також питанням міжнародно-правової мотивації цих актів. Окремо проаналізована практика Конституційного Суду України з питань застосування норм міжнародного права.
   Ключові слова: конституційна імплементація, орган конституційної юрисдикції, конституційність міжнародного договору, контроль конвенційності, міжнародно-правова мотивація.

Сергиенко Н.Н. Применение норм международного права органами конституционной юрисдикции (европейский опыт). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических аспектов применения норм международного права органами конституционной юрисдикции европейских государств. На основании теоретических достижений автором исследуются правовая природа и функции органов конституционной юрисдикции в системе внутригосударственной имплементации норм международного права.
   Автором анализируется формы конституционного контроля, а именно, предварительный и последующий контроль конституционности международных договоров, контроль соответствия норм национальных законов положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (контроль конвенционности), контроль соответствия национальных законов международным договорам.
   Предварительный контроль конституционности международных договоров способствует стабильности как законодательства государства, так и ее правовой системы в целом, устраняя проблему возможного изменения Конституции государства, а также последующей отмены нормативных актов, изданных на основании и во исполнение международного договора, признанного неконституционным. При осуществлении последующего контроля конституционности международных договоров органы конституционной юрисдикции имеют возможность проверять на соответствие Конституции государства нормы международных договоров с учетом практики их применения как другими государствами-участниками, так и национальными органами.
   Изначально контроль конвенционности рассматривался как контроль соответствия норм национальных законов нормам основопологающих договоров Европейского Союза, подвергся значительным эволюционным изменениям, и как новая функция органов конституционной юрисдикции ограничен в большей мере установлением соответствием национальных законов Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 1950 года.
   На основании анализа конституционных положений и норм специальных актов о деятельности органов конституционной юрисдикции определена сфера применения норм международного права при реализации функции контроля соответствия национальных законов международным договорам государства.
   Значительное внимание автор уделяет особенностям и правовым последствиям актов органов конституционной юрисдикции при применении ими норм международного права. Отдельно исследуются вопросы международно-правовой мотивации актов органов конституционной юрисдикции.
   Определено, что особенности конституционной юрисдикции Украины состоят в наличии функции контроля конституционности международных договоров. Функция контроля конвенционности национальных законов и функция контроля соответствия национальных законов международным договорам Украины фактически осуществляются Конституционным Судом Украины, хотя окончательно четкого законодательного оформления эти функции не приобрели.
   Ключевые слова: конституционная имплементация, орган конституционной юрисдикции, конституционность международного договора, контроль конвенционности, международно-правовая мотивация.

Sergienko Nataliya. “The Implementation the International Law rules by the constitutional jurisdiction authorities (European Experience).– Manuscript

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law), speciality 12.00.11- International Law.- Taras Shevchenko Kiyv national university, Ukraine, 2004.

   The thesis contains complex analysis of theoretical and practical aspects of the international law enforcement by the European countries authorities of constitutional jurisdiction In this work the following is under the view: legal nature and functions of the authorities of constitutional jurisdiction in the system of domestic implementation of the rules of international law.
   The author analyses the forms of constitutional control, particularly, preceding and subsequent control of international agreement regulations, the control of correspondence of the national legal acts practice to the European Council convention of the human rights and freedom protection of 1950 (control of conventionality); the control of correspondence between domestic law and international agreements. The author pays especial attention to the consequences of the acts of the constitutional jurisdiction authorities during the exercise of the rules of law and to the questions of international-legal motivation of these acts. The practice of the Constitutional Court of Ukraine concerning the usage of the rules of international law has been also analyzed.
   Key words: constitutional implementation, the authority of constitutional jurisdiction, the correspondence between the domestic constitution and international agreement, control of conventionality, international legal motivation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейських досвід)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net