Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі

Анотації 

Шишкіна Н.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.—Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2004.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемі організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі.
   Під час дослідження на підставі дії об’єктивного, суб’єктивного, особистісного факторів визначено особливості організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін.
   Розроблено та впроваджено у навчальний процес технологію організації самостійної роботи студентів під час вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі, яка спрямована на поетапне підвищення рівня самостійності у студентів завдяки зміні домінуючого виду управління (пряме, співуправління, самоуправління). Показано, що кожен з етапів авторської технології характеризується змістом, домінуючим видом управління, методами навчання, а також відповідними формами. Проведено експериментальне дослідження, під час якого зіставлено різноманітні показники результативності навчальної діяльності контрольної та експериментальних груп, що засвідчило ефективність використання зазначеної технології.
   Ключові слова: організація, самостійність, самостійна робота студентів, педагогічна технологія, активні методи навчання, юридичні дисципліни.

Шишкина Н.А. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения юридических дисциплин в высшем педагогическом учебном заведении. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения юридических дисциплин в высшем педагогическом учебном заведении.
   В исследовании раскрыта сущность, структура и функции самостоятельной работы студентов, которая рассматривается с позиции системного, личностно-деятельностного и компетентностного подходов.
   Под самостоятельной работой понимается такой вид учебной деятельности, который осуществляется студентами с использованием умственных и (или) физических усилий как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время, по заданию и под контролем преподавателя, но без личного его участия, и направлен на формирование самостоятельности, активности, мотивации, повышение качества знаний.
   Выявлены особенности организации самостоятельной работы студентов при изучении юридических дисциплин на основе исследования действия объективного, субъективного и личностного факторов.
   Разработана и апробирована технология организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения юридических дисциплин в высшем педагогическом учебном заведении, которая представлена тремя этапами, на протяжении которых происходит переход от прямого управления со стороны преподавателя к соуправлению и самоуправлению студентов. К каждому из этапов подобраны соответствующие формы, методы организации самостоятельной работы студентов, особое внимание уделено ее организации на аудиторных занятиях.
   Охарактеризован подготовительный этап технологии, который реализуется путем применения прямого управления со стороны преподавателя как доминирующего вида управления. Доказано, что овладение студентами навыками самостоятельной работы дает им возможность перейти на следующий этап – оперативный. Описан оперативный этап с таким доминирующим видом управления, как соуправление преподавателя со студентами и студентов между собою. Показано, что заключительный этап реализуется на старших курсах обучения студентов и направлен на развитие у них полной самостоятельности; доминирующий вид управления – самоуправление.
   Сравнение результативности учебной деятельности экспериментальных групп с контрольными в ходе эксперимента доказывает, что использование авторской технологии организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения юридических дисциплин в высшем педагогическом учебном заведении повышает результативность самостоятельной работы.
   Ключевые слова: организация, самостоятельность, самостоятельная работа студентов, педагогическая технология, активные методы обучения, юридические дисциплины.

Shishkina N.O. Organization of students’ independent work in the process of jurisprudence learning in higher pedagogical educational institutions. – Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences, speciality 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. - The Kharkiv State pedagogical University named after G.S.Scovoroda, Kharkiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the problem of organization of students’ independent work in the process of jurisprudence learning in higher pedagogical institutions.
   In the research the essence, structure and functions of students’ independent work are uncovered. It is analyzed from the point of systematic, personally-active and competent approaches.
   Under independent work we understand such the type of learning activity which is provided by students wish usage of their intellectual and (or) physical efforts in class as well as after class time, based upon teacher’s task and control, but without his personal participation, and it is directed to the forming of independence.
   The peculiarities of student’s independent work organization in jurisprudence learning based upon researching of objective, subjective and personal factors’ action are discovered.
   The technology of organization of students’ independent work in the process of jurisprudence learning in higher pedagogical educational institutions is elaborated and tested, it is presented by three steps during which the transformation from direct management from teacher’s side to cooperation and to students’ self-management takes place. Each from the steps is supported by corresponding forms, methods of students’ independent work organization, special attention is paid to the organization of in-class activities.
   Preparational step of the technology is characterized, it is realized by means of direct teacher’s management application as main type of management. It is proved that getting skills of independent work by students gives them opportunity to transfer to the next step-operational. Operational step with such the main type of management as cooperation between students and teacher and among students is described. It is shown that final step is realized during the last years of learning and is directed to development of their complete independence; main type of management – self - management.
   Comparison of experimental groups’ learning activities results with control one during the experiment proves that usage of author’s technology of organization of students independent work in the process of jurisprudence learning in higher pedagogical educational institutions increases results of students independent work.
   Key words: organization, independence, independent students work, pedagogical technology, active methods of teaching, juridical subjects.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net